τοῖς
Englishman's Concordance
τοῖς (tois) — 628 Occurrences

Matthew 2:6 Art-DMP
GRK: εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα
INT: are among the rulers of Judah

Matthew 2:16 Art-DNP
GRK: ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς
INT: in all the vicinity of it

Matthew 4:6 Art-DMP
GRK: γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
INT: indeed to the angels of him

Matthew 4:16 Art-DMP
GRK: μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν
INT: great and to those who were sitting in [the]

Matthew 5:12 Art-DMP
GRK: πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς οὕτως
INT: [is] great in the heavens thus

Matthew 5:15 Art-DMP
GRK: λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ
INT: it shines for all who [are] in the

Matthew 5:16 Art-DMP
GRK: τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: who [is] in the heavens

Matthew 5:21 Art-DMP
GRK: ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐ
INT: that it was said to the ancients not

Matthew 5:33 Art-DMP
GRK: ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ
INT: that it was said to the ancients not

Matthew 6:1 Art-DMP
GRK: τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: who [is] in the heavens

Matthew 6:5 Art-DMP
GRK: ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀμὴν
INT: so that they might be seen by men Truly

Matthew 6:9 Art-DMP
GRK: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Ἁγιασθήτω
INT: who [is] in the heavens hallowed be

Matthew 6:12 Art-DMP
GRK: ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
INT: we forgive the debtors of us

Matthew 6:14 Art-DMP
GRK: γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
INT: indeed you forgive men the

Matthew 6:15 Art-DMP
GRK: μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
INT: not you forgive men the

Matthew 6:16 Art-DMP
GRK: ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες
INT: so that they might appear to men fasting

Matthew 6:18 Art-DMP
GRK: μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων
NAS: but by your Father who is in secret;
KJV: unto thy Father which is in secret:
INT: not you might appear to men fasting

Matthew 7:6 Art-DMP
GRK: τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν μηδὲ
INT: that which [is] holy to the dogs nor

Matthew 7:6 Art-DMP
GRK: αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν
INT: them with the feet of them

Matthew 7:11 Art-DNP
GRK: ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν
NAS: what is good to those who ask
KJV: shall your Father which is in heaven
INT: good to give to the children of you

Matthew 7:11 Art-DMP
GRK: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει
INT: who [is] in the heavens will give

Matthew 7:11 Art-DMP
GRK: δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
INT: will give good things to them that ask him

Matthew 7:21 Art-DMP
GRK: τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: who [is] in the heavens

Matthew 8:10 Art-DMP
GRK: καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν
INT: and said to those following Truly

Matthew 8:26 Art-DMP
GRK: ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ
INT: having arisen he rebuked the winds and

Matthew 8:32 Art-DNP
GRK: ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν
INT: perished in the waters

Matthew 9:8 Art-DMP
GRK: ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις
INT: authority such to men

Matthew 9:10 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Jesus and the disciples of him

Matthew 9:11 Art-DMP
GRK: Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Pharisees said to disciples of him

Matthew 9:37 Art-DMP
GRK: τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Then he says to the disciples of him

Matthew 10:18 Art-DNP
GRK: αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν
INT: to them and to the Gentiles

Matthew 10:32 Art-DMP
GRK: τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: who [is] in the heavens

Matthew 10:33 Art-DMP
GRK: τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: who [is] in the heavens

Matthew 11:1 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς
INT: Jesus commanding twelve disciples

Matthew 11:7 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ
INT: Jesus to say to the crowds concerning

Matthew 11:8 Art-DMP
GRK: φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν
INT: wear in the houses the

Matthew 11:16 Art-DNP
GRK: ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις
INT: and calling out to others

Matthew 12:1 Art-DNP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ
INT: Jesus on the Sabbath through

Matthew 12:4 Art-DMP
GRK: φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ
INT: to eat nor for those with him

Matthew 12:4 Art-DMP
GRK: εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις
INT: if not for the priests only

Matthew 12:5 Art-DNP
GRK: νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ
INT: law that on the Sabbath the

Matthew 12:10 Art-DNP
GRK: Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι
INT: if Is it lawful on the Sabbath to heal

Matthew 12:11 Art-DNP
GRK: ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς
INT: fall this on the Sabbath into

Matthew 12:12 Art-DNP
GRK: ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς
INT: So that it is lawful on the Sabbath good

Matthew 12:18 Art-DNP
GRK: καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ
INT: and judgment to the Gentiles he will declare

Matthew 12:31 Art-DMP
GRK: βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις ἡ
INT: blasphemy will be forgiven men

Matthew 12:46 Art-DMP
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ
INT: he was speaking to the crowds behold

Matthew 13:15 Art-DNP
GRK: τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως
INT: of this and with the ears barely

Matthew 13:15 Art-DMP
GRK: ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ
INT: lest they should see with the eyes and

Matthew 13:15 Art-DNP
GRK: ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν
INT: eyes and with the ears they should hear

Matthew 13:30 Art-DMP
GRK: θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε
INT: harvest I will say to the harvesters Gather

Matthew 13:32 Art-DMP
GRK: κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
INT: perch in the branches of it

Matthew 13:34 Art-DMP
GRK: ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις καὶ
INT: in parables to the crowds and

Matthew 14:2 Art-DMP
GRK: καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ
INT: and said to [the] servants of him

Matthew 14:19 Art-DMP
GRK: κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς
INT: having broken he gave to the disciples the

Matthew 14:19 Art-DMP
GRK: δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
INT: and [the] disciples to the crowds

Matthew 15:8 Art-DNP
GRK: λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με
INT: people this with the lips me

Matthew 15:26 Art-DNP
GRK: καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις
INT: and to cast [it] to the dogs

Matthew 15:36 Art-DMP
GRK: καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς οἱ
INT: and gave to disciples

Matthew 15:36 Art-DMP
GRK: δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
INT: and [the] disciples to the crowd

Matthew 16:17 Art-DMP
GRK: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: who [is] in the heavens

Matthew 16:19 Art-DMP
GRK: δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ
INT: bound in the heavens and

Matthew 16:19 Art-DMP
GRK: λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: loosed in the heavens

Matthew 16:20 Art-DMP
GRK: Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα
INT: Then instructed he the disciples that

Matthew 16:21 Art-DMP
GRK: Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Christ to show to the disciples of him

Matthew 16:24 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Jesus said to disciples of him

Matthew 17:16 Art-DMP
GRK: προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου
INT: I brought him to the disciples of you

Matthew 18:13 Art-DNP
GRK: ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
KJV: of the ninety and nine which went not
INT: than over the ninety nine

Matthew 18:13 Art-DNP
GRK: ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις
INT: ninety nine which not have gone astray

Matthew 18:34 Art-DMP
GRK: παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως
INT: delivered him to the jailers until

Matthew 19:21 Art-DMP
GRK: καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ
INT: and give the to poor and

Matthew 19:23 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Jesus said to the disciples of him

Matthew 20:12 Art-DMP
GRK: ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ
INT: to us you have made the [ones] having borne the

Matthew 20:15 Art-DNP
GRK: ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς ἢ
NAS: what I wish with what is my own? Or
INT: to do with that which [is] mine or

Matthew 20:18 Art-DMP
GRK: ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ
INT: of man will be betrayed to the chief priests and

Matthew 20:19 Art-DNP
GRK: παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς
INT: they will betray him to the Gentiles to

Matthew 21:9 Art-DNP
GRK: Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
INT: Hosanna in the highest

Matthew 21:40 Art-DMP
GRK: τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις
INT: what will he do the tenants to those

Matthew 21:41 Art-DMP
GRK: καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν
INT: fruits in the seasons of them

Matthew 22:4 Art-DMP
GRK: λέγων Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις Ἰδοὺ
NAS: saying, 'Tell those who have been invited,
INT: saying Say to those having been invited Behold

Matthew 22:8 Art-DMP
GRK: τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ
NAS: is ready, but those who were invited
INT: Then he says to servants of him

Matthew 22:13 Art-DMP
GRK: βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις Δήσαντες
INT: king said to the servants Having bound

Matthew 23:1 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ
INT: Jesus spoke to the crowds and

Matthew 23:1 Art-DMP
GRK: ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: crowds and to disciples of him

Matthew 23:5 Art-DMP
GRK: τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις πλατύνουσιν
INT: be seen by men They make broad

Matthew 23:6 Art-DNP
GRK: πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ
INT: chief place at the banquets and

Matthew 23:20 Art-DNP
GRK: ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ
INT: by all things that [are] upon it

Matthew 23:28 Art-DMP
GRK: μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι
INT: indeed appear to men righteous

Matthew 24:14 Art-DNP
GRK: μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ
INT: a testimony to all the nations and

Matthew 24:26 Art-DNP
GRK: Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις μὴ
INT: [or] Behold [he is] in the inner rooms not

Matthew 24:47 Art-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ
INT: over all the possessions of him

Matthew 25:4 Art-DNP
GRK: ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ
INT: oil in the vessels with

Matthew 25:27 Art-DMP
GRK: ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις καὶ
INT: money of me to the bankers and

Matthew 25:34 Art-DNP
GRK: ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν
INT: the king to those on [the] right hand

Matthew 25:41 Art-DNP
GRK: ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων
NAS: say to those on His left,
INT: will he say also to those on [the] left

Matthew 25:41 Art-DMP
GRK: διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
INT: devil and the angels of him

Matthew 26:1 Art-DMP
GRK: τούτους εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: these he said to the disciples of him

Matthew 26:26 Art-DMP
GRK: καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν
INT: and having given to the disciples [and] said

Matthew 26:36 Art-DMP
GRK: καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε
INT: and he says to the disciples Sit

Matthew 26:55 Art-DMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις Ὡς
INT: Jesus to the crowds As

Matthew 26:71 Art-DMP
GRK: καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ Οὗτος
NAS: to those who were there,
INT: and says to those there this [man]

Matthew 27:3 Art-DMP
GRK: τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ
INT: thirty pieces of silver to the chief priests and

Matthew 27:7 Art-DMP
GRK: εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις
INT: for a burial place for the strangers

Matthew 28:7 Art-DMP
GRK: πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: having gone say the disciples of him

Matthew 28:8 Art-DMP
GRK: ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: they ran to tell [it] the disciples of him

Matthew 28:9 Art-DMP
GRK: ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: they were going to tell disciples of him

Matthew 28:10 Art-DMP
GRK: ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου
INT: Go tell the brothers of me

Matthew 28:11 Art-DMP
GRK: πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα
INT: city reported to the chief priests all things

Matthew 28:12 Art-DMP
GRK: ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
INT: much they gave to the soldiers

Mark 1:21 Art-DNP
GRK: Καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν
INT: and immediately on the Sabbath having entered

Mark 1:27 Art-DNP
GRK: ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς
INT: authority even the spirits

Mark 1:27 Art-DNP
GRK: τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει
INT: the spirits unclean he commands

Mark 2:15 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Jesus and the disciples of him

Mark 2:16 Art-DMP
GRK: τελωνῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: tax collectors said to disciples him

Mark 2:23 Art-DNP
GRK: αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι
INT: he on the Sabbath is passing

Mark 2:24 Art-DNP
GRK: τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ
INT: why do they on the Sabbath that which

Mark 2:26 Art-DMP
GRK: ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ
INT: he gave even to those who with him

Mark 3:2 Art-DNP
GRK: αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει
INT: him whether on the Sabbath he will heal

Mark 3:4 Art-DNP
GRK: αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι
INT: to them Is it lawful on the Sabbath to do good

Mark 3:9 Art-DMP
GRK: καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: And he spoke to the disciples of him

Mark 3:28 Art-DMP
GRK: πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν
INT: all will be forgiven the sons the

Mark 4:10 Art-DMP
GRK: αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς
INT: him with the twelve [as to] the

Mark 4:11 Art-DMP
GRK: ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν
INT: to those however who are outside in

Mark 4:34 Art-DMP
GRK: ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς
INT: alone however to his own disciples

Mark 5:3 Art-DNP
GRK: εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ
INT: had in the tombs and

Mark 5:5 Art-DNP
GRK: ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ
INT: day in the tombs and

Mark 5:5 Art-DNP
GRK: καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν
INT: and in the mountains he was

Mark 6:4 Art-DMP
GRK: καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ
INT: and among relatives of him

Mark 6:21 Art-DNP
GRK: ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ
INT: when Herod on the birthday of him

Mark 6:21 Art-DMP
GRK: δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ
INT: a supper made the to great men his

Mark 6:21 Art-DMP
GRK: αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ
INT: his and to the chief captians and

Mark 6:21 Art-DMP
GRK: χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς
INT: chief captians and to the leading [men]

Mark 6:22 Art-DMP
GRK: Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις ὁ
INT: Herod and those reclining [at table] with [him]

Mark 6:41 Art-DMP
GRK: καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: and gave to the disciples of him

Mark 6:52 Art-DMP
GRK: συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις ἀλλ'
INT: they understood by the loaves for

Mark 6:55 Art-DMP
GRK: ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς
INT: they began on the mats those [that]

Mark 7:6 Art-DNP
GRK: ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν με
INT: people with the lips me

Mark 7:27 Art-DNP
GRK: τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν
INT: children and to the dogs cast [it]

Mark 8:6 Art-DMP
GRK: καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: and gave to disciples of him

Mark 8:34 Art-DMP
GRK: ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: crowd with the disciples of him

Mark 9:18 Art-DMP
GRK: καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου
INT: And I spoke to the to disciples of you

Mark 10:21 Art-DMP
GRK: καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ
INT: and give to the poor and

Mark 10:23 Art-DMP
GRK: Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: Jesus says the disciples of him

Mark 10:24 Art-DMP
GRK: ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ
INT: were astonished at the words of him

Mark 10:24 Art-DMP
GRK: πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν
INT: trust in riches

Mark 10:33 Art-DMP
GRK: ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ
INT: of man will be betrayed to the chief priests and

Mark 10:33 Art-DNP
GRK: ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν καὶ
INT: chief priests and to the scribes and

Mark 10:33 Art-DNP
GRK: παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
INT: will betray him to the Gentiles

Mark 11:10 Art-DNP
GRK: Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
INT: Hosanna in [the] the highest

Mark 11:17 Art-DNP
GRK: κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑμεῖς
INT: will be called for all the nations you

Mark 11:25 Art-DMP
GRK: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ
INT: who [is] in the heavens might forgive

Mark 11:26 Art-DMP
GRK: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ
INT: who [is] in heaven will forgive

Mark 12:25 Art-DMP
GRK: ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς
KJV: as the angels which are in heaven.
INT: angels in the heavens

Mark 12:39 Art-DNP
GRK: πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις
INT: first places at the feasts

Mark 13:25 Art-DMP
GRK: αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται
INT: which [are] in the heavens will be shaken

Mark 13:34 Art-DMP
GRK: καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ
INT: and having given the servants of him

Mark 14:5 Art-DMP
GRK: καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς καὶ
INT: and to have been given to the poor And

Mark 14:32 Art-DMP
GRK: καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: and he says to disciples of him

Mark 14:69 Art-DMP
GRK: πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι
INT: again to say to those standing by

Mark 16:5 Art-DNP
GRK: καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον
INT: sitting on the right clothed with

Mark 16:7 Art-DMP
GRK: ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: go say the disciples of him

Mark 16:10 Art-DMP
GRK: πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ' αὐτοῦ
NAS: and reported to those who had been
INT: having gone told [it] to the [ones] with him

Mark 16:13 Art-DMP
GRK: ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ
INT: having gone told [it] to the rest neither

Mark 16:14 Art-DMP
GRK: ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη
NAS: they had not believed those who had seen
INT: as reclined [at table] they to the eleven he appeared

Mark 16:14 Art-DMP
GRK: σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν
INT: hardness of heart because the [ones] having seen him

Mark 16:17 Art-DMP
GRK: σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν [παρ]ἀκολουθήσει
NAS: will accompany those who have believed:
INT: signs moreover the [ones] having believed will follow

Mark 16:20 Art-DMP
GRK: τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν
INT: the these instructions to

Luke 1:20 Art-DMP
GRK: οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου
INT: not you did believe the words of me

Luke 1:45 Art-DNP
GRK: ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ
INT: there will be a fulfillment to the things spoken to her

Luke 1:50 Art-DMP
GRK: καὶ γενεάς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν
INT: and generations to those fearing him

Luke 1:79 Art-DMP
GRK: ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει
NAS: TO SHINE UPON THOSE WHO SIT
INT: to shine upon those in darkness

Luke 2:33 Art-DNP
GRK: θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ
INT: marveling at the things which were spoken concerning

Luke 2:38 Art-DMP
GRK: αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν
INT: him to all those waiting for [the] redemption

Luke 2:44 Art-DMP
GRK: αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ
INT: him among the relatives and

Luke 2:44 Art-DMP
GRK: συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς
INT: relatives and the acquaintances

Luke 2:49 Art-DNP
GRK: ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός
INT: that in the [house] of the father

Luke 3:7 Art-DMP
GRK: Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις
INT: He said therefore to the coming out crowds

Luke 3:14 Art-DNP
GRK: καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν
INT: and be content with the wages of you

Luke 4:10 Art-DMP
GRK: γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
INT: indeed That to angels of him

Luke 4:21 Art-DNP
GRK: αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν
INT: this in the hearing of you

Luke 4:22 Art-DMP
GRK: ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς
KJV: words which proceeded
INT: marveled at the words of the

Luke 4:22 Art-DMP
GRK: τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ
INT: of the grace which proceded out of

Luke 4:31 Art-DNP
GRK: αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν
INT: them on the Sabbath

Luke 4:36 Art-DNP
GRK: δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν
INT: power he commands the unclean spirits

Luke 5:7 Art-DMP
GRK: καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν
KJV: unto [their] partners, which were in
INT: And they beckoned to the partners in

Luke 5:8 Art-DNP
GRK: Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ
INT: Peter fell at the knees of Jesus

Luke 6:2 Art-DNP
GRK: οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
INT: not it is lawful [on] the Sabbath

Luke 6:4 Art-DMP
GRK: καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ' αὐτοῦ
INT: and gave to those with him

Luke 6:23 Art-DMP
GRK: γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ
INT: for so treated the prophets the

Luke 6:24 Art-DMP
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις ὅτι
INT: woe to you who are rich for

Luke 6:26 Art-DMP
GRK: γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ
INT: for so treated the false prophets the

Luke 6:27 Art-DMP
GRK: ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε
NAS: do good to those who hate you,
KJV: I say unto you which hear, Love
INT: to you I say who hear Love

Luke 6:27 Art-DMP
GRK: καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς
INT: well do to those who hate you

Luke 7:25 Art-DMP
GRK: ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν
INT: are living in the palaces are

Luke 7:32 Art-DNP
GRK: εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ
INT: are they to little children in [the] marketplace

Luke 7:38 Art-DNP
GRK: αὐτοῦ κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο
INT: of him weeping the tears she began

Luke 7:44 Art-DNP
GRK: αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν
INT: of her moreover with tears wet

Luke 8:10 Art-DMP
GRK: τοῦ θεοῦ τοῖς δὲ λοιποῖς
INT: of God to however [the] rest

Luke 8:25 Art-DMP
GRK: ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει
INT: that even the winds he commands

Luke 8:27 Art-DNP
GRK: ἀλλ' ἐν τοῖς μνήμασιν
INT: but in the tombs

Luke 9:16 Art-DMP
GRK: καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι
INT: and gave to the disciples to set before

Luke 9:61 Art-DMP
GRK: μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν
NAS: me to say good-bye to those at home.
INT: me to bid farewell to those at the

Luke 10:20 Art-DMP
GRK: ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς
INT: are written in the heavens

Luke 11:2 Art-DMP
GRK: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοις ἁγιασθήτω
INT: who [is] in heaven hallowed be

Luke 11:13 Art-DNP
GRK: ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν
NAS: the Holy Spirit to those who ask Him?
INT: good to give to the children of you

Luke 11:13 Art-DMP
GRK: πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
INT: Spirit [the] Holy to those that ask him

Luke 11:30 Art-DMP
GRK: ὁ Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον
INT: Jonah to the Ninevites a sign

Luke 11:42 Art-DMP
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις ὅτι
INT: woe to you Pharisees for

Luke 11:43 Art-DMP
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις ὅτι
INT: Woe to you Pharisees for

Luke 11:46 Art-DMP
GRK: Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί
INT: Also to you the lawyers woe

Luke 11:46 Art-DNP
GRK: οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις
INT: not do touch the burdens

Luke 11:48 Art-DNP
GRK: καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν
INT: and consent to the works of the

Luke 11:52 Art-DMP
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ὅτι
NAS: and you hindered those who were entering.
INT: Woe to you the lawyers for

Luke 12:3 Art-DNP
GRK: ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται
INT: you spoke in the chambers will be proclaimed

Luke 12:4 Art-DMP
GRK: δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου
NAS: do not be afraid of those who kill
INT: moreover to you those friends of me

Luke 12:33 Art-DMP
GRK: ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὅπου
INT: unfailing in the heavens where

Luke 12:44 Art-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ
INT: over all the possessions of him

Luke 12:54 Art-DMP
GRK: δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν
INT: moreover also to the crowds When

Luke 13:10 Art-DNP
GRK: συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν
INT: synagogues on the Sabbath

Luke 13:17 Art-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς
INT: at all the glorious things which

Luke 13:17 Art-DNP
GRK: τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ'
INT: the glorious things which were being done by

Luke 13:19 Art-DMP
GRK: κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
INT: roosted in the branches of it

Luke 14:17 Art-DMP
GRK: δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις Ἔρχεσθε
INT: supper to say to those who had been invited Come

Luke 14:33 Art-DNP
GRK: ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν
INT: does take leave of all that he himself possesses

Luke 16:23 Art-DMP
GRK: Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ
INT: Lazarus in the bosom of him

Luke 17:14 Art-DMP
GRK: ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν καὶ
INT: show yourselves to the priests And

Luke 18:22 Art-DMP
GRK: θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ
INT: treasure in the heavens and

Luke 18:32 Art-DNP
GRK: παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ
INT: he will be betrayed indeed to the Gentiles and

Luke 19:8 Art-DMP
GRK: ὑπαρχόντων κύριε τοῖς πτωχοῖς δίδωμι
INT: possessions Lord to the poor I give

Luke 19:24 Art-DMP
GRK: καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν
INT: And to those standing by he said

Luke 19:39 Art-DMP
GRK: Διδάσκαλε ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου
INT: Teacher rebuke the disciples of you

Luke 20:1 Art-DMP
GRK: γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
INT: scribes with the elders

Luke 20:45 Art-DMP
GRK: λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: people he said to disciples his

Luke 20:46 Art-DNP
GRK: πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις
INT: first places in the banquets

Luke 22:4 Art-DMP
GRK: ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ
INT: having gone away he spoke with the chief priests and

Luke 22:28 Art-DMP
GRK: ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου
INT: me in the trials of me

Luke 23:11 Art-DNP
GRK: Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ
INT: Herod with the troops of him

Luke 23:30 Art-DNP
GRK: ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν πέσετε
INT: will they begin to say to the mountains Fall

Luke 23:30 Art-DMP
GRK: ἡμᾶς καὶ τοῖς βουνοῖς Καλύψατε
INT: us and to the hills Cover

Luke 24:9 Art-DMP
GRK: ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ
INT: these things all to the eleven and

Luke 24:9 Art-DMP
GRK: καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς
INT: and to all the rest

Luke 24:44 Art-DMP
GRK: Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ
INT: of Moses and the prophets and

John 1:12 Art-DMP
GRK: θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς
NAS: of God, [even] to those who believe
INT: of God to be to those that believe on

John 1:22 Art-DMP
GRK: ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς
NAS: an answer to those who sent
INT: an answer we might give to the [ones] having sent us

John 2:5 Art-DMP
GRK: μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις ὅ
INT: mother of him to the servants Whatever

John 2:16 Art-DMP
GRK: καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς
NAS: and to those who were selling
INT: And to those who doves

John 2:23 Art-DNP
GRK: ἦν ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐν
INT: he was in Jerusalem at

John 4:28 Art-DMP
GRK: καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις
INT: and says to the men

John 5:2 Art-DNP
GRK: δὲ ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐπὶ
KJV: [market] a pool, which is called
INT: moreover in Jerusalem at

John 5:15 Art-DMP
GRK: καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
INT: and told the Jews that

John 5:28 Art-DNP
GRK: οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν
INT: those in the tombs will hear

John 5:47 Art-DNP
GRK: εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν
INT: if moreover his writings

John 5:47 Art-DNP
GRK: πιστεύετε πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν
INT: you believe how in the of me words

John 6:11 Art-DMP
GRK: εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως
INT: having given thanks distributed to the reclining likewise

John 6:12 Art-DMP
GRK: ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: they were filled he says to disciples of him

John 6:13 Art-DMP
GRK: ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν
INT: which were over and above to those who had eaten

John 6:22 Art-DMP
GRK: οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: not went with the disciples of him

John 6:45 Art-DMP
GRK: γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις Καὶ
INT: written in the prophets And

John 6:67 Art-DMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα Μὴ
INT: Jesus to the twelve not

John 7:12 Art-DMP
GRK: πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις οἱ
NAS: concerning Him; some were saying,
INT: much among the crowds some

John 10:19 Art-DMP
GRK: ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ
INT: there was among the Jews on account of

John 10:22 Art-DNP
GRK: ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις χειμὼν
INT: feast of dedication at Jerusalem winter

John 10:38 Art-DNP
GRK: μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε
INT: not you believe the works believe

John 11:7 Art-DMP
GRK: τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν
INT: this he says to the disciples Let us go

John 11:16 Art-DMP
GRK: λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς Ἄγωμεν
INT: called Didymus to the fellow disciples Let go

John 11:54 Art-DMP
GRK: περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ
INT: walked among the Jews but

John 12:40 Art-DMP
GRK: μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ
INT: not they should see with the eyes and

John 13:29 Art-DMP
GRK: ἑορτήν ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα
INT: feast or to the poor that

John 13:33 Art-DMP
GRK: καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
INT: as I said to the Jews That

John 17:6 Art-DMP
GRK: τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς
INT: name to the men whom

John 18:1 Art-DMP
GRK: ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
INT: went out with the disciples of him

John 18:14 Art-DMP
GRK: ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
INT: having given counsel to the Jews that

John 18:36 Art-DMP
GRK: μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις νῦν
INT: not I might be betrayed to the Jews now

John 19:14 Art-DMP
GRK: καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε
INT: and he says to the Jews Behold

John 19:40 Art-DMP
GRK: ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν
INT: a custom is among the Jews to prepare for burial

John 20:12 Art-DMP
GRK: ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν ὅπου
INT: one at the feet where

John 20:18 Art-DMP
GRK: Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι
INT: Magdalene bringing word to the disciples

John 21:1 Art-DMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ
INT: Jesus to the disciples at

John 21:14 Art-DMP
GRK: ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς
INT: was revealed Jesus the disciples having been raised

Acts 1:2 Art-DMP
GRK: ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ
INT: day having given command to the apostles by

Acts 1:14 Art-DMP
GRK: καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
INT: and with the brothers of him

Acts 1:16 Art-DMP
GRK: γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν
INT: having become guide to the [ones] having arrested Jesus

Acts 1:19 Art-DMP
GRK: ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ
INT: it became to all those dwelling in Jerusalem

Acts 2:14 Art-DMP
GRK: Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν
INT: Peter with the eleven lifted up

Acts 2:39 Art-DNP
GRK: ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν
INT: promise and to the children of you

Acts 2:39 Art-DMP
GRK: καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακρὰν
INT: and to all those at a distance

Acts 4:16 Art-DMP
GRK: Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις
INT: What shall we do to the men these

Acts 4:16 Art-DMP
GRK: αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ
INT: them to all those inhabiting Jerusalem

Acts 4:29 Art-DMP
GRK: καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου
INT: and grant to the servants of you

Acts 5:26 Art-DMP
GRK: στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν
INT: captain with the officers brought

Acts 5:32 Art-DMP
GRK: ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ
INT: God to those that obey him

Acts 5:35 Art-DMP
GRK: ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις
INT: to yourselves as regards the men these

Acts 7:13 Art-DMP
GRK: ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
INT: was made known Joseph to brothers of him

Acts 7:37 Art-DMP
GRK: ὁ εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ
INT: having said to the sons of Israel

Acts 7:41 Art-DNP
GRK: εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν
INT: rejoiced in the works of the

Acts 7:44 Art-DMP
GRK: μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν
INT: testimony was with fathers of us

Acts 7:51 Art-DNP
GRK: καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν ὑμεῖς
INT: in heart and ears you

Acts 8:6 Art-DNP
GRK: οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ
INT: the crowds to the things spoken by

Acts 9:13 Art-DMP
GRK: ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου
INT: how many evils to saints of you

Acts 9:26 Art-DMP
GRK: ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς καὶ
INT: he attempted to join himself to the disciples and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page