Zechariah 1:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֣ךְ ׀ButAdv
1697 [e]də-ḇā-rayדְּבָרַ֣יmy wordsNoun
2706 [e]wə-ḥuq-qay,וְחֻקַּ֗יand my statutesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֙יתִי֙I commandedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲבָדַ֣יmy servantsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm,הַנְּבִיאִ֔יםthe prophetsNoun
3808 [e]hă-lō-wהֲל֥וֹאdid they notAdv
5381 [e]hiś-śî-ḡūהִשִּׂ֖יגוּdo take holdVerb
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-ḵem;אֲבֹתֵיכֶ֑םof your fathersNoun
7725 [e]way-yā-šū-ḇūוַיָּשׁ֣וּבוּand they returnedVerb
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּand saidVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רLike asPrt
2161 [e]zā-mamזָמַ֜םthoughtVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָאוֹת֙of hostsNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֣וֹתto doVerb
  lā-nū,לָ֔נוּto usPrep
1870 [e]kiḏ-rā-ḵê-nūכִּדְרָכֵ֙ינוּ֙in accordance with our waysNoun
4611 [e]ū-ḵə-ma-‘ă-lā-lê-nū,וּכְמַ֣עֲלָלֵ֔ינוּand according to our doingsNoun
3651 [e]kênכֵּ֖ןsoAdj
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֥הhas he dealtVerb
854 [e]’it-tā-nū.אִתָּֽנוּ׃withPrep
  sס -  
Hebrew Texts
זכריה 1:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֣ךְ ׀ דְּבָרַ֣י וְחֻקַּ֗י אֲשֶׁ֤ר צִוִּ֙יתִי֙ אֶת־עֲבָדַ֣י הַנְּבִיאִ֔ים הֲלֹ֥וא הִשִּׂ֖יגוּ אֲבֹתֵיכֶ֑ם וַיָּשׁ֣וּבוּ וַיֹּאמְר֗וּ כַּאֲשֶׁ֨ר זָמַ֜ם יְהוָ֤ה צְבָאֹות֙ לַעֲשֹׂ֣ות לָ֔נוּ כִּדְרָכֵ֙ינוּ֙ וּכְמַ֣עֲלָלֵ֔ינוּ כֵּ֖ן עָשָׂ֥ה אִתָּֽנוּ׃ ס

זכריה 1:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך ׀ דברי וחקי אשר צויתי את־עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם יהוה צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו׃ ס

Links
Zechariah 1:6Zechariah 1:6 Text AnalysisZechariah 1:6 InterlinearZechariah 1:6 MultilingualZechariah 1:6 TSKZechariah 1:6 Cross ReferencesZechariah 1:6 Bible HubZechariah 1:6 Biblia ParalelaZechariah 1:6 Chinese BibleZechariah 1:6 French BibleZechariah 1:6 German Bible

Bible Hub
Zechariah 1:5
Top of Page
Top of Page