Zechariah 3:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōh-כֹּה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֗וֹתof hostsNoun
518 [e]’im-אִם־IfConj
1870 [e]biḏ-rā-ḵayבִּדְרָכַ֤יin My waysNoun
1980 [e]tê-lêḵתֵּלֵךְ֙you will walkVerb
518 [e]wə-’imוְאִ֣םand ifConj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4931 [e]miš-mar-tîמִשְׁמַרְתִּ֣יmy chargeNoun
8104 [e]ṯiš-mōr,תִשְׁמֹ֔רyou will keepVerb
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־then shall alsoAdv
859 [e]’at-tāhאַתָּה֙youPro
1777 [e]tā-ḏînתָּדִ֣יןjudgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bê-ṯî,בֵּיתִ֔יmy houseNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֖םand shall alsoAdv
8104 [e]tiš-mōrתִּשְׁמֹ֣רkeepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2691 [e]ḥă-ṣê-rāy;חֲצֵרָ֑יmy courtsNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֤יand I will giveVerb
  lə-ḵāלְךָ֙to youPrep
4108 [e]mah-lə-ḵîm,מַהְלְכִ֔יםplaces to walkNoun
996 [e]bênבֵּ֥יןamongPrep
5975 [e]hā-‘ō-mə-ḏîmהָעֹמְדִ֖יםthat standVerb
428 [e]hā-’êl-leh.הָאֵֽלֶּה׃thesePro
Hebrew Texts
זכריה 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּה־אָמַ֞ר יְהוָ֣ה צְבָאֹ֗ות אִם־בִּדְרָכַ֤י תֵּלֵךְ֙ וְאִ֣ם אֶת־מִשְׁמַרְתִּ֣י תִשְׁמֹ֔ר וְגַם־אַתָּה֙ תָּדִ֣ין אֶת־בֵּיתִ֔י וְגַ֖ם תִּשְׁמֹ֣ר אֶת־חֲצֵרָ֑י וְנָתַתִּ֤י לְךָ֙ מַהְלְכִ֔ים בֵּ֥ין הָעֹמְדִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

זכריה 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה־אמר יהוה צבאות אם־בדרכי תלך ואם את־משמרתי תשמר וגם־אתה תדין את־ביתי וגם תשמר את־חצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה׃

Links
Zechariah 3:7Zechariah 3:7 Text AnalysisZechariah 3:7 InterlinearZechariah 3:7 MultilingualZechariah 3:7 TSKZechariah 3:7 Cross ReferencesZechariah 3:7 Bible HubZechariah 3:7 Biblia ParalelaZechariah 3:7 Chinese BibleZechariah 3:7 French BibleZechariah 3:7 German Bible

Bible Hub
Zechariah 3:6
Top of Page
Top of Page