2 Samuel 4:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3083 [e]wə-lî-hō-w-nā-ṯānוְלִיהֽוֹנָתָן֙And JonathanNoun
1121 [e]ben-בֶּן־sonNoun
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֔וּלof SaulNoun
1121 [e]bênבֵּ֖ןhad a sonNoun
5223 [e]nə-ḵêhנְכֵ֣ה[that was] lameAdj
7272 [e]raḡ-lā-yim;רַגְלָ֑יִם[his] of feetNoun
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
2568 [e]ḥā-mêšחָמֵ֣שׁHe was fiveNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֣יםyearsNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֡הHe wasVerb
935 [e]bə-ḇōבְּבֹ֣אcameVerb
8052 [e]šə-mu-‘aṯשְׁמֻעַת֩when the newsNoun
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֨וּלof SaulNoun
3083 [e]wî-hō-w-nā-ṯānוִיהֽוֹנָתָ֜ןJonathanNoun
3157 [e]mî-yiz-rə-‘el,מִֽיִּזְרְעֶ֗אלfrom JezreelNoun
5375 [e]wat-tiś-śā-’ê-hūוַתִּשָּׂאֵ֤הוּand took him upVerb
539 [e]’ō-man-tōwאֹֽמַנְתּוֹ֙his nurseVerb
5127 [e]wat-tā-nōs,וַתָּנֹ֔סand fledVerb
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יand it came to passVerb
2648 [e]bə-ḥā-p̄ə-zāhבְּחָפְזָ֥הּas she made hasteVerb
5127 [e]lā-nūsלָנ֛וּסto fleeVerb
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֥לthat he fellVerb
6452 [e]way-yip-pā-sê-aḥוַיִּפָּסֵ֖חַand became lameVerb
8034 [e]ū-šə-mōwוּשְׁמ֥וֹand his name [was]Noun
4648 [e]mə-p̄î-ḇō-šeṯ.מְפִיבֹֽשֶׁת׃MephiboshethNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִיהֹֽונָתָן֙ בֶּן־שָׁא֔וּל בֵּ֖ן נְכֵ֣ה רַגְלָ֑יִם בֶּן־חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֣ים הָיָ֡ה בְּבֹ֣א שְׁמֻעַת֩ שָׁא֨וּל וִיהֹֽונָתָ֜ן מִֽיִּזְרְעֶ֗אל וַתִּשָּׂאֵ֤הוּ אֹֽמַנְתֹּו֙ וַתָּנֹ֔ס וַיְהִ֞י בְּחָפְזָ֥הּ לָנ֛וּס וַיִּפֹּ֥ל וַיִּפָּסֵ֖חַ וּשְׁמֹ֥ו מְפִיבֹֽשֶׁת׃

שמואל ב 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וליהונתן בן־שאול בן נכה רגלים בן־חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת׃

Links
2 Samuel 4:42 Samuel 4:4 Text Analysis2 Samuel 4:4 Interlinear2 Samuel 4:4 Multilingual2 Samuel 4:4 TSK2 Samuel 4:4 Cross References2 Samuel 4:4 Bible Hub2 Samuel 4:4 Biblia Paralela2 Samuel 4:4 Chinese Bible2 Samuel 4:4 French Bible2 Samuel 4:4 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 4:3
Top of Page
Top of Page