D Sälm 67
De Bibl auf Bairisch
1Für n Stenger: Mit Saittnspil. Ayn Salmlied: [2] Got, bi üns gnaedig und sögn üns! Hilf üns, o Heiland, eyn d Hoeh,

2däß allsand gspannend, wasst vorhaast, däßst yn de Dietn bringst s Heil!

3D Völker sollnd danken, danken sollnd s dir all, o Got.

4Freud sollnd s habn, d Völker, und jubln. Du richtst önn Erdkraiß gerecht. Du richtst de Dietn naach Rechtn, herrschst über d Völker der Welt.

5D Völker sollnd dir, Herrgot, danken; danken sollnd die dir allsand.

6S Land haat seinn Fand göbn. So haat üns ünser Got gsögnt.

7Sögn üns, o Herrgot, aau weiter; dann firchtt und eert di aau d Welt!

Psalm 66
Top of Page
Top of Page