2 Chronicles 31:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֙דֶשׁ֙in the monthNoun
7992 [e]haš-šə-li-šî,הַשְּׁלִשִׁ֔יthirdAdj
2490 [e]hê-ḥêl-lūהֵחֵ֥לּוּthey beganVerb
6194 [e]hā-‘ă-rê-mō-wṯהָעֲרֵמ֖וֹתof the heapsNoun
3245 [e]lə-yis-sō-wḏ;לְיִסּ֑וֹדto make atonementVerb
2320 [e]ū-ḇa-ḥō-ḏešוּבַחֹ֥דֶשׁand monthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַשְּׁבִיעִ֖י[them] in the seventhAdj
3615 [e]kil-lū.כִּלּֽוּ׃finishedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּחֹ֙דֶשׁ֙ הַשְּׁלִשִׁ֔י הֵחֵ֥לּוּ הָעֲרֵמֹ֖ות לְיִסֹּ֑וד וּבַחֹ֥דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֖י כִּלּֽוּ׃ ס

דברי הימים ב 31:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחדש השלשי החלו הערמות ליסוד ובחדש השביעי כלו׃ ס

Links
2 Chronicles 31:72 Chronicles 31:7 Text Analysis2 Chronicles 31:7 Interlinear2 Chronicles 31:7 Multilingual2 Chronicles 31:7 TSK2 Chronicles 31:7 Cross References2 Chronicles 31:7 Bible Hub2 Chronicles 31:7 Biblia Paralela2 Chronicles 31:7 Chinese Bible2 Chronicles 31:7 French Bible2 Chronicles 31:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 31:6
Top of Page
Top of Page