Nehemiah 6:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gamגַּ֣םAlsoAdv
2896 [e]ṭō-w-ḇō-ṯāw,טוֹבֹתָ֗יוhis good deedsAdj
1961 [e]hā-yūהָי֤וּthey reportedVerb
559 [e]’ō-mə-rîmאֹמְרִים֙.. .. ..Verb
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֔יin my presenceNoun
1697 [e]ū-ḏə-ḇā-rayוּדְבָרַ֕יand my words meNoun
1961 [e]hā-yūהָי֥וּand utteredVerb
3318 [e]mō-w-ṣî-’îmמוֹצִיאִ֖ים.. .. ..Verb
  lōw;ל֑וֹtoPrep
107 [e]’ig-gə-rō-wṯאִגְּר֛וֹתlettersNoun
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֥חsentVerb
2900 [e]ṭō-w-ḇî-yāhטוֹבִיָּ֖הTobiahNoun
3372 [e]lə-yā-rə-’ê-nî.לְיָֽרְאֵֽנִי׃to frightenVerb
Hebrew Texts
נחמיה 6:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּ֣ם טֹובֹתָ֗יו הָי֤וּ אֹמְרִים֙ לְפָנַ֔י וּדְבָרַ֕י הָי֥וּ מֹוצִיאִ֖ים לֹ֑ו אִגְּרֹ֛ות שָׁלַ֥ח טֹובִיָּ֖ה לְיָֽרְאֵֽנִי׃

נחמיה 6:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם טובתיו היו אמרים לפני ודברי היו מוציאים לו אגרות שלח טוביה ליראני׃

Links
Nehemiah 6:19Nehemiah 6:19 Text AnalysisNehemiah 6:19 InterlinearNehemiah 6:19 MultilingualNehemiah 6:19 TSKNehemiah 6:19 Cross ReferencesNehemiah 6:19 Bible HubNehemiah 6:19 Biblia ParalelaNehemiah 6:19 Chinese BibleNehemiah 6:19 French BibleNehemiah 6:19 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:18
Top of Page
Top of Page