2 Chronicles 8:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1697 [e]ū-ḇiḏ-ḇar-וּבִדְבַר־and Even after a portionNoun
3117 [e]yō-wmי֣וֹםevery dayNoun
3117 [e]bə-yō-wm,בְּי֗וֹם.. .. ..Noun
5927 [e]lə-ha-‘ă-lō-wṯלְהַעֲלוֹת֙offeringVerb
4687 [e]kə-miṣ-waṯכְּמִצְוַ֣תaccording to the commandNoun
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הof MosesNoun
7676 [e]laš-šab-bā-ṯō-wṯלַשַּׁבָּתוֹת֙for the SabbathsNoun
2320 [e]wə-le-ḥo-ḏā-šîm,וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔יםand on the new moonsNoun
4150 [e]wə-lam-mō-w-‘ă-ḏō-wṯ,וְלַמּ֣וֹעֲד֔וֹתand on the solemn feastsNoun
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֥וֹשׁthreeNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîmפְּעָמִ֖יםtimesNoun
8141 [e]baš-šā-nāh;בַּשָּׁנָ֑הin the yearNoun
2282 [e]bə-ḥaḡבְּחַ֧ג[even] in the feastNoun
4682 [e]ham-maṣ-ṣō-wṯהַמַּצּ֛וֹתof unleavened breadNoun
2282 [e]ū-ḇə-ḥaḡוּבְחַ֥גand in the feastNoun
7620 [e]haš-šā-ḇu-‘ō-wṯהַשָּׁבֻע֖וֹתof weeksNoun
2282 [e]ū-ḇə-ḥaḡוּבְחַ֥גand in the feastNoun
5521 [e]has-suk-kō-wṯ.הַסֻּכּֽוֹת׃of tabernaclesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 8:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִדְבַר־יֹ֣ום בְּיֹ֗ום לְהַעֲלֹות֙ כְּמִצְוַ֣ת מֹשֶׁ֔ה לַשַּׁבָּתֹות֙ וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔ים וְלַמֹּ֣ועֲדֹ֔ות שָׁלֹ֥ושׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה בְּחַ֧ג הַמַּצֹּ֛ות וּבְחַ֥ג הַשָּׁבֻעֹ֖ות וּבְחַ֥ג הַסֻּכֹּֽות׃

דברי הימים ב 8:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובדבר־יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃

Links
2 Chronicles 8:132 Chronicles 8:13 Text Analysis2 Chronicles 8:13 Interlinear2 Chronicles 8:13 Multilingual2 Chronicles 8:13 TSK2 Chronicles 8:13 Cross References2 Chronicles 8:13 Bible Hub2 Chronicles 8:13 Biblia Paralela2 Chronicles 8:13 Chinese Bible2 Chronicles 8:13 French Bible2 Chronicles 8:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 8:12
Top of Page
Top of Page