3778. οὗτος, (houtos, hauté, touto)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3778. οὗτος, (houtos, hauté, touto) — 1395 Occurrences

Matthew 1:20 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
INT: These things moreover of him

Matthew 1:22 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον
INT: this moreover all

Matthew 3:3 DPro-NMS
GRK: Οὗτος γάρ ἐστιν
NAS: For this is the one referred
KJV: For this is he that was spoken
INT: this indeed is

Matthew 3:9 DPro-GMP
GRK: τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα
INT: the stones these to raise up children

Matthew 3:17 DPro-NMS
GRK: οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: said, This is My beloved
KJV: heaven, saying, This is my
INT: heavens saying This is the

Matthew 4:3 DPro-NMP
GRK: οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
NAS: command that these stones
KJV: command that these stones be made
INT: the stones these loaves of bread might become

Matthew 4:9 DPro-ANP
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα
INT: says to him These things to you all

Matthew 5:19 DPro-GFP
GRK: τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων
NAS: of the least of these commandments,
KJV: teach [them], the same shall be called
INT: of the commandments of these the least

Matthew 5:19 DPro-NMS
GRK: καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται
INT: and shall teach [them] this [one] great will be called

Matthew 5:37 DPro-GMP
GRK: δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ
INT: moreover more than these from

Matthew 6:25 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: Because of this I say to you

Matthew 6:29 DPro-GNP
GRK: ὡς ἓν τούτων
INT: as one of these

Matthew 6:32 DPro-ANP
GRK: πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη
INT: all indeed these things the Gentiles

Matthew 6:32 DPro-GNP
GRK: ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων
INT: that you have need of these things all

Matthew 6:33 DPro-NNP
GRK: αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
INT: of him and these things all will be added

Matthew 7:12 DPro-NMS
GRK: ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος γάρ ἐστιν
NAS: them to treat you, for this is the Law
KJV: to them: for this is the law
INT: do to them this indeed is

Matthew 7:24 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ
INT: words these and does

Matthew 7:26 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ
INT: words these and not

Matthew 7:28 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ
INT: the words these were astonished the

Matthew 8:9 DPro-DMS
GRK: καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ
INT: and I say to this [one] Go and

Matthew 8:9 DPro-ANS
GRK: μου Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
INT: of me Do this and he does [it]

Matthew 8:27 DPro-NMS
GRK: Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ
NAS: of a man is this, that even
KJV: What manner of man is this, that even
INT: What kind [of man] is this that even

Matthew 9:3 DPro-NMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
NAS: to themselves, This [fellow] blasphemes.
KJV: themselves, This [man] blasphemeth.
INT: to themselves This [man] blasphemes

Matthew 9:18 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος
INT: These things of him as he is speaking

Matthew 9:26 DPro-NFS
GRK: ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην
NAS: This news spread
KJV: And the fame hereof went abroad into
INT: the report this into all

Matthew 9:28 DPro-ANS
GRK: ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν
INT: that I am able this to do They say

Matthew 10:2 DPro-NNP
GRK: ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων
INT: names are these first Simon

Matthew 10:5 DPro-AMP
GRK: Τούτους τοὺς δώδεκα
INT: These twelve

Matthew 10:22 DPro-NMS
GRK: εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
KJV: name's sake: but he that endureth to
INT: to [the] end he will be saved

Matthew 10:23 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς
NAS: they persecute you in one city,
INT: the city one flee to

Matthew 10:42 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ
INT: the little ones of these a cup of cold [water]

Matthew 11:7 DPro-GMP
GRK: Τούτων δὲ πορευομένων
INT: as these moreover were going

Matthew 11:10 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ
NAS: This is the one about whom
KJV: For this is [he], of
INT: For this is [he] concerning

Matthew 11:16 DPro-AFS
GRK: τὴν γενεὰν ταύτην ὁμοία ἐστὶν
NAS: shall I compare this generation?
INT: the generation this like it is

Matthew 11:25 DPro-ANP
GRK: ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν
INT: that you did hide these things from wise

Matthew 12:11 DPro-NNS
GRK: ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν
INT: if fall this on the Sabbath

Matthew 12:23 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: and were saying, This man cannot
KJV: Is not this the son of David?
INT: said not This is the

Matthew 12:24 DPro-NMS
GRK: ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει
NAS: [this], they said, This man casts
KJV: [it], they said, This [fellow] doth
INT: having heard said This [man] not casts out

Matthew 12:27 DPro-ANS
GRK: ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ
INT: do they cast out on account of this they judges

Matthew 12:31 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: Because of this I say to you

Matthew 12:32 DPro-DMS
GRK: οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι
INT: neither in this the age

Matthew 12:41 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν
NAS: will stand up with this generation
INT: the generation this and will condenm

Matthew 12:42 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ
NAS: will rise up with this generation
INT: the generation this and will condemn

Matthew 12:45 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ
NAS: it will also be with this evil
INT: to generation this the evil

Matthew 13:13 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς
INT: Because of this in parables

Matthew 13:15 DPro-GMS
GRK: τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τοῖς
INT: people of this and with the

Matthew 13:19 DPro-NMS
GRK: καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: in his heart. This is the one on whom seed was sown
KJV: heart. This is
INT: heart of him This is he who

Matthew 13:20 DPro-NMS
GRK: πετρώδη σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: on the rocky places, this is the man who hears
KJV: stony places, the same is
INT: rocky places having been sown this is he who

Matthew 13:22 DPro-NMS
GRK: ἀκάνθας σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: the thorns, this is the man who hears
KJV: is he that heareth
INT: thorns having been sown this is he who

Matthew 13:23 DPro-NMS
GRK: γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: soil, this is the man who hears
KJV: ground is he that heareth the word,
INT: ground having been sown this is he who

Matthew 13:28 DPro-ANS
GRK: Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν οἱ
INT: an enemy a man this did

Matthew 13:34 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν
INT: These things all spoke

Matthew 13:38 DPro-NMP
GRK: καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: seed, these are the sons
KJV: seed are the children
INT: [the] good seed these are the

Matthew 13:51 DPro-ANP
GRK: Συνήκατε ταῦτα πάντα λέγουσιν
INT: Have you understood these things all They say

Matthew 13:52 DPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς
INT: to them Because of this every scribe

Matthew 13:53 DPro-AFP
GRK: τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν
NAS: had finished these parables,
INT: the parables these he withdrew from there

Matthew 13:54 DPro-DMS
GRK: λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία
NAS: Where [did] this man [get] this wisdom
KJV: hath this [man] this wisdom,
INT: said from where to this [man] the wisdom

Matthew 13:54 DPro-NFS
GRK: ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ
INT: the wisdom this and the

Matthew 13:55 DPro-NMS
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: Is not this the carpenter's son?
KJV: Is not this the carpenter's son?
INT: not this is the

Matthew 13:56 DPro-DMS
GRK: πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα
INT: from where then to this [man] these things all

Matthew 13:56 DPro-NNP
GRK: οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα
INT: then to this [man] these things all

Matthew 14:2 DPro-NMS
GRK: παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης
NAS: to his servants, This is John
KJV: unto his servants, This is John
INT: [the] servants of him This is John

Matthew 14:2 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις
INT: and because of this the miraculous powers

Matthew 15:8 DPro-NMS
GRK: Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν
NAS: THIS PEOPLE HONORS
KJV: This people draweth nigh
INT: the people this with the lips

Matthew 15:11 DPro-NNS
GRK: τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν
INT: the mouth this defiles the

Matthew 15:15 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολήν ταύτην
INT: the parable this

Matthew 15:20 DPro-NNP
GRK: ταῦτά ἐστιν τὰ
INT: These things are they which

Matthew 16:18 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
NAS: to you that you are Peter, and upon this rock
INT: and on this the rock

Matthew 16:22 DPro-NNS
GRK: ἔσται σοι τοῦτο
INT: will be to you this

Matthew 17:5 DPro-NMS
GRK: νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: said, This is My beloved
KJV: the cloud, which said, This is my
INT: cloud saying This is the

Matthew 17:20 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν
INT: to the mountain to this Remove from here

Matthew 17:21 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δὲ τὸ
INT: this however

Matthew 18:4 DPro-NNS
GRK: τὸ παιδίον τοῦτο οὗτός ἐστιν
NAS: himself as this child,
KJV: little child, the same is
INT: the child this he is

Matthew 18:4 DPro-NMS
GRK: παιδίον τοῦτο οὗτός ἐστιν ὁ
INT: child this he is the

Matthew 18:6 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων
INT: of the little ones of these who believe

Matthew 18:10 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων λέγω γὰρ
INT: of the little ones of these I say indeed

Matthew 18:14 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων
INT: of the little ones of these

Matthew 18:23 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ
INT: because of this has become like the

Matthew 19:1 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν ἀπὸ
INT: the words these he withdrew from

Matthew 19:5 DPro-GNS
GRK: εἶπεν Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
INT: said On account of this will leave a man

Matthew 19:11 DPro-AMS
GRK: τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ' οἷς
INT: the statement this but only [those] to whom

Matthew 19:20 DPro-ANP
GRK: ὁ νεανίσκος Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα
INT: the young man things All these I have kept

Matthew 19:22 DPro-AMS
GRK: τὸν λόγον τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος
INT: the statement this he went away grieved

Matthew 19:26 DPro-NNS
GRK: Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν
INT: With men this impossible is

Matthew 20:12 DPro-NMP
GRK: λέγοντες Οὗτοι οἱ ἔσχατοι
NAS: saying, 'These last men have worked
KJV: Saying, These last have wrought
INT: saying These the last

Matthew 20:14 DPro-DMS
GRK: θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ
INT: I will moreover to this last

Matthew 20:21 DPro-NMP
GRK: ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο
NAS: that in Your kingdom these two
KJV: Grant that these my two
INT: that might sit these two

Matthew 20:23 DPro-NNS
GRK: ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι ἀλλ'
INT: is mine this to give but [to those]

Matthew 21:4 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ γέγονεν
INT: this moreover came to pass

Matthew 21:10 DPro-NMS
GRK: Τίς ἐστιν οὗτος
NAS: saying, Who is this?
KJV: Who is this?
INT: Who is this

Matthew 21:11 DPro-NMS
GRK: ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: were saying, This is the prophet
KJV: the multitude said, This is Jesus
INT: [the] crowds said This is the

Matthew 21:16 DPro-NMP
GRK: Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν ὁ
NAS: what these [children] are saying?
KJV: Hearest thou what these say? And
INT: Hear you what these say

Matthew 21:21 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι
INT: to the mountain this you should say Be you taken away

Matthew 21:23 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ
NAS: are You doing these things, and who
INT: what authority these things do you and

Matthew 21:23 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην
INT: the authority this

Matthew 21:24 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Matthew 21:27 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Matthew 21:38 DPro-NMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: themselves, 'This is the heir;
KJV: among themselves, This is the heir;
INT: among themselves This is the

Matthew 21:42 DPro-NMS
GRK: οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
NAS: REJECTED, THIS BECAME
KJV: rejected, the same is become
INT: those who build this is become the

Matthew 21:42 DPro-NFS
GRK: Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
NAS: CORNER [stone]; THIS CAME
KJV: of the corner: this is
INT: [the] Lord was this and it is

Matthew 21:43 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: Because of this I say to you

Matthew 21:44 DPro-AMS
GRK: τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ'
INT: the stone this will be broken on

Matthew 22:20 DPro-NFS
GRK: ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ
NAS: likeness and inscription is this?
KJV: unto them, Whose [is] this image and
INT: the likeness this and whose

Matthew 22:38 DPro-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is the great and foremost
KJV: This is the first
INT: This is the

Matthew 22:40 DPro-DFP
GRK: ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν
NAS: On these two commandments
INT: On these two

Matthew 23:14 DPro-ANS
GRK: προσευχόμενοι διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον
INT: praying Because of this you shall receive more abundant

Matthew 23:23 DPro-ANP
GRK: τὴν πίστιν ταῦτα δὲ ἔδει
INT: faithfulness these moreover it behoved [you]

Matthew 23:34 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ
INT: Because of this behold I

Matthew 23:36 DPro-NNP
GRK: ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ
NAS: to you, all these things
INT: to you will come these things all upon

Matthew 23:36 DPro-AFS
GRK: τὴν γενεὰν ταύτην
NAS: these things will come
INT: the generation this

Matthew 24:2 DPro-ANP
GRK: Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα ἀμὴν
INT: not you see these things all Truly

Matthew 24:3 DPro-NNP
GRK: ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ
INT: us when these things will be and

Matthew 24:8 DPro-NNP
GRK: πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων
INT: all moreover these [are] a beginning of birth pains

Matthew 24:13 DPro-NMS
GRK: εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
KJV: unto the end, the same shall be saved.
INT: to [the] end he will be saved

Matthew 24:14 DPro-NNS
GRK: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον
INT: And there will be proclaimed this gospel

Matthew 24:33 DPro-ANP
GRK: ἴδητε πάντα ταῦτα γινώσκετε ὅτι
NAS: all these things, recognize
INT: you see all these things know that

Matthew 24:34 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, This generation
INT: the generation this until anyhow

Matthew 24:34 DPro-NNP
GRK: ἂν πάντα ταῦτα γένηται
INT: anyhow all these things shall have taken place

Matthew 24:44 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς
INT: because of this also you

Matthew 25:40 DPro-GMP
GRK: ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν
INT: you did [it] to one of these the brothers

Matthew 25:45 DPro-GMP
GRK: ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων
INT: you did [it] to one of these the least

Matthew 25:46 DPro-NMP
GRK: καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν
NAS: These will go away into eternal
KJV: And these shall go away into
INT: And will go away these into punishment

Matthew 26:1 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους εἶπεν τοῖς
INT: the words these he said to the

Matthew 26:8 DPro-NFS
GRK: ἡ ἀπώλεια αὕτη
NAS: [this], and said, Why this waste?
KJV: To what purpose [is] this waste?
INT: the waste this

Matthew 26:9 DPro-NNS
GRK: ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
INT: could indeed this have been sold for much

Matthew 26:12 DPro-NFS
GRK: βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον
KJV: For in that she hath poured this
INT: in pouring indeed this [woman] the perfume

Matthew 26:12 DPro-ANS
GRK: τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ
INT: the perfume this on the

Matthew 26:13 DPro-NNS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ
KJV: this, that this woman hath done,
INT: the gospel this in all

Matthew 26:13 PPro-NFS
GRK: ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον
INT: that which did this [woman] for a memorial

Matthew 26:23 DPro-NMS
GRK: τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει
NAS: with Me in the bowl is the one who will betray
KJV: in the dish, the same shall betray me.
INT: the dish he me will betray

Matthew 26:26 DPro-NNS
GRK: Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: Take eat this is the

Matthew 26:28 DPro-NNS
GRK: τοῦτο γάρ ἐστιν
INT: this indeed is

Matthew 26:29 DPro-GNS
GRK: ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος
INT: now of this the fruit

Matthew 26:31 DPro-DFS
GRK: τῇ νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται γάρ
NAS: because of Me this night,
INT: the night this it has been written indeed

Matthew 26:34 DPro-DFS
GRK: ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ
NAS: I say to you that this [very] night,
INT: that during this night

Matthew 26:39 DPro-ANS
GRK: τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν οὐχ
INT: the cup this nevertheless not

Matthew 26:42 DPro-NNS
GRK: οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν
INT: not it is possible this pass if

Matthew 26:56 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον
INT: this moreover all

Matthew 26:61 DPro-NMS
GRK: εἶπαν Οὗτος ἔφη Δύναμαι
NAS: and said, This man stated, I am able
KJV: And said, This [fellow] said,
INT: said This [man] said I am able

Matthew 26:62 DPro-NMP
GRK: ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν
NAS: What is it that these men are testifying against
KJV: what [is it which] these witness against
INT: answer you What these you do witness against

Matthew 26:71 DPro-NMS
GRK: τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ
NAS: were there, This man was with Jesus
KJV: unto them that were there, This [fellow] was
INT: to those there this [man] was with

Matthew 27:24 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἵματος τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε
INT: the blood of this you see to it yourselves

Matthew 27:32 DPro-AMS
GRK: ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα
INT: by name Simon him they compelled that

Matthew 27:37 DPro-NMS
GRK: αὐτοῦ γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ
NAS: Him which read, THIS IS JESUS
KJV: accusation written, THIS IS JESUS
INT: of him written This is Jesus

Matthew 27:46 DPro-NNS
GRK: λεμὰ σαβαχθανι τοῦτ' ἔστιν Θεέ
INT: lama sabachthani that is God

Matthew 27:47 DPro-NMS
GRK: Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος
NAS: it, [began] saying, This man is calling
KJV: [that], said, This [man] calleth for
INT: Elijah calls this [man]

Matthew 27:54 DPro-NMS
GRK: υἱὸς ἦν οὗτος
NAS: Truly this was the Son
KJV: saying, Truly this was the Son
INT: Son was this

Matthew 27:58 DPro-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ
NAS: This man went to Pilate
KJV: He went to Pilate,
INT: He having gone

Matthew 28:14 DPro-NNS
GRK: ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ
INT: if be heard this by the

Matthew 28:15 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις
NAS: as they had been instructed; and this story
KJV: and this saying
INT: the report this among [the] Jews

Mark 1:27 DPro-NNS
GRK: Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή
KJV: What thing is this? what new
INT: What is this teaching new

Mark 1:38 DPro-ANS
GRK: κηρύξω εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
INT: I might preach for this therefore have I come forth

Mark 2:7 DPro-NMS
GRK: Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ
NAS: Why does this man speak that way?
KJV: Why doth this [man] thus speak
INT: Why this [man] thus does speak

Mark 2:8 DPro-ANP
GRK: αὐτοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν
INT: to them Why these things reason you in

Mark 3:35 DPro-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου
KJV: the will of God, the same is my
INT: of God he brother of me

Mark 4:13 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ πῶς
NAS: to them, Do you not understand this parable?
INT: the parable this and how

Mark 4:15 DPro-NMP
GRK: οὗτοι δέ εἰσιν
NAS: These are the ones who are beside
KJV: And these are they by
INT: these moreover are

Mark 4:16 DPro-NMP
GRK: καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως
NAS: In a similar way these are the ones on whom seed was sown
KJV: And these are they likewise
INT: And these are likewise

Mark 4:18 DPro-NMP
GRK: ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: the thorns; these are the ones who have heard
KJV: And these are they which are
INT: thorns are sown these are the [ones]

Mark 4:41 DPro-NMS
GRK: Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι
NAS: Who then is this, that even the wind
KJV: manner of man is this, that even
INT: Who then this is that

Mark 5:32 DPro-ANS
GRK: ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν
INT: to see her who this has done

Mark 5:43 DPro-ANS
GRK: μηδεὶς γνοῖ τοῦτο καὶ εἶπεν
INT: no one should know this and he said

Mark 6:2 DPro-DMS
GRK: λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ
INT: saying from where to this [man] these things and

Mark 6:2 DPro-NNP
GRK: Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς
INT: from where to this [man] these things and what

Mark 6:2 DPro-DMS
GRK: ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ
INT: that has been given to him even the

Mark 6:3 DPro-NMS
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: Is not this the carpenter, the son
KJV: Is not this the carpenter, the son
INT: not this is the

Mark 6:14 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ
INT: and because of this operate the

Mark 6:16 DPro-NMS
GRK: ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην οὗτος ἠγέρθη
KJV: heard [thereof], he said, It is John,
INT: beheaded John he is risen

Mark 7:2 DPro-NNS
GRK: κοιναῖς χερσίν τοῦτ' ἔστιν ἀνίπτοις
INT: with defiled hands that is unwashed

Mark 7:6 DPro-NMS
GRK: γέγραπται ὅτι Οὗτος ὁ λαὸς
NAS: as it is written: THIS PEOPLE
KJV: it is written, This people
INT: it has been written this people

Mark 7:23 DPro-NNP
GRK: πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ
INT: all these evils

Mark 7:29 DPro-AMS
GRK: αὐτῇ Διὰ τοῦτον τὸν λόγον
INT: to her Because of this word

Mark 8:4 DPro-AMP
GRK: ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις
INT: from where these will be able anyone

Mark 8:7 DPro-ANP
GRK: εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι
NAS: them, He ordered these to be served
INT: he desired also these to be set before [them]

Mark 8:12 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον
NAS: Why does this generation
KJV: Why doth this generation seek after
INT: the generation this seeks a sign

Mark 8:12 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
NAS: will be given to this generation.
INT: to the generation this a sign

Mark 8:38 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι
NAS: of Me and My words in this adulterous
INT: the generation this adulterous

Mark 9:7 DPro-NMS
GRK: τῆς νεφέλης Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: out of the cloud, This is My beloved
KJV: the cloud, saying, This is my
INT: the cloud This is the

Mark 9:21 DPro-NNS
GRK: ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ
INT: is it that this has been with him

Mark 9:29 DPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος
INT: he said to them This the kind

Mark 9:42 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων
INT: of the little ones these who believe

Mark 10:5 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐντολὴν ταύτην
NAS: he wrote you this commandment.
INT: the commandment this

Mark 10:7 DPro-GNS
GRK: ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
INT: On account of this will leave a man

Mark 10:10 DPro-GNS
GRK: μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν
INT: disciples concerning the same thing asked him

Mark 10:20 DPro-ANP
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην
INT: to him Teacher these all have I kept

Mark 10:30 DPro-DMS
GRK: τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ
INT: the time this houses and

Mark 11:3 DPro-ANS
GRK: Τί ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε Ὁ
INT: Why do you this say The

Mark 11:23 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ Ἄρθητι καὶ
INT: to the mountain this Be you taken away and

Mark 11:24 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: because of this I say to you

Mark 11:28 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ
NAS: are You doing these things, or
INT: what authority these things do you or

Mark 11:28 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα
INT: the authority this that these things

Mark 11:28 DPro-ANP
GRK: ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς
INT: this that these things you should do

Mark 11:29 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Mark 11:33 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Mark 12:7 DPro-NMS
GRK: εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: to one another, 'This is the heir;
INT: said This is the

Mark 12:10 DPro-AFS
GRK: τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον
NAS: read this Scripture:
KJV: rejected is become
INT: the Scripture this did you read [The] stone

Mark 12:10 DPro-NMS
GRK: οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
NAS: REJECTED, THIS BECAME
INT: those who build this is become the

Mark 12:11 DPro-NFS
GRK: Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
NAS: THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: This was the Lord's
INT: Lord was this and it is

Mark 12:16 DPro-NFS
GRK: ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ
NAS: and inscription is this? And they said
KJV: unto them, Whose [is] this image and
INT: the likeness this and the

Mark 12:24 DPro-ANS
GRK: Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ
INT: Not because of this do you err not

Mark 12:31 PPro-NFS
GRK: δευτέρα αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν
KJV: [is] like, [namely] this, Thou shalt love
INT: [the] second this You will love the

Mark 12:31 DPro-GFP
GRK: σεαυτόν μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ
INT: yourself Greater than these another commandment

Mark 12:40 DPro-NMP
GRK: μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι λήμψονται περισσότερον
NAS: prayers; these will receive
KJV: prayers: these shall receive
INT: at great length pray These will receive greater

Mark 12:43 DPro-NFS
GRK: ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ
NAS: I say to you, this poor
KJV: unto you, That this poor widow
INT: the widow this poor

Mark 12:44 PPro-NFS
GRK: αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ ἐκ
KJV: abundance; but she of her
INT: to them cast [in] her however out of

Mark 13:2 DPro-AFP
GRK: αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας
NAS: to him, Do you see these great
INT: to him See you these great

Mark 13:4 DPro-NNP
GRK: ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ
INT: us when these things will be and

Mark 13:4 DPro-ANP
GRK: ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
INT: when are going these things to bring to conclusion all

Mark 13:8 DPro-NNP
GRK: ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα
INT: Beginnings of birth pains [are] these

Mark 13:11 DPro-ANS
GRK: τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε οὐ
INT: hour that speak not

Mark 13:13 DPro-NMS
GRK: εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
KJV: unto the end, the same shall be saved.
INT: to [the] end he will be saved

Mark 13:29 DPro-ANP
GRK: ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε
INT: when you see these things coming to pass know

Mark 13:30 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, that this generation shall
INT: the generation this until that

Mark 13:30 DPro-NNP
GRK: μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται
INT: until that these things all shall have taken place

Mark 14:4 DPro-NFS
GRK: ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου
NAS: Why has this perfume
KJV: Why was this waste of the ointment
INT: the waste this of the ointment

Mark 14:5 DPro-NNS
GRK: ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον
INT: it was possible [for] indeed this perfume

Mark 14:9 PPro-NFS
GRK: ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς
KJV: that she hath done
INT: what has done this [woman] will be spoken of for

Mark 14:22 DPro-NNS
GRK: εἶπεν Λάβετε τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: said Take this is the

Mark 14:24 DPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: he said to them This is the

Mark 14:27 DPro-DFS
GRK: τῇ νυκτὶ ταύτη ὅτι γέγραπται
INT: the night this for it has been written

Mark 14:30 DPro-DFS
GRK: σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ
NAS: I say to you, that this very
INT: yourself today this night

Mark 14:36 DPro-ANS
GRK: τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ
INT: the cup this from me

Mark 14:58 DPro-AMS
GRK: τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον
INT: the temple this the [one] made with hands

Mark 14:60 DPro-NMP
GRK: οὐδέν τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν
NAS: What is it that these men are testifying against
KJV: what [is it which] these witness
INT: nothing What [is it] these you testify against

Mark 14:69 DPro-NMS
GRK: παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν
NAS: to the bystanders, This is [one] of them!
INT: standing by This [one] of them

Mark 14:71 DPro-AMS
GRK: τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε
INT: the man this whom you speak of

Mark 15:39 DPro-NMS
GRK: εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος
NAS: he said, Truly this man was the Son
KJV: he said, Truly this man was
INT: said Truly this man

Mark 16:12 DPro-ANP
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ
INT: after moreover these things to two of

Mark 16:17 DPro-NNP
GRK: πιστεύσασιν [παρ]ἀκολουθήσει ταῦτα ἐν τῷ
INT: having believed will follow these In the

Mark 16:20 DPro-ANP
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς
INT: with moreover these And himself

Luke 1:18 DPro-ANS
GRK: τί γνώσομαι τοῦτο ἐγὼ γάρ
INT: what will I know this I indeed

Luke 1:19 DPro-ANP
GRK: εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα
INT: to bring glad tidings to you these

Luke 1:20 DPro-NNP
GRK: ἡμέρας γένηται ταῦτα ἀνθ' ὧν
INT: day shall take place these things in return for that

Luke 1:24 DPro-AFP
GRK: Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας
NAS: After these days Elizabeth
INT: after moreover these days

Luke 1:29 DPro-NMS
GRK: ὁ ἀσπασμὸς οὗτος
NAS: what kind of salutation this was.
KJV: of salutation this should be.
INT: the salutation this

Luke 1:32 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἔσται μέγας
KJV: He shall be great,
INT: He will be great

Luke 1:34 DPro-NNS
GRK: Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα
INT: How will be this since a man

Luke 1:36 DPro-NMS
GRK: αὐτῆς καὶ οὗτος μὴν ἕκτος
KJV: old age: and this is the sixth
INT: her and this [the] month sixth

Luke 1:39 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς
NAS: Now at this time Mary
INT: the days this went into

Luke 1:43 DPro-NNS
GRK: πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ
INT: from where to me this that should come

Luke 1:61 DPro-DNS
GRK: τῷ ὀνόματι τούτῳ
INT: the name by this

Luke 1:65 DPro-NNP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα
INT: the things words these

Luke 1:66 DPro-NNS
GRK: τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται καὶ
INT: the child this will be And

Luke 2:2 DPro-NFS
GRK: αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη
NAS: This was the first census
KJV: ([And] this taxing was
INT: this census first

Luke 2:12 DPro-NNS
GRK: καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ
INT: And this [is] to you the

Luke 2:15 DPro-ANS
GRK: τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς
INT: the word this that has come to pass

Luke 2:17 DPro-GNS
GRK: τοῦ παιδίου τούτου
INT: the child this

Luke 2:19 DPro-ANP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν
INT: the sayings these pondering [them] in

Luke 2:25 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ
NAS: was Simeon; and this man
KJV: and the same man
INT: the man this [was] righteous and

Luke 2:34 DPro-NMS
GRK: αὐτοῦ Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς
NAS: Behold, this [Child] is appointed
KJV: Behold, this [child] is set
INT: of him Behold this [child] is appointed for [the]

Luke 2:36 PPro-NFS
GRK: φυλῆς Ἀσήρ αὕτη προβεβηκυῖα ἐν
KJV: of Aser: she was of a great
INT: [the] tribe of Asher she was advanced in

Luke 3:8 DPro-GMP
GRK: τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα
INT: the stones these to raise up children

Luke 3:20 DPro-ANS
GRK: προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν
INT: added also this to all

Luke 4:3 DPro-DMS
GRK: τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται
INT: to the stone this that it become

Luke 4:6 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ
NAS: You all this domain
INT: the domain this all and

Luke 4:21 DPro-NFS
GRK: ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς
NAS: to them, Today this Scripture
KJV: day is this scripture fulfilled
INT: the Scripture this in the

Luke 4:22 DPro-NMS
GRK: ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος
NAS: and they were saying, Is this not Joseph's
KJV: Is not this Joseph's son?
INT: is of Joseph this

Luke 4:23 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ θεράπευσον
NAS: you will quote this proverb
INT: the proverb this Physician heal

Luke 4:28 DPro-ANP
GRK: συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
INT: synagogue hearing these things

Luke 4:36 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν
NAS: What is this message?
KJV: What a word [is] this! for with
INT: word [is] this that with

Luke 4:43 DPro-ANS
GRK: ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
INT: because for this have I been sent forth

Luke 5:6 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν
INT: And this having done they enclosed

Luke 5:21 DPro-NMS
GRK: Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ
NAS: saying, Who is this [man] who speaks
KJV: Who is this which speaketh
INT: Who is this who speaks

Luke 5:27 DPro-ANP
GRK: Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ
INT: And after these things he went forth and

Luke 6:3 DPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ
INT: Jesus Not even this did you read that which

Luke 6:12 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν
NAS: It was at this time that He went off
INT: the days these he went out him

Luke 7:4 DPro-ANS
GRK: ᾧ παρέξῃ τοῦτο
INT: to whom he will grant this

Luke 7:8 DPro-DMS
GRK: καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ
INT: and I say to this [one] Go and

Luke 7:8 DPro-ANS
GRK: μου Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
INT: of me Do this and he does [it]

Luke 7:9 DPro-ANP
GRK: ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς
INT: having heard moreover these things Jesus

Luke 7:17 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ
NAS: This report concerning
KJV: And this rumour of
INT: the report this in all

Luke 7:18 DPro-GNP
GRK: περὶ πάντων τούτων
INT: concerning all these things

Luke 7:27 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ
NAS: This is the one about whom
KJV: This is [he], of
INT: This is he concerning

Luke 7:31 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ τίνι
NAS: the men of this generation,
INT: the generation of this and to what

Luke 7:39 DPro-NMS
GRK: ἑαυτῷ λέγων Οὗτος εἰ ἦν
NAS: If this man were a prophet
KJV: himself, saying, This man, if he were
INT: himself saying This [person] if he were

Luke 7:44 DPro-AFS
GRK: ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα
NAS: Do you see this woman?
KJV: feet: but she hath washed my
INT: he said see you this the woman

Luke 7:44 PPro-NFS
GRK: οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοῖς
INT: not you gave of her moreover

Luke 7:45 PPro-NFS
GRK: οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ ἀφ'
KJV: kiss: but this woman since the time
INT: not you gave herself moreover from

Luke 7:46 PPro-NFS
GRK: οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μύρῳ
KJV: but this woman hath anointed
INT: not you did anoint herself moreover with ointment

Luke 7:49 DPro-NMS
GRK: ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν ὃς
NAS: Who is this [man] who
KJV: Who is this that forgiveth
INT: themselves Who this is who

Luke 8:8 DPro-ANP
GRK: καρπὸν ἑκατονταπλασίονα Ταῦτα λέγων ἐφώνει
INT: fruit a hundredfold These things saying he cried

Luke 8:9 DPro-NFS
GRK: αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη ἡ
NAS: Him as to what this parable
KJV: What might this parable be?
INT: of him What this means the

Luke 8:11 DPro-NFS
GRK: ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή
NAS: the parable is this: the seed
KJV: the parable is this: The seed is
INT: is moreover this the parable

Luke 8:13 DPro-NMP
GRK: λόγον καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ
NAS: the word with joy; and these have no
KJV: joy; and these have no
INT: word and these a root not

Luke 8:14 DPro-NMP
GRK: ἀκάνθας πεσόν οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: the thorns, these are the ones who have heard,
KJV: are they, which, when they have heard,
INT: thorns has fallen these are they who

Luke 8:15 DPro-NMP
GRK: καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες
NAS: soil, these are the ones who
KJV: ground are they, which in
INT: good soil these are they who

Luke 8:21 DPro-NMP
GRK: ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: and My brothers are these who hear
KJV: brethren are these which hear
INT: brothers of me those are who

Luke 8:25 DPro-NMS
GRK: Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι
NAS: then is this, that He commands
KJV: is this! for
INT: Who then this is that

Luke 8:41 DPro-NMS
GRK: Ἰάϊρος καὶ οὗτος ἄρχων τῆς
INT: Jarius and he a ruler of the

Luke 9:9 DPro-NMS
GRK: δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ
NAS: but who is this man about
KJV: who is this, of whom
INT: moreover is this concerning whom

Luke 9:13 DPro-AMS
GRK: τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα
INT: the people this food

Luke 9:21 DPro-ANS
GRK: μηδενὶ λέγειν τοῦτο
INT: no one to tell this

Luke 9:24 DPro-NMS
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν
KJV: for my sake, the same shall save it.
INT: on account of me he will save it

Luke 9:26 DPro-AMS
GRK: ἐμοὺς λόγους τοῦτον ὁ υἱὸς
INT: my words him the Son

Luke 9:28 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι
INT: the sayings these about days

Luke 9:34 DPro-ANP
GRK: ταῦτα δὲ αὐτοῦ
INT: these things moreover of him

Luke 9:35 DPro-NMS
GRK: νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: saying, This is My Son,
KJV: the cloud, saying, This is my
INT: cloud saying This is the

Luke 9:44 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ὁ γὰρ
INT: the words these indeed

Luke 9:45 DPro-ANS
GRK: τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ἦν
INT: the word this and it was

Luke 9:45 DPro-GNS
GRK: τοῦ ῥήματος τούτου
INT: the saying this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page