Psalm 58:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2962 [e]bə-ṭe-remבְּטֶ֤רֶםBeforePrep
995 [e]yā-ḇî-nūיָבִ֣ינוּcan feelVerb
5518 [e]sî-rō-ṯê-ḵemסִּֽירֹתֵיכֶ֣םYour potsNoun
329 [e]’ā-ṭāḏ;אָטָ֑דthe thornsNoun
3644 [e]kə-mōw-כְּמוֹ־bothAdv
2416 [e]ḥayחַ֥יlivingAdj
3644 [e]kə-mōw-כְּמוֹ־inAdv
2740 [e]ḥā-rō-wn,חָ֝ר֗וֹן[his] wrathNoun
8175 [e]yiś-‘ā-ren-nū.יִשְׂעָרֶֽנּוּ׃he shall take them away as with a whirlwindVerb
Hebrew Texts
תהילים 58:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּטֶ֤רֶם יָבִ֣ינוּ סִּֽירֹתֵיכֶ֣ם אָטָ֑ד כְּמֹו־חַ֥י כְּמֹו־חָ֝רֹ֗ון יִשְׂעָרֶֽנּוּ׃

תהילים 58:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו־חי כמו־חרון ישערנו׃

Links
Psalm 58:9Psalm 58:9 Text AnalysisPsalm 58:9 InterlinearPsalm 58:9 MultilingualPsalm 58:9 TSKPsalm 58:9 Cross ReferencesPsalm 58:9 Bible HubPsalm 58:9 Biblia ParalelaPsalm 58:9 Chinese BiblePsalm 58:9 French BiblePsalm 58:9 German Bible

Bible Hub
Psalm 58:8
Top of Page
Top of Page