ὑμῶν
Englishman's Concordance
ὑμῶν (hymōn) — 565 Occurrences

Matthew 5:11 PPro-G2P
GRK: πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν
INT: evil against you lying on account of

Matthew 5:12 PPro-G2P
GRK: ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν
INT: the reward of you [is] great in

Matthew 5:12 PPro-G2P
GRK: τοὺς πρὸ ὑμῶν
INT: who [were] before you

Matthew 5:16 PPro-G2P
GRK: τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
INT: the light of you before

Matthew 5:16 PPro-G2P
GRK: ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ
INT: so that they might see your good

Matthew 5:16 PPro-G2P
GRK: τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 5:20 PPro-G2P
GRK: μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
INT: not shall abound your righteousness

Matthew 5:37 PPro-G2P
GRK: ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί
INT: the statement of you Yes yes

Matthew 5:44 PPro-G2P
GRK: τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε
INT: enemies of you and pray

Matthew 5:45 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν
INT: of the Father of you who is in

Matthew 5:47 PPro-G2P
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον τί
INT: the brothers of you only what

Matthew 5:48 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you who [is] Heavenly

Matthew 6:1 PPro-G2P
GRK: τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν
INT: the righteousness of you not to do

Matthew 6:1 PPro-G2P
GRK: τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 6:8 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν
INT: the Father of you of what things need

Matthew 6:14 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you heavenly

Matthew 6:15 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ
INT: the Father of you will forgive the

Matthew 6:15 PPro-G2P
GRK: τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: the trespasses of you

Matthew 6:25 PPro-G2P
GRK: τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε
INT: the life of you what you should eat

Matthew 6:25 PPro-G2P
GRK: τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
INT: the body of you what you should put on

Matthew 6:26 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you Heavenly

Matthew 6:27 PPro-G2P
GRK: δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
INT: moreover out of you by being anxious is able

Matthew 6:32 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
INT: the Father of you Heavenly

Matthew 7:6 PPro-G2P
GRK: τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
INT: the pearls of you before the

Matthew 7:9 PPro-G2P
GRK: ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν
INT: is of you a man who

Matthew 7:11 PPro-G2P
GRK: τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον
INT: to the children of you how much more

Matthew 7:11 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 9:4 PPro-G2P
GRK: ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: the hearts of you

Matthew 9:11 PPro-G2P
GRK: ὁ διδάσκαλος ὑμῶν
INT: the teacher of you

Matthew 9:29 PPro-G2P
GRK: τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
INT: the faith of you be it to you

Matthew 10:9 PPro-G2P
GRK: τὰς ζώνας ὑμῶν
INT: the belts of you

Matthew 10:13 PPro-G2P
GRK: ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ' αὐτήν
INT: the peace of you upon it

Matthew 10:13 PPro-G2P
GRK: ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς
INT: the peace of you to you

Matthew 10:14 PPro-G2P
GRK: τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω
INT: the words of you going forth away

Matthew 10:14 PPro-G2P
GRK: τῶν ποδῶν ὑμῶν
INT: of the feet of you

Matthew 10:20 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν
INT: of the Father of you which speaks

Matthew 10:29 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν
INT: the Father of you

Matthew 10:30 PPro-G2P
GRK: ὑμῶν δὲ καὶ
INT: of you moreover even

Matthew 11:29 PPro-G2P
GRK: ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν
INT: [for] the souls of you

Matthew 12:11 PPro-G2P
GRK: ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς
INT: will there be of you man who

Matthew 12:27 PPro-G2P
GRK: οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
INT: the sons of you by whom

Matthew 12:27 PPro-G2P
GRK: κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
INT: judges will be of you

Matthew 13:16 PPro-G2P
GRK: ὑμῶν δὲ μακάριοι
INT: of you moreover blessed

Matthew 13:16 PPro-G2P
GRK: τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν
INT: the ears of you because they hear

Matthew 15:3 PPro-G2P
GRK: τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: the tradition of you

Matthew 15:6 PPro-G2P
GRK: τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: the tradition of you

Matthew 15:7 PPro-G2P
GRK: ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαίας λέγων
INT: prophesied concerning you Isaiah saying

Matthew 17:17 PPro-G2P
GRK: πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι ἕως
INT: when with you will I be how long

Matthew 17:17 PPro-G2P
GRK: πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ μοι
INT: when will I bear with you Bring to me

Matthew 17:20 PPro-G2P
GRK: τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν ἀμὴν γὰρ
INT: the little faith of you truly indeed

Matthew 17:24 PPro-G2P
GRK: Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ
INT: the Teacher of you not does he pay

Matthew 18:14 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρός ὑμῶν τοῦ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Matthew 18:19 PPro-G2P
GRK: συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς
INT: might agree of of you on the

Matthew 18:35 PPro-G2P
GRK: τῶν καρδιῶν ὑμῶν
INT: the heart of you

Matthew 19:8 PPro-G2P
GRK: τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν
INT: the hardness of heart of you allowed you

Matthew 19:8 PPro-G2P
GRK: τὰς γυναῖκας ὑμῶν ἀπ' ἀρχῆς
INT: the wives of you from [the] beginning

Matthew 20:26 PPro-G2P
GRK: γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: become let him be your servant

Matthew 20:27 PPro-G2P
GRK: πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος
INT: first let him be your slave

Matthew 21:2 PPro-G2P
GRK: τὴν κατέναντι ὑμῶν καὶ εὐθέως
INT: that [is] in front of you and immediately

Matthew 21:43 PPro-G2P
GRK: ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία
INT: will be taken from you the kingdom

Matthew 23:8 PPro-G2P
GRK: γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος
INT: indeed is of you the teacher

Matthew 23:9 PPro-G2P
GRK: μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς
INT: not call your [one] on the

Matthew 23:9 PPro-G2P
GRK: γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ
INT: indeed is of you the father

Matthew 23:10 PPro-G2P
GRK: ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς
INT: as [the] leader of you is one

Matthew 23:11 PPro-G2P
GRK: δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν
INT: and [the] greatest among you will be your

Matthew 23:11 PPro-G2P
GRK: ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: among you will be your servant

Matthew 23:15 PPro-G2P
GRK: γεέννης διπλότερον ὑμῶν
INT: of hell twofold more than yourselves

Matthew 23:32 PPro-G2P
GRK: τῶν πατέρων ὑμῶν
INT: of the fathers of you

Matthew 23:34 PPro-G2P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε
INT: the synagogues of you and will persecute

Matthew 23:38 PPro-G2P
GRK: ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος
INT: the house of you desolate

Matthew 24:20 PPro-G2P
GRK: ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ
INT: the flight of you in winter nor

Matthew 24:42 PPro-G2P
GRK: ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται
INT: the Lord of you comes

Matthew 25:8 PPro-G2P
GRK: τοῦ ἐλαίου ὑμῶν ὅτι αἱ
INT: the oil of you for the

Matthew 26:21 PPro-G2P
GRK: εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
INT: one of you will betray me

Matthew 26:29 PPro-G2P
GRK: πίνω μεθ' ὑμῶν καινὸν ἐν
INT: I drink with you new in

Matthew 28:20 PPro-G2P
GRK: ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας
INT: I with you am all

Mark 2:8 PPro-G2P
GRK: ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: the hearts of you

Mark 6:11 PPro-G2P
GRK: μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν
INT: nor hear you departing from there

Mark 6:11 PPro-G2P
GRK: τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον
INT: the feet of you for a testimony

Mark 7:6 PPro-G2P
GRK: Ἠσαίας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν
INT: Isaiah concerning you hypocrites

Mark 7:9 PPro-G2P
GRK: τὴν παράδοσιν ὑμῶν στήσητε
INT: the tradition of you you might keep

Mark 7:13 PPro-G2P
GRK: τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε
INT: for the tradition of you which you have delivered

Mark 8:17 PPro-G2P
GRK: τὴν καρδίαν ὑμῶν
INT: the heart of you

Mark 9:19 PPro-G2P
GRK: πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε αὐτὸν
INT: when will I bear with you Bring him

Mark 10:5 PPro-G2P
GRK: τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν
INT: the hardness of heart of you he wrote for you

Mark 10:43 PPro-G2P
GRK: ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: you will be your servant

Mark 11:2 PPro-G2P
GRK: τὴν κατέναντι ὑμῶν καὶ εὐθὺς
INT: before you you and immediately

Mark 11:25 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Mark 11:25 PPro-G2P
GRK: τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: the trespasses of you

Mark 11:26 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν
INT: the Father of you who [is] in

Mark 11:26 PPro-G2P
GRK: τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: the trespasses of you

Mark 14:18 PPro-G2P
GRK: εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
INT: one of you will betray me

Luke 3:14 PPro-G2P
GRK: τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν
INT: the wages of you

Luke 4:21 PPro-G2P
GRK: τοῖς ὠσὶν ὑμῶν
INT: the hearing of you

Luke 5:4 PPro-G2P
GRK: τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν
INT: the nets of you for a catch

Luke 5:22 PPro-G2P
GRK: ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: the hearts of you

Luke 6:22 PPro-G2P
GRK: τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν
INT: the name of you as evil

Luke 6:23 PPro-G2P
GRK: ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν
INT: the reward of you [is] great in

Luke 6:24 PPro-G2P
GRK: τὴν παράκλησιν ὑμῶν
INT: the comfort of you

Luke 6:27 PPro-G2P
GRK: τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καλῶς ποιεῖτε
INT: the enemies of you well do

Luke 6:35 PPro-G2P
GRK: τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε
INT: the enemies of you and do good

Luke 6:35 PPro-G2P
GRK: ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς καὶ
INT: the reward of you great and

Luke 6:36 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
INT: the Father of you compassionate is

Luke 6:38 PPro-G2P
GRK: τὸν κόλπον ὑμῶν ᾧ γὰρ
INT: the lap of you with that indeed

Luke 8:25 PPro-G2P
GRK: ἡ πίστις ὑμῶν φοβηθέντες δὲ
INT: the faith of you having been afraid moreover

Luke 9:5 PPro-G2P
GRK: τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς
INT: the feet of you shake off for

Luke 9:41 PPro-G2P
GRK: καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν προσάγαγε ὧδε
INT: and bear with you Bring here

Luke 9:44 PPro-G2P
GRK: τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους
INT: the ears of you the words

Luke 9:50 PPro-G2P
GRK: ἔστιν καθ' ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν
INT: is against us for us

Luke 9:50 PPro-G2P
GRK: ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν
INT: us for us is

Luke 10:6 PPro-G2P
GRK: ἡ εἰρήνη ὑμῶν εἰ δὲ
INT: the peace of you if however

Luke 10:11 PPro-G2P
GRK: τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς
INT: the city of you to the

Luke 10:16 PPro-G2P
GRK: Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει
INT: He that hears you me hears

Luke 10:20 PPro-G2P
GRK: τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν
INT: the names of you are written in

Luke 11:5 PPro-G2P
GRK: Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον
INT: Who among you will have a friend

Luke 11:11 PPro-G2P
GRK: δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα
INT: moreover of you who [is] a father

Luke 11:13 PPro-G2P
GRK: τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον
INT: to the children of you how much more

Luke 11:19 PPro-G2P
GRK: οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
INT: the sons of you by whom

Luke 11:19 PPro-G2P
GRK: τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
INT: this they of you judges will be

Luke 11:39 PPro-G2P
GRK: δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς
INT: and [the] inside of you is full of plundering

Luke 11:46 PPro-G2P
GRK: τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε
INT: of the fingers of you not do touch

Luke 11:47 PPro-G2P
GRK: δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς
INT: and [the] fathers of you killed them

Luke 11:48 PPro-G2P
GRK: τῶν πατέρων ὑμῶν ὅτι αὐτοὶ
INT: of the fathers of you for they

Luke 12:7 PPro-G2P
GRK: τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται
INT: of the head of you all have been numbered

Luke 12:22 PPro-G2P
GRK: τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
INT: the body of you what you should put on

Luke 12:25 PPro-G2P
GRK: δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
INT: moreover of you [by] being anxious is able

Luke 12:30 PPro-G2P
GRK: κόσμου ἐπιζητοῦσιν ὑμῶν δὲ ὁ
INT: world seek after of you moreover the

Luke 12:32 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν
INT: the Father of you in giving you

Luke 12:33 PPro-G2P
GRK: τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε
INT: the possessions of you and give

Luke 12:34 PPro-G2P
GRK: ὁ θησαυρὸς ὑμῶν ἐκεῖ καὶ
INT: the treasure of you there also

Luke 12:34 PPro-G2P
GRK: ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
INT: the heart of you will be

Luke 12:35 PPro-G2P
GRK: Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες
INT: Let be your waist

Luke 13:15 PPro-G2P
GRK: Ὑποκριταί ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ
INT: Hypocrites each one of you on the Sabbath

Luke 13:35 PPro-G2P
GRK: ὁ οἶκος ὑμῶν λέγω δὲ
INT: the house of you I say moreover

Luke 14:5 PPro-G2P
GRK: εἶπεν Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ
INT: he said Of which of you son or

Luke 14:28 PPro-G2P
GRK: γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον
INT: indeed of you desiring a tower

Luke 14:33 PPro-G2P
GRK: πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ
INT: everyone of you who not

Luke 15:4 PPro-G2P
GRK: ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν
INT: man of you having a hundred

Luke 16:15 PPro-G2P
GRK: τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι τὸ
INT: the hearts of you for that which

Luke 16:26 PPro-G2P
GRK: ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα
INT: us and you a chasm great

Luke 17:7 PPro-G2P
GRK: δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων
INT: moreover of you a servant having

Luke 17:21 PPro-G2P
GRK: θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν
INT: of God in the midst of you is

Luke 21:14 PPro-G2P
GRK: ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾷν
INT: the minds of you not to premeditate

Luke 21:16 PPro-G2P
GRK: θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
INT: they will put to death [some] from among you

Luke 21:18 PPro-G2P
GRK: τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ
INT: the head of you no not

Luke 21:19 PPro-G2P
GRK: τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς
INT: the endurance of you gain the

Luke 21:19 PPro-G2P
GRK: τὰς ψυχὰς ὑμῶν
INT: the lives of you

Luke 21:28 PPro-G2P
GRK: τὰς κεφαλὰς ὑμῶν διότι ἐγγίζει
INT: the heads of you because draws near

Luke 21:28 PPro-G2P
GRK: ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν
INT: the redemption of you

Luke 21:34 PPro-G2P
GRK: αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ
INT: the hearts of you with dissipation

Luke 22:10 PPro-G2P
GRK: Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν
INT: Behold on having entered of you into the

Luke 22:15 PPro-G2P
GRK: φαγεῖν μεθ' ὑμῶν πρὸ τοῦ
INT: to eat with you before

Luke 22:19 PPro-G2P
GRK: τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον τοῦτο
INT: which for you is given this

Luke 22:20 PPro-G2P
GRK: τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον
INT: which for you is poured out

Luke 22:27 PPro-G2P
GRK: ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς
INT: in [the] midst of you am as

Luke 22:53 PPro-G2P
GRK: μου μεθ' ὑμῶν ἐν τῷ
INT: of me with you in the

Luke 22:53 PPro-G2P
GRK: αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα
INT: this is of you the hour

Luke 23:14 PPro-G2P
GRK: ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν
INT: I before you having examined [him] nothing

Luke 23:28 PPro-G2P
GRK: τὰ τέκνα ὑμῶν
INT: the children of you

Luke 24:38 PPro-G2P
GRK: τῇ καρδίᾳ ὑμῶν
INT: the hearts of you

John 1:26 PPro-G2P
GRK: ὕδατι μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν
INT: water but in [the] midst of you stands [one] whom

John 4:35 PPro-G2P
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε
INT: the eyes of you and see

John 5:45 PPro-G2P
GRK: ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν
INT: I will accuse you to the

John 5:45 PPro-G2P
GRK: ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς εἰς
INT: who accuses you Moses in

John 6:49 PPro-G2P
GRK: οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν
INT: the fathers of you ate in

John 6:64 PPro-G2P
GRK: εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ
INT: they are of you some who

John 6:70 PPro-G2P
GRK: καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός
INT: and of you one a devil

John 7:19 PPro-G2P
GRK: οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν
INT: no one of you practices the

John 7:33 PPro-G2P
GRK: μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμὶ καὶ
INT: a little with you I am and

John 8:7 PPro-G2P
GRK: Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ'
INT: The sinless one among you first at

John 8:21 PPro-G2P
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε ὅπου
INT: the sin of you you will die where

John 8:24 PPro-G2P
GRK: ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν γὰρ
INT: the sins of you if indeed

John 8:24 PPro-G2P
GRK: ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
INT: the sins of you

John 8:26 PPro-G2P
GRK: ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ
INT: I have concerning you to say and

John 8:41 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν εἶπαν οὖν
INT: of the father of you They said then

John 8:42 PPro-G2P
GRK: θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε
INT: God Father of you were you would have loved

John 8:44 PPro-G2P
GRK: τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν
INT: of father of you you desire to do

John 8:46 PPro-G2P
GRK: τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με
INT: Which of you convicts me

John 8:56 PPro-G2P
GRK: ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα
INT: the father of you rejoiced in that

John 9:19 PPro-G2P
GRK: ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς
INT: the son of you of whom you

John 9:41 PPro-G2P
GRK: ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει
INT: the sin of you remains

John 10:34 PPro-G2P
GRK: τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ
INT: the law of you I

John 13:14 PPro-G2P
GRK: ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας
INT: I washed your feet

John 13:18 PPro-G2P
GRK: περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὼ
INT: of all of you I speak I

John 13:21 PPro-G2P
GRK: εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
INT: one of you will betray me

John 13:33 PPro-G2P
GRK: μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμί ζητήσετέ
INT: a little while with you I am You will seek

John 14:1 PPro-G2P
GRK: Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία
INT: not let trouble of you the heart

John 14:9 PPro-G2P
GRK: χρόνῳ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ καὶ
KJV: how sayest thou [then], Shew us
INT: a time with you am I and

John 14:16 PPro-G2P
GRK: ᾖ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν
INT: he might be with you to the

John 14:27 PPro-G2P
GRK: μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία
INT: not let be troubled of you the heart

John 14:30 PPro-G2P
GRK: λαλήσω μεθ' ὑμῶν ἔρχεται γὰρ
INT: I will speak with you comes indeed

John 15:11 PPro-G2P
GRK: ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
INT: the joy of you might be full

John 15:16 PPro-G2P
GRK: ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ἵνα
INT: the fruit of you should abide that

John 15:18 PPro-G2P
GRK: ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
INT: me before you it has hated

John 16:4 PPro-G2P
GRK: ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην
INT: because with you I was

John 16:5 PPro-G2P
GRK: οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με
INT: none of you asks me

John 16:6 PPro-G2P
GRK: λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν
INT: grief has filled your the heart

John 16:20 PPro-G2P
GRK: ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν
INT: the grief of you to joy

John 16:22 PPro-G2P
GRK: καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία
INT: and will rejoice your heart

John 16:22 PPro-G2P
GRK: τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει
INT: the joy of you no one takes

John 16:22 PPro-G2P
GRK: αἴρει ἀφ' ὑμῶν
INT: takes from you

John 16:24 PPro-G2P
GRK: ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη
INT: the joy of you might be full

John 16:26 PPro-G2P
GRK: πατέρα περὶ ὑμῶν
INT: Father for you

John 18:31 PPro-G2P
GRK: τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν
INT: the law of you judge him

John 19:14 PPro-G2P
GRK: ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
INT: the king of you

John 19:15 PPro-G2P
GRK: Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ἀπεκρίθησαν
INT: the king of you will I crucify Answered

John 20:17 PPro-G2P
GRK: καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν
INT: and Father of you and God

John 20:17 PPro-G2P
GRK: καὶ θεὸν ὑμῶν
INT: and God of you

Acts 1:7 PPro-G2P
GRK: αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι
INT: them Not yours it is to know

Acts 1:11 PPro-G2P
GRK: ἀναλημφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς τὸν
INT: having been taken up from you into

Acts 2:17 PPro-G2P
GRK: οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ
INT: the sons of you and the

Acts 2:17 PPro-G2P
GRK: αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ οἱ
INT: the daughters of you and the

Acts 2:17 PPro-G2P
GRK: οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται
INT: the young men of you visions will see

Acts 2:17 PPro-G2P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται
INT: the elders of you dreams will dream

Acts 2:22 PPro-G2P
GRK: ἐν μέσῳ ὑμῶν καθὼς αὐτοὶ
INT: in the midst of you as you yourselves

Acts 2:38 PPro-G2P
GRK: βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ
INT: be baptized each of you in the

Acts 2:38 PPro-G2P
GRK: τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε
INT: of sins your and you will receive

Acts 2:39 PPro-G2P
GRK: τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν
INT: to the children of you and to all

Acts 3:16 PPro-G2P
GRK: ἀπέναντι πάντων ὑμῶν
INT: before all of you

Acts 3:17 PPro-G2P
GRK: οἱ ἄρχοντες ὑμῶν
INT: the rulers of you

Acts 3:19 PPro-G2P
GRK: τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας
INT: the blotting out of your sins

Acts 3:22 PPro-G2P
GRK: ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν
INT: [the] God of you from among the

Acts 3:22 PPro-G2P
GRK: τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ
INT: the brothers of you like me

Acts 3:25 PPro-G2P
GRK: τοὺς πατέρας ὑμῶν λέγων πρὸς
INT: the fathers you saying to

Acts 3:26 PPro-G2P
GRK: τῶν πονηριῶν ὑμῶν
INT: the wickednesses of you

Acts 4:10 PPro-G2P
GRK: παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής
INT: stands before you sound

Acts 4:11 PPro-G2P
GRK: ἐξουθενηθεὶς ὑφ' ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων
INT: having been rejected by you the builders

Acts 4:19 PPro-G2P
GRK: τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον
INT: God of you to listen rather

Acts 5:28 PPro-G2P
GRK: τῆς διδαχῆς ὑμῶν καὶ βούλεσθε
INT: of the teaching of you and purpose

Acts 6:3 PPro-G2P
GRK: ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ
INT: men from among yourselves carried witness to seven

Acts 7:37 PPro-G2P
GRK: τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ
INT: the brothers of you like me

Acts 7:43 PPro-G2P
GRK: τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφάν τοὺς
INT: of the God of you Rephan the

Acts 7:51 PPro-G2P
GRK: οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς
INT: the fathers of you also you

Acts 7:52 PPro-G2P
GRK: οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ἀπέκτειναν
INT: the fathers of you and they killed

Acts 13:41 PPro-G2P
GRK: ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἔργον ὃ
INT: the days of you a work which

Acts 14:17 PPro-G2P
GRK: τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: the hearts of us

Acts 15:24 PPro-G2P
GRK: τὰς ψυχὰς ὑμῶν λέγοντες περιτέμνεσθαι
INT: the minds of you saying [you must] be circumcised

Acts 17:23 PPro-G2P
GRK: τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ
INT: the objects of worship of you I found also

Acts 18:6 PPro-G2P
GRK: Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν
INT: the blood of you [be] upon the

Acts 18:6 PPro-G2P
GRK: τὴν κεφαλὴν ὑμῶν καθαρὸς ἐγώ
INT: the head of you pure [from it] I [am]

Acts 18:14 PPro-G2P
GRK: ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν
INT: anyhow I should have carried with you

Acts 20:18 PPro-G2P
GRK: πῶς μεθ' ὑμῶν τὸν πάντα
INT: how with you the whole

Acts 20:30 PPro-G2P
GRK: καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται
INT: and from among your selves will rise up

Acts 24:21 PPro-G2P
GRK: σήμερον ἐφ' ὑμῶν
INT: this day by you

Acts 25:26 PPro-G2P
GRK: αὐτὸν ἐφ' ὑμῶν καὶ μάλιστα
INT: him before you and especially

Acts 27:22 PPro-G2P
GRK: ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ
INT: will be from among you only of the

Acts 27:34 PPro-G2P
GRK: οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ
INT: of not one indeed of you a hair of

Acts 28:25 PPro-G2P
GRK: τοὺς πατέρας ὑμῶν
INT: the fathers of us

Romans 1:8 PPro-G2P
GRK: περὶ πάντων ὑμῶν ὅτι ἡ
INT: for all of you that the

Romans 1:8 PPro-G2P
GRK: ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν
INT: the faith of you is proclaimed in

Romans 1:9 PPro-G2P
GRK: ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
INT: unceasingly mention of you I make

Romans 1:12 PPro-G2P
GRK: ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ
INT: one another faith of you both and

Romans 6:12 PPro-G2P
GRK: τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς
INT: the mortal of you body in order

Romans 6:13 PPro-G2P
GRK: τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας
INT: the members of you instruments of unrighteousness

Romans 6:13 PPro-G2P
GRK: τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης
INT: the members of you instruments of righteousness

Romans 6:14 PPro-G2P
GRK: ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει
INT: sin indeed you not will rule over

Romans 6:19 PPro-G2P
GRK: τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ γὰρ
INT: of the flesh of you for as indeed

Romans 6:19 PPro-G2P
GRK: τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇINT: the members of you in bondage

Romans 6:19 PPro-G2P
GRK: τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ
INT: the members of you in bondage

Romans 6:22 PPro-G2P
GRK: τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν
INT: the fruit of you unto sanctification

Romans 8:11 PPro-G2P
GRK: θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ
INT: mortal bodies of you on account of that

Romans 12:1 PPro-G2P
GRK: τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν
INT: the bodies of you a sacrifice living

Romans 12:1 PPro-G2P
GRK: λογικὴν λατρείαν ὑμῶν
INT: [the] divinely reasonable service of you

Romans 12:18 PPro-G2P
GRK: τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων
INT: out of you with all

Romans 14:16 PPro-G2P
GRK: βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν
INT: Let be evil spoken of therefore your good

Romans 15:14 PPro-G2P
GRK: ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι καὶ
INT: I concerning you that also

Romans 15:24 PPro-G2P
GRK: καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ
INT: and by you to be set forward there

Romans 15:24 PPro-G2P
GRK: ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ
INT: there if of you first in

Romans 15:28 PPro-G2P
GRK: ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν εἰς Σπανίαν
INT: I will set off by you into Spain

Romans 15:33 PPro-G2P
GRK: μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
INT: [be] with all of you Amen

Romans 16:2 PPro-G2P
GRK: ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι
INT: whatever anyhow of you she might need matter

Romans 16:19 PPro-G2P
GRK: ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς
INT: the indeed of you obedience to

Romans 16:20 PPro-G2P
GRK: τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει
INT: the feet of you in short time

Romans 16:20 PPro-G2P
GRK: Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν
INT: Jesus [be] with you

Romans 16:24 PPro-G2P
GRK: μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
INT: [be] with all you Amen

1 Corinthians 1:4 PPro-G2P
GRK: πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ
INT: always concerning you for the

1 Corinthians 1:11 PPro-G2P
GRK: μοι περὶ ὑμῶν ἀδελφοί μου
INT: to me concerning you brothers of me

1 Corinthians 1:12 PPro-G2P
GRK: ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει Ἐγὼ
INT: that each of you says I

1 Corinthians 1:13 PPro-G2P
GRK: ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν ἢ εἰς
INT: was crucified for you or to

1 Corinthians 1:14 PPro-G2P
GRK: ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ
INT: that no one of you I baptized if

1 Corinthians 1:26 PPro-G2P
GRK: τὴν κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί ὅτι
INT: the calling of you brothers that

1 Corinthians 2:5 PPro-G2P
GRK: ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ
INT: the faith of you not might be

1 Corinthians 3:21 PPro-G2P
GRK: πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν
INT: all things indeed of you are

1 Corinthians 3:22 PPro-G2P
GRK: μέλλοντα πάντα ὑμῶν
INT: coming things all yours

1 Corinthians 4:3 PPro-G2P
GRK: ἵνα ὑφ' ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ
INT: that by you I be examined or

1 Corinthians 5:2 PPro-G2P
GRK: ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ
INT: out of midst of you the [one] the

1 Corinthians 5:4 PPro-G2P
GRK: Ἰησοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ
INT: Jesus having been gathered together you and

1 Corinthians 5:6 PPro-G2P
GRK: τὸ καύχημα ὑμῶν οὐκ οἴδατε
INT: the boasting of you not Know you

1 Corinthians 5:13 PPro-G2P
GRK: πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
INT: evil person from among yourselves that

1 Corinthians 6:1 PPro-G2P
GRK: Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων
INT: Dare anyone of you a matter having

1 Corinthians 6:15 PPro-G2P
GRK: τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ
INT: the bodies of you members of Christ

1 Corinthians 6:19 PPro-G2P
GRK: τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ
INT: the body of you a temple of the

1 Corinthians 6:20 PPro-G2P
GRK: τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν
INT: the body of you and in

1 Corinthians 6:20 PPro-G2P
GRK: τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστιν
INT: the spirit of you which are

1 Corinthians 7:5 PPro-G2P
GRK: τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν
INT: the lack of self-control of you

1 Corinthians 7:14 PPro-G2P
GRK: τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν
INT: the children of you unclean are

1 Corinthians 7:28 PPro-G2P
GRK: ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι
INT: I moreover you spare

1 Corinthians 7:35 PPro-G2P
GRK: πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον
INT: for the of you yourselves benefit

1 Corinthians 8:9 PPro-G2P
GRK: ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα
INT: the right of you this an occasion of stumbling

1 Corinthians 9:11 PPro-G2P
GRK: εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ
INT: if we your material things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page