Nahum 1:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2022 [e]hā-rîmהָרִים֙The mountainsNoun
7493 [e]rā-‘ă-šūרָעֲשׁ֣וּquakeVerb
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּat himPrep
1389 [e]wə-hag-gə-ḇā-‘ō-wṯוְהַגְּבָע֖וֹתand the hillsNoun
4127 [e]hiṯ-mō-ḡā-ḡū;הִתְמֹגָ֑גוּmeltVerb
5375 [e]wat-tiś-śāוַתִּשָּׂ֤אand is burnedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙the earthNoun
6440 [e]mip-pā-nāw,מִפָּנָ֔יוby His presenceNoun
8398 [e]wə-ṯê-ḇêlוְתֵבֵ֖לthe worldNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹ֥שְׁבֵיdwellVerb
  ḇāh.בָֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
נחום 1:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָרִים֙ רָעֲשׁ֣וּ מִמֶּ֔נּוּ וְהַגְּבָעֹ֖ות הִתְמֹגָ֑גוּ וַתִּשָּׂ֤א הָאָ֙רֶץ֙ מִפָּנָ֔יו וְתֵבֵ֖ל וְכָל־יֹ֥שְׁבֵי בָֽהּ׃

נחום 1:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל־ישבי בה׃

Links
Nahum 1:5Nahum 1:5 Text AnalysisNahum 1:5 InterlinearNahum 1:5 MultilingualNahum 1:5 TSKNahum 1:5 Cross ReferencesNahum 1:5 Bible HubNahum 1:5 Biblia ParalelaNahum 1:5 Chinese BibleNahum 1:5 French BibleNahum 1:5 German Bible

Bible Hub
Nahum 1:4
Top of Page
Top of Page