αὐτοῦ
Englishman's Concordance
αὐτοῦ (autou) — 1428 Occurrences

Matthew 1:2 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
KJV: Judas and his brethren;
INT: the brothers of him

Matthew 1:11 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς
KJV: and his brethren,
INT: the brothers of him at [the time] of the

Matthew 1:18 PPro-GM3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ
KJV: on this wise: When as his mother Mary
INT: the mother of him Mary

Matthew 1:20 PPro-GM3S
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ
KJV: But while he thought on these things,
INT: These things moreover of him having pondered behold

Matthew 1:21 PPro-GM3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς
KJV: and thou shalt call his name JESUS:
INT: the name of him Jesus he

Matthew 1:21 PPro-GM3S
GRK: τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
KJV: he shall save his people from
INT: the people of him from the

Matthew 1:23 PPro-GM3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ ὅ
KJV: and they shall call his name Emmanuel,
INT: the name of him Immanuel which

Matthew 1:24 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
KJV: and took unto him his wife:
INT: the wife of him

Matthew 1:25 PPro-GM3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
KJV: she had brought forth her firstborn
INT: the name of him Jesus

Matthew 2:2 PPro-GM3S
GRK: εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα
KJV: for we have seen his star in
INT: we saw indeed of him the star

Matthew 2:3 PPro-GM3S
GRK: Ἰεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ
KJV: Jerusalem with him.
INT: Jerusalem with him

Matthew 2:11 PPro-GN3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ πεσόντες
KJV: with Mary his mother, and
INT: the mother of him and having fallen down

Matthew 2:13 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε
KJV: the young child and his mother, and
INT: the mother of him and flee

Matthew 2:14 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ
KJV: and his mother
INT: the mother of him by night and

Matthew 2:20 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου
KJV: the young child and his mother, and
INT: the mother of him and go

Matthew 2:21 PPro-GM3S
GRK: τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν
KJV: the young child and his mother, and
INT: the mother of him and came

Matthew 2:22 PPro-GM3S
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη
KJV: in the room of his father
INT: the father of him Herod he was afraid

Matthew 3:3 PPro-GM3S
GRK: τὰς τρίβους αὐτοῦ
KJV: of the Lord, make his paths straight.
INT: the paths of him

Matthew 3:4 PPro-GM3S
GRK: τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν
KJV: John had his raiment of
INT: the garment of him of hair

Matthew 3:4 PPro-GM3S
GRK: τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ ἡ δὲ
KJV: girdle about his loins; and
INT: the waist of him and

Matthew 3:4 PPro-GM3S
GRK: τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ
KJV: loins; and his meat was
INT: [the] food was of him locusts and

Matthew 3:6 PPro-GM3S
GRK: ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς
KJV: were baptized of him in Jordan,
INT: River by him confessing the

Matthew 3:7 Ppro-GMS
GRK: τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς
INT: the baptism of him he said to them

Matthew 3:12 PPro-GM3S
GRK: τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ
KJV: fan [is] in his hand, and
INT: the hand of him and he will clear

Matthew 3:12 PPro-GM3S
GRK: τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει
KJV: he will throughly purge his floor,
INT: the threshing floor of him and will gather

Matthew 3:12 PPro-GM3S
GRK: τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν
KJV: and gather his wheat into
INT: the wheat of him into the

Matthew 3:13 PPro-GM3S
GRK: βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
KJV: to be baptized of him.
INT: to be baptized by him

Matthew 4:6 PPro-GM3S
GRK: Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ
KJV: He shall give his angels charge
INT: to the angels of him he will give orders concerning

Matthew 4:18 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίβληστρον
KJV: and Andrew his brother, casting
INT: the brother of him casting a large net

Matthew 4:21 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ
KJV: and John his brother, in
INT: the brother of him in the

Matthew 4:24 PPro-GM3S
GRK: ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην
KJV: And his fame went
INT: the news of him into all

Matthew 5:1 PPro-GM3S
GRK: καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ
KJV: a mountain: and when he was set, his
INT: and having sat down him came to him

Matthew 5:1 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: disciples came unto him:
INT: the disciples to him

Matthew 5:2 PPro-GM3S
GRK: τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς
KJV: And he opened his mouth, and taught
INT: the mouth of him he taught them

Matthew 5:22 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται
KJV: is angry with his brother
INT: the brother of him liable will be

Matthew 5:22 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά ἔνοχος
KJV: shall say to his brother,
INT: to brother of him Raca liable

Matthew 5:25 PPro-GM3S
GRK: εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ
KJV: with him; lest at any time
INT: you are with him on the

Matthew 5:28 PPro-GM3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
KJV: already in his heart.
INT: the heart of him

Matthew 5:31 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ
KJV: shall put away his wife,
INT: the wife of him let him give to her

Matthew 5:32 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου
KJV: shall put away his wife,
INT: the wife of him except on account

Matthew 5:35 PPro-GM3S
GRK: τῶν ποδῶν αὐτοῦ μήτε εἰς
KJV: for it is his footstool: neither
INT: [for] the feet of him nor by

Matthew 5:41 PPro-GM3S
GRK: ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο
KJV: go with him twain.
INT: go with him two

Matthew 5:45 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ
KJV: for he maketh his sun to rise
INT: the sun of him he causes to rise on

Matthew 6:27 PPro-GM3S
GRK: τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα
KJV: cubit unto his stature?
INT: the life span of him hour one

Matthew 6:29 PPro-GM3S
GRK: τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς
KJV: in all his glory was
INT: the glory of him was clothed as

Matthew 6:33 PPro-GM3S
GRK: τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα
KJV: of God, and his righteousness; and
INT: the righteousness of him and these things

Matthew 7:9 PPro-GM3S
GRK: ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ
KJV: whom if his son ask
INT: the son of him bread not

Matthew 7:24 PPro-GM3S
GRK: ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν
KJV: I will liken him unto a wise
INT: who built his house

Matthew 7:26 PPro-GM3S
GRK: ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν
KJV: which built his house upon
INT: who built of him the house

Matthew 7:28 PPro-GM3S
GRK: τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
KJV: were astonished at his doctrine:
INT: the teaching of him

Matthew 8:1 PPro-GM3S
GRK: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ
KJV: When he was come down from
INT: having come down moreover he from the

Matthew 8:3 PPro-GM3S
GRK: χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω
KJV: and touched him, saying,
INT: hand he touched him saying I am willing

Matthew 8:3 PPro-GM3S
GRK: εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα
KJV: immediately his leprosy
INT: immediately was cleansed his leprosy

Matthew 8:5 PPro-GM3S
GRK: Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ
KJV: there came unto him a centurion,
INT: having entered moreover he into Capernaum

Matthew 8:13 Ppro-GMS
GRK: ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ
INT: the servant of him in the

Matthew 8:14 PPro-GM3S
GRK: τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ
KJV: house, he saw his wife's mother laid,
INT: the mother-in-law of him lying sick and

matthew 8:21 Noun-GMP
GRK: τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
INT: of the disciples of him said to him

Matthew 8:23 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: disciples followed him.
INT: the disciples him

Matthew 8:28 PPro-GM3S
GRK: Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ
KJV: And when he was come to
INT: And having come he to the

Matthew 9:7 PPro-GM3S
GRK: τὸν οἶκον αὐτοῦ
KJV: and departed to his house.
INT: the house of him

Matthew 9:10 PPro-GM3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν
KJV: came and sat down with him and his
INT: And it came to pass at his reclining [at table] in

Matthew 9:10 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
KJV: with him and his disciples.
INT: the disciples of him

Matthew 9:11 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ τί
KJV: [it], they said unto his disciples,
INT: to disciples of him because of why

Matthew 9:16 PPro-GN3S
GRK: τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ
INT: the patch of it from the

Matthew 9:18 PPro-GM3S
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς
KJV: While he spake these things
INT: These things of him as he is speaking to them

Matthew 9:19 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: him, and [so did] his disciples.
INT: the disciples of him

Matthew 9:20 PPro-GM3S
GRK: τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
KJV: the hem of his garment:
INT: of the clothing of him

Matthew 9:21 PPro-GM3S
GRK: τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
KJV: touch his garment,
INT: the clothing of him I will be cured

Matthew 9:24 PPro-GM3S
GRK: καὶ κατεγέλων αὐτοῦ
KJV: He said unto them, Give place: for
INT: And they laughed at him

Matthew 9:37 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ μὲν
KJV: saith he unto his disciples,
INT: to the disciples of him The indeed

Matthew 9:38 PPro-GM3S
GRK: τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
KJV: labourers into his harvest.
INT: the harvest of him

Matthew 10:1 PPro-GM3S
GRK: δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
KJV: when he had called unto [him] his twelve
INT: twelve disciples of him he gave to them

Matthew 10:2 PPro-GM3S
GRK: ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος
KJV: and Andrew his brother; James
INT: the brother of him and James

Matthew 10:2 PPro-GM3S
GRK: ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
KJV: and John his brother;
INT: the brother of him

Matthew 10:10 PPro-GM3S
GRK: τῆς τροφῆς αὐτοῦ
KJV: is worthy of his meat.
INT: of the provisions of him

Matthew 10:24 PPro-GM3S
GRK: τὸν κύριον αὐτοῦ
KJV: the servant above his lord.
INT: the master of him

Matthew 10:25 PPro-GM3S
GRK: ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ
KJV: he be as his master, and
INT: the teacher of him and the

Matthew 10:25 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν
KJV: the servant as his lord. If
INT: the master of him If the

Matthew 10:25 PPro-GM3S
GRK: τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
KJV: more [shall they call] them of his household?
INT: those house members of him

Matthew 10:35 PPro-GM3S
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα
KJV: at variance against his father, and
INT: the Father of him and a daughter

Matthew 10:36 PPro-GM3S
GRK: οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
KJV: foes [shall be] they of his own household.
INT: the household of him

Matthew 10:38 PPro-GM3S
GRK: τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ
KJV: that taketh not his cross, and
INT: the cross of him and follows

Matthew 10:39 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν
KJV: He that findeth his life shall lose
INT: the life of him will lose it

Matthew 10:39 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
KJV: and he that loseth his life for my
INT: the life of him on account of me

Matthew 10:42 PPro-GM3S
GRK: τὸν μισθὸν αὐτοῦ
KJV: he shall in no wise lose his reward.
INT: the reward of him

Matthew 11:1 PPro-GM3S
GRK: δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν
KJV: of commanding his twelve
INT: twelve disciples his he departed from there

Matthew 11:2 PPro-GM3S
GRK: τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
KJV: he sent two of his disciples,
INT: of the disciples of him

Matthew 11:11 PPro-GM3S
GRK: οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν
KJV: is greater than he.
INT: heavens greater than he is

Matthew 11:20 PPro-GM3S
GRK: πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ ὅτι οὐ
KJV: most of his mighty works
INT: most miracles of him because not

Matthew 12:1 PPro-GM3S
GRK: δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ
KJV: and his disciples
INT: and [the] disciples of him were hungry and

Matthew 12:3 PPro-GM3S
GRK: οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: did, when he was an hungred, and
INT: those with him

Matthew 12:4 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μετ' αὐτοῦ εἰ μὴ
KJV: them which were with him, but
INT: for those with him if not

Matthew 12:10 PPro-GM3S
GRK: ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
KJV: that they might accuse him.
INT: that they might accuse him

Matthew 12:14 PPro-GM3S
GRK: ἔλαβον κατ' αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν
KJV: against him, how
INT: held against him how him

Matthew 12:19 PPro-GM3S
GRK: τὴν φωνὴν αὐτοῦ
KJV: shall any man hear his voice in
INT: the voice of him

Matthew 12:21 PPro-GM3S
GRK: τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
KJV: And in his name shall
INT: in the name of him [the] Gentiles will hope

Matthew 12:26 PPro-GM3S
GRK: ἡ βασιλεία αὐτοῦ
KJV: shall then his kingdom stand?
INT: the kingdom of him

Matthew 12:29 PPro-GM3S
GRK: τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι ἐὰν
KJV: and spoil his goods, except
INT: the goods of him to plunder if

Matthew 12:29 PPro-GM3S
GRK: τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
KJV: then he will spoil his house.
INT: the house of him he will plunder

Matthew 12:33 PPro-GN3S
GRK: τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν ἢ
KJV: good, and his fruit good;
INT: the fruit of it good or

Matthew 12:33 PPro-GN3S
GRK: τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν ἐκ
KJV: corrupt, and his fruit corrupt:
INT: the fruit of it bad out of

Matthew 12:36 PPro-GN3S
GRK: ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν
INT: they will give of it an account in

Matthew 12:46 PPro-GM3S
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς
KJV: While he yet talked
INT: But while yet he was speaking to the

Matthew 12:46 PPro-GM3S
GRK: οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω
KJV: [his] mother and his brethren stood
INT: the brothers of him were standing outside

Matthew 12:49 PPro-GM3S
GRK: τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς
KJV: And he stretched forth his hand toward
INT: the hand of him to the

Matthew 12:49 PPro-GM3S
GRK: τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ
KJV: hand toward his disciples, and said,
INT: the disciples of him he said Behold

Matthew 13:12 PPro-GM3S
GRK: ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: not, from him shall be taken away even
INT: will be taken away from him

Matthew 13:19 PPro-GM3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός ἐστιν
KJV: was sown in his heart. This
INT: the heart of him This is

Matthew 13:24 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
KJV: seed in his field:
INT: the field of him

Matthew 13:25 PPro-GM3S
GRK: ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς
KJV: men slept, his enemy came
INT: men came his enemy

Matthew 13:31 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
KJV: and sowed in his field:
INT: the field of him

Matthew 13:32 PPro-GN3S
GRK: τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
KJV: in the branches thereof.
INT: the branches of it

Matthew 13:36 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον
KJV: came unto him, saying,
INT: the disciples to him saying Explain

Matthew 13:41 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ συλλέξουσιν
KJV: shall send forth his angels,
INT: the angels of him and they will gather

Matthew 13:41 PPro-GM3S
GRK: τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ
KJV: out of his kingdom
INT: the kingdom of him all the

Matthew 13:44 PPro-GM3S
GRK: τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ
KJV: for joy thereof goeth and
INT: the joy of it goes and

Matthew 13:52 PPro-GM3S
GRK: τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ
KJV: out of his treasure
INT: the treasure of him [things] new and

Matthew 13:54 PPro-GM3S
GRK: τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς
KJV: into his own country,
INT: the region his [own] he taught them

Matthew 13:55 PPro-GM3S
GRK: ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ
KJV: is not his mother called
INT: the mother of him called Mary

Matthew 13:55 PPro-GM3S
GRK: οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ
KJV: Mary? and his brethren, James,
INT: the brothers of him James and

Matthew 13:56 PPro-GM3S
GRK: αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι
KJV: And his sisters, are they
INT: the sisters of him not all

Matthew 13:57 PPro-GM3S
GRK: τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
KJV: save in his own country, and
INT: the household of him

Matthew 14:2 PPro-GM3S
GRK: τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν
KJV: And said unto his servants, This
INT: to [the] servants of him This is

Matthew 14:3 PPro-GM3S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
KJV: on John, and bound him, and put
INT: the brother of him

Matthew 14:11 PPro-GM3S
GRK: ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι
KJV: And his head was brought
INT: the head of him on a dish

Matthew 14:12 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ
KJV: And his disciples came,
INT: the disciples of him took the

Matthew 14:31 PPro-GM3S
GRK: χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει
KJV: [his] hand, and caught him, and said
INT: hand took hold of him and says

Matthew 14:36 PPro-GM3S
GRK: τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ὅσοι
KJV: touch the hem of his garment: and
INT: of the clothing of him and as many as

Matthew 15:6 PPro-GM3S
GRK: τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἠκυρώσατε
INT: the father of himself and you made void

Matthew 15:23 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν
KJV: a word. And his disciples came
INT: the disciples of him asked him

Matthew 15:30 PPro-GM3S
GRK: τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐθεράπευσεν
KJV: and he healed them:
INT: the feet of him and he healed

Matthew 15:32 PPro-GM3S
GRK: τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι
KJV: called his disciples
INT: the disciples of him said I am moved with compassion

Matthew 16:13 PPro-GM3S
GRK: τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα
KJV: he asked his disciples,
INT: the disciples of him saying Whom

Matthew 16:21 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ
KJV: to shew unto his disciples,
INT: to the disciples of him that it is necessary for

Matthew 16:24 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Εἴ τις
KJV: said Jesus unto his disciples, If any
INT: to disciples of him If any one

Matthew 16:24 PPro-GM3S
GRK: τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω
KJV: and take up his cross, and
INT: the cross of him and let him follow

Matthew 16:25 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει
KJV: will save his life shall lose
INT: the life of him to save will lose

Matthew 16:25 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
KJV: whosoever will lose his life for
INT: the life of him on account of me

Matthew 16:26 PPro-GM3S
GRK: δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ἢ
KJV: and lose his own soul? or
INT: and [the] soul of him lose or

Matthew 16:26 PPro-GM3S
GRK: τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
KJV: give in exchange for his soul?
INT: the soul of him

Matthew 16:27 PPro-GM3S
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν
KJV: in the glory of his Father with
INT: the Father of him with the

Matthew 16:27 PPro-GM3S
GRK: τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε
KJV: Father with his angels; and
INT: the angels of him and then

Matthew 16:27 PPro-GM3S
GRK: τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ
KJV: every man according to his works.
INT: the deeds of him

Matthew 16:28 PPro-GM3S
GRK: τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
KJV: coming in his kingdom.
INT: the kingdom of him

Matthew 17:1 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει
KJV: and John his brother, and
INT: the brother of him and brings up

Matthew 17:2 PPro-GM3S
GRK: τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ
KJV: them: and his face did shine
INT: the face of him as the

Matthew 17:2 PPro-GM3S
GRK: δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ
KJV: the sun, and his raiment was
INT: and [the] clothes of him became white

Matthew 17:3 PPro-GM3S
GRK: συλλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ
KJV: talking with him.
INT: talking with him

Matthew 17:5 PPro-GM3S
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ
KJV: While he yet spake,
INT: While yet he was speaking behold

Matthew 17:5 PPro-GM3S
GRK: εὐδόκησα ἀκούετε αὐτοῦ
KJV: I am well pleased; hear ye him.
INT: I am well pleased Listen you to him

Matthew 17:18 PPro-GM3S
GRK: ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον
KJV: departed out of him: and the child
INT: went out from him the demon

Matthew 17:27 PPro-GM3S
GRK: τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα
KJV: when thou hast opened his mouth,
INT: the mouth of it you will find a four-drachma coin

Matthew 18:6 PPro-GM3S
GRK: τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ
KJV: were hanged about his neck, and
INT: the neck of him and he be sunk

Matthew 18:15 PPro-GM3S
GRK: σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου ἐάν
KJV: thee and him alone: if
INT: you and him alone If

Matthew 18:23 PPro-GM3S
GRK: τῶν δούλων αὐτοῦ
KJV: account of his servants.
INT: the servants of him

Matthew 18:24 PPro-GM3S
GRK: ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη
KJV: And when he had begun to reckon,
INT: having begun moreover he to settle was brought

Matthew 18:25 PPro-GM3S
GRK: ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν
KJV: But forasmuch as he had not
INT: having moreover he [means] to pay commanded

Matthew 18:28 PPro-GM3S
GRK: τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν
KJV: one of his fellowservants,
INT: the fellow servants of his who owed

Matthew 18:29 PPro-GM3S
GRK: ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν
KJV: And his fellowservant fell down
INT: the fellow servant of him begged him

Matthew 18:31 PPro-GM3S
GRK: οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα
KJV: So when his fellowservants saw
INT: the fellow servants of him what things having taken place

Matthew 18:32 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ
KJV: after that he had called him, said
INT: the master of him says to him

Matthew 18:34 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν
KJV: And his lord was wroth,
INT: the master of him delivered him

Matthew 18:35 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
KJV: not every one his brother their
INT: the brother of him from the

Matthew 19:3 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν
KJV: saying unto him, Is it lawful
INT: the a wife to him for every

Matthew 19:5 PPro-GM3S
GRK: τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ ἔσονται
KJV: and shall cleave to his wife: and
INT: the wife of him and will become

Matthew 19:9 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ
KJV: shall put away his wife,
INT: which wife of him except for

Matthew 19:10 Ppro-GMS
GRK: οἱ μαθηταί αὐτοῦ Εἰ οὕτως
INT: the disciples of him If this

Matthew 19:23 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἀμὴν λέγω
KJV: said Jesus unto his disciples, Verily
INT: to the disciples of him Truly I say

Matthew 19:28 PPro-GM3S
GRK: θρόνου δόξης αὐτοῦ καθήσεσθε καὶ
KJV: in the throne of his glory, ye
INT: [the] throne of glory of him will sit also

Matthew 20:1 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
KJV: labourers into his vineyard.
INT: the vineyard of him

Matthew 20:2 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
KJV: them into his vineyard.
INT: the vineyard of him

Matthew 20:8 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ Κάλεσον τοὺς
KJV: saith unto his steward,
INT: to foreman of him Call the

Matthew 20:20 PPro-GM3S
GRK: τι ἀπ' αὐτοῦ
KJV: a certain thing of him.
INT: something from him

Matthew 20:28 PPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ
KJV: and to give his life a ransom
INT: the life of him [as] a ransom for

Matthew 21:10 PPro-GM3S
GRK: καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: And when he was come into
INT: And he having entered of him into Jerusalem

Matthew 21:23 PPro-GM3S
GRK: Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ
KJV: And when he was come into
INT: And having come with him into the

Matthew 21:34 PPro-GM3S
GRK: τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς
KJV: drew near, he sent his servants to
INT: the servants of him to the

Matthew 21:34 PPro-GM3S
GRK: τοὺς καρποὺς αὐτοῦ
KJV: the fruits of it.
INT: the fruits of him

Matthew 21:35 PPro-GM3S
GRK: τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν
KJV: took his servants,
INT: the servants of him one indeed

Matthew 21:37 PPro-GM3S
GRK: τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων Ἐντραπήσονται
KJV: unto them his son, saying,
INT: the son of him saying They will have respect for

Matthew 21:38 PPro-GM3S
GRK: τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
KJV: and let us seize on his inheritance.
INT: the inheritance of him

Matthew 21:45 PPro-GM3S
GRK: τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι
KJV: had heard his parables,
INT: the parables of him they knew that

Matthew 22:2 PPro-GM3S
GRK: τῷ υἱῷ αὐτοῦ
KJV: made a marriage for his son,
INT: for the son of him

Matthew 22:3 PPro-GM3S
GRK: τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς
KJV: And sent forth his servants to call
INT: those servants of him to call those

Matthew 22:5 PPro-GM3S
GRK: τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ
KJV: another to his merchandise:
INT: the business of him

Matthew 22:6 PPro-GM3S
GRK: τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ
KJV: took his servants,
INT: the servants of him mistreated and

Matthew 22:7 PPro-GM3S
GRK: τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς
KJV: he sent forth his armies,
INT: the armies of him he destroyed the

Matthew 22:8 PPro-GM3S
GRK: τοῖς δούλοις αὐτοῦ Ὁ μὲν
KJV: Then saith he to his servants,
INT: to servants of him indeed

Matthew 22:13 PPro-GM3S
GRK: διακόνοις Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ
KJV: to the servants, Bind him hand and
INT: servants Having bound him feet and

Matthew 22:24 PPro-GM3S
GRK: ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα
KJV: no children, his brother shall marry
INT: the brother of him the wife

Matthew 22:24 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει
KJV: brother shall marry his wife, and
INT: the wife of him and will raise up

Matthew 22:24 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
KJV: raise up seed unto his brother.
INT: for the brother of him

Matthew 22:25 PPro-GM3S
GRK: τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ
KJV: issue, left his wife unto his
INT: the wife of him to the brother

Matthew 22:25 PPro-GM3S
GRK: τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
KJV: his wife unto his brother:
INT: to the brother of him

Matthew 22:33 PPro-GM3S
GRK: τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
KJV: at his doctrine.
INT: the teaching of him

Matthew 22:45 PPro-GM3S
GRK: πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν
KJV: how is he his son?
INT: how son of him is he

Matthew 23:1 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
KJV: and to his disciples,
INT: to disciples of him

Matthew 23:18 PPro-GN3S
GRK: τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει
KJV: that is upon it, he is guilty.
INT: that [is] upon it is bound by his oath

Matthew 23:20 PPro-GN3S
GRK: τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ
INT: that [are] upon it

Matthew 23:22 PPro-GM3S
GRK: καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ
INT: sits upon it

Matthew 23:26 PPro-GN3S
GRK: τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν
KJV: that the outside of them may be clean
INT: the outside of them clean

Matthew 24:1 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ
KJV: the temple: and his disciples came
INT: the disciples of him to point out to him

Matthew 24:3 PPro-GM3S
GRK: Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ
KJV: And as he sat upon
INT: [as] was sitting moreover he upon the

Matthew 24:17 PPro-GM3S
GRK: τῆς οἰκίας αὐτοῦ
KJV: any thing out of his house:
INT: the house of him

Matthew 24:18 PPro-GM3S
GRK: τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
KJV: back to take his clothes.
INT: the cloak of him

Matthew 24:31 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος
KJV: And he shall send his angels with
INT: the angels of him with a trumpet call

Matthew 24:31 PPro-GM3S
GRK: τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν
KJV: they shall gather together his elect
INT: the elect of him from the

Matthew 24:43 PPro-GM3S
GRK: τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
KJV: have suffered his house
INT: the house of him

Matthew 24:45 PPro-GM3S
GRK: τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι
KJV: servant, whom his lord hath made ruler
INT: the household of him to give

Matthew 24:46 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως
KJV: servant, whom his lord when he cometh
INT: the master of him will find thus

Matthew 24:47 PPro-GM3S
GRK: τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
KJV: That he shall make him ruler over
INT: the possessions of him he will set him

Matthew 24:48 PPro-GM3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει μου
KJV: shall say in his heart, My
INT: the heart of him Delays of me

Matthew 24:49 PPro-GM3S
GRK: τοὺς συνδούλους αὐτοῦ ἐσθίῃ δὲ
INT: the fellow servants of him to eat moreover

Matthew 24:51 PPro-GM3S
GRK: τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν
KJV: and appoint [him] his portion with
INT: the place of him with the

Matthew 25:6 Ppro-GMS
GRK: εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ
INT: to meet him

Matthew 25:10 PPro-GM3S
GRK: εἰσῆλθον μετ' αὐτοῦ εἰς τοὺς
KJV: went in with him to the marriage:
INT: went in with him to the

Matthew 25:14 PPro-GM3S
GRK: τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
KJV: delivered unto them his goods.
INT: the property of him

Matthew 25:18 PPro-GM3S
GRK: τοῦ κυρίου αὐτοῦ
KJV: and hid his lord's money.
INT: of the master of him

Matthew 25:21 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ δοῦλε
KJV: said unto him, Well done,
INT: the master to him Well done servant

Matthew 25:23 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ δοῦλε
KJV: lord said unto him, Well done, good
INT: the master of him Well done servant

Matthew 25:26 PPro-GM3S
GRK: ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
KJV: His lord answered
INT: the master of him said to him

Matthew 25:28 PPro-GM3S
GRK: οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαντον
KJV: the talent from him, and give
INT: therefore from him the talent

Matthew 25:29 PPro-GM3S
GRK: ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: but from him that hath not
INT: will be taken from him

Matthew 25:31 PPro-GM3S
GRK: τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες
KJV: shall come in his glory, and
INT: the glory of him and all

Matthew 25:31 PPro-GM3S
GRK: ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ τότε καθίσει
KJV: angels with him, then shall he sit
INT: angels with him then he will sit

Matthew 25:31 PPro-GM3S
GRK: θρόνου δόξης αὐτοῦ
KJV: upon the throne of his glory:
INT: throne of glory of him

Matthew 25:32 PPro-GM3S
GRK: συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ
KJV: And before him shall be gathered all
INT: will be gathered before him all the

Matthew 25:33 PPro-GM3S
GRK: ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ
KJV: the sheep on his right hand, but
INT: on [the] right hand of him and

Matthew 25:34 PPro-GM3S
GRK: ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε οἱ
KJV: say unto them on his right hand, Come,
INT: on [the] right hand of him Come the

Matthew 25:41 PPro-GM3S
GRK: τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
KJV: for the devil and his angels:
INT: the angels of him

Matthew 26:1 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
KJV: sayings, he said unto his disciples,
INT: to the disciples of him

Matthew 26:7 PPro-GM3S
GRK: τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
KJV: poured it on his head, as he sat
INT: the head of him as he reclined [at table]

Matthew 26:24 PPro-GM3S
GRK: γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ
KJV: it is written of him: but woe
INT: it has been written concerning him woe moreover

Matthew 26:27 PPro-GN3S
GRK: Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες
KJV: all of it;
INT: Drink of it all of you

Matthew 26:39 PPro-GM3S
GRK: ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ
KJV: and fell on his face, and
INT: upon face of him praying and

Matthew 26:47 PPro-GM3S
GRK: Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ
KJV: And while he yet spake,
INT: And yet of him as he is speaking behold

Matthew 26:47 PPro-GM3S
GRK: καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς
KJV: and with him a great multitude
INT: and with him a crowd great

Matthew 26:51 PPro-GM3S
GRK: τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας
KJV: [his] hand, and drew his sword, and
INT: the sword of him and having struck

Matthew 26:51 PPro-GM3S
GRK: ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον
KJV: and smote off his ear.
INT: high priest cut off of him the ear

Matthew 26:65 PPro-GM3S
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν
KJV: rent his clothes,
INT: the garments of him saying He has blasphemed

Matthew 26:67 PPro-GM3S
GRK: τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν
KJV: did they spit in his face, and
INT: the face of him and struck

Matthew 27:19 PPro-GM3S
GRK: Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ
KJV: When he was set down on
INT: As was sitting however he on the

Matthew 27:19 PPro-GM3S
GRK: ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν
KJV: sent unto him, saying,
INT: the wife of him saying [Let there be] nothing

Matthew 27:25 PPro-GM3S
GRK: Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς
KJV: and said, His blood
INT: the blood of him [be] on us

Matthew 27:29 PPro-GM3S
GRK: τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαμον
KJV: they put [it] upon his head, and
INT: the head of him and a reed

Matthew 27:29 PPro-GM3S
GRK: τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες
KJV: a reed in his right hand: and
INT: the right hand of him and having bowed the knees

Matthew 27:29 PPro-GM3S
GRK: γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ
KJV: before him, and mocked
INT: having bowed the knees before him they mocked him

Matthew 27:30 PPro-GM3S
GRK: τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
KJV: and smote him on the head.
INT: the head of him

Matthew 27:31 PPro-GM3S
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον
KJV: raiment on him, and led
INT: the garments of him and led away

Matthew 27:32 PPro-GM3S
GRK: τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
KJV: to bear his cross.
INT: the cross of him

Matthew 27:35 PPro-GM3S
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον
KJV: him, and parted his garments, casting
INT: the garments of him casting lots

Matthew 27:37 PPro-GM3S
GRK: τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν
KJV: set up over his head his
INT: the head of him the accusation

Matthew 27:37 PPro-GM3S
GRK: τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ
KJV: his head his accusation written,
INT: the accusation of him written This

Matthew 27:49 PPro-GM3S
GRK: λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν
INT: a spear pierced of him the side

Matthew 27:53 PPro-GM3S
GRK: τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς
KJV: after his resurrection,
INT: the resurrection of him they entered into

Matthew 27:54 PPro-GM3S
GRK: οἱ μετ' αὐτοῦ τηροῦντες τὸν
KJV: they that were with him, watching
INT: they who with him kept guard over

Matthew 27:60 PPro-GM3S
GRK: τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ
KJV: it in his own new tomb,
INT: the new of him tomb which

Matthew 27:64 Ppro-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν
INT: the disciples of him steal away him

Matthew 28:2 PPro-GM3S
GRK: ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ
KJV: sat upon it.
INT: was sitting upon it

Matthew 28:3 PPro-GM3S
GRK: ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ
KJV: His countenance was
INT: the appearance of him as lightning

Matthew 28:3 PPro-GM3S
GRK: τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς
KJV: lightning, and his raiment white
INT: the clothing of him white as

Matthew 28:4 PPro-GM3S
GRK: τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ
KJV: for fear of him the keepers did shake,
INT: the fear of him trembled those

Matthew 28:7 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη
KJV: quickly, and tell his disciples that
INT: the disciples of him that he is risen

Matthew 28:8 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
KJV: to bring his disciples
INT: the disciples of him

Matthew 28:9 Ppro-GMS
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ
KJV: and worshipped him.
INT: disciples of him also behold

Matthew 28:9 PPro-GM3S
GRK: προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας
KJV: Jesus met them, saying, All hail.
INT: having come to [him] they took hold of his feet

Matthew 28:13 PPro-GM3S
GRK: Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες
KJV: Say ye, His disciples came
INT: the disciples of him by night having come

Mark 1:3 PPro-GM3S
GRK: τὰς τρίβους αὐτοῦ
KJV: of the Lord, make his paths straight.
INT: the paths of him

Mark 1:5 PPro-GM3S
GRK: ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ
KJV: baptized of him in the river
INT: were baptized by him in the

Mark 1:6 PPro-GM3S
GRK: τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων
KJV: of a skin about his loins; and
INT: the waist of him and eating

Mark 1:7 PPro-GM3S
GRK: τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ
KJV: the latchet of whose shoes I am not
INT: of the sandals of him

Mark 1:19 PPro-GM3S
GRK: τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς
NAS: his brother, who were also
KJV: and John his brother, who
INT: the brother of him and these

Mark 1:20 PPro-GM3S
GRK: ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
KJV: and went after him.
INT: they went away after him

Mark 1:22 PPro-GM3S
GRK: τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ
KJV: at his doctrine:
INT: the teaching of him he was indeed

Mark 1:25 PPro-GM3S
GRK: ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
KJV: come out of him.
INT: come forth out of him

Mark 1:26 PPro-GM3S
GRK: ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
KJV: he came out of him.
INT: came forth out of him

Mark 1:28 PPro-GM3S
GRK: ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ
KJV: And immediately his fame spread abroad
INT: the news of him immediately everywhere

Mark 1:36 PPro-GM3S
GRK: οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: him followed after him.
INT: those with him

Mark 1:41 PPro-GM3S
GRK: τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ
KJV: [his] hand, and touched him, and saith
INT: the hand of him he touched him and

Mark 1:42 PPro-GM3S
GRK: ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ λέπρα
KJV: And as soon as he had spoken,
INT: departed from of him the leprosy

Mark 2:8 PPro-GM3S
GRK: τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως
KJV: perceived in his spirit
INT: in the spirit of him that thus

Mark 2:15 PPro-GM3S
GRK: τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ πολλοὶ
KJV: sat at meat in his house, many
INT: the house of him that many

Mark 2:15 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἦσαν γὰρ
KJV: Jesus and his disciples: for
INT: the disciples of him they having been indeed

Mark 2:16 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὅτι μετὰ
KJV: Pharisees saw him eat with
INT: to disciples him Why [is it] with

Mark 2:21 PPro-GN3S
GRK: πλήρωμα ἀπ' αὐτοῦ τὸ καινὸν
KJV: taketh away from the old,
INT: filling up [piece] hereafter of it new

Mark 2:23 PPro-GM3S
GRK: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν
KJV: and his disciples
INT: the disciples of him began [their] way

Mark 2:25 PPro-GM3S
GRK: οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: was an hungred, he, and
INT: those with him

Mark 3:2 PPro-GM3S
GRK: ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
KJV: that they might accuse him.
INT: in order that they might accuse him

Mark 3:5 PPro-GM3S
GRK: ἡ χεὶρ αὐτοῦ
KJV: and his hand
INT: the hand of him

Mark 3:6 PPro-GM3S
GRK: ἐδίδουν κατ' αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν
KJV: against him, how
INT: took against him how him

Mark 3:7 PPro-GM3S
GRK: τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς
KJV: withdrew himself with his disciples to
INT: the disciples of him withdrew to

Mark 3:9 PPro-GM3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον
KJV: And he spake to his disciples, that
INT: to the disciples of him that a boat

Mark 3:10 PPro-GM3S
GRK: αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι
KJV: for to touch him, as many as had
INT: him that him they might touch as many as

Mark 3:14 PPro-GM3S
GRK: ὦσιν μετ' αὐτοῦ καὶ ἵνα
KJV: they should be with him, and that
INT: they might be with him and that

Mark 3:21 PPro-GM3S
GRK: οἱ παρ' αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι
KJV: And when his friends heard
INT: those belonging to him went out to seize

Mark 3:27 PPro-GM3S
GRK: τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν
KJV: house, and spoil his goods, except
INT: the goods of him to plunder if

Mark 3:27 PPro-GM3S
GRK: τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
KJV: then he will spoil his house.
INT: the house of him he will plunder

Mark 3:31 PPro-GM3S
GRK: ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ
KJV: There came then his brethren and
INT: the mother of him and the

Mark 3:31 PPro-GM3S
GRK: οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω
KJV: sent unto him, calling him.
INT: the brothers him and outside

Mark 4:2 PPro-GM3S
GRK: τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
KJV: unto them in his doctrine,
INT: the teaching of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page