Leviticus 25:50
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2803 [e]wə-ḥiš-šaḇוְחִשַּׁב֙and he shall reckonVerb
5973 [e]‘im-עִם־with himPrep
7069 [e]qō-nê-hū,קֹנֵ֔הוּwho boughtVerb
8141 [e]miš-šə-naṯמִשְּׁנַת֙from the yearNoun
4376 [e]him-mā-ḵə-rōwהִמָּ֣כְרוֹthat he was soldVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֣תthe yearNoun
3104 [e]hay-yō-ḇêl;הַיֹּבֵ֑לof jubileeNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הand shall beVerb
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֤סֶףthe priceNoun
4465 [e]mim-kā-rōwמִמְכָּרוֹ֙of his saleNoun
4557 [e]bə-mis-parבְּמִסְפַּ֣רto the numberNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֔יםof yearsNoun
3117 [e]kî-mêכִּימֵ֥יaccording to the timeNoun
7916 [e]śā-ḵîrשָׂכִ֖ירof a hired servantAdj
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshall it beVerb
5973 [e]‘im-mōw.עִמּֽוֹ׃with himPrep
Hebrew Texts
ויקרא 25:50 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחִשַּׁב֙ עִם־קֹנֵ֔הוּ מִשְּׁנַת֙ הִמָּ֣כְרֹו לֹ֔ו עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְהָיָ֞ה כֶּ֤סֶף מִמְכָּרֹו֙ בְּמִסְפַּ֣ר שָׁנִ֔ים כִּימֵ֥י שָׂכִ֖יר יִהְיֶ֥ה עִמֹּֽו׃

ויקרא 25:50 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחשב עם־קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו׃

Links
Leviticus 25:50Leviticus 25:50 Text AnalysisLeviticus 25:50 InterlinearLeviticus 25:50 MultilingualLeviticus 25:50 TSKLeviticus 25:50 Cross ReferencesLeviticus 25:50 Bible HubLeviticus 25:50 Biblia ParalelaLeviticus 25:50 Chinese BibleLeviticus 25:50 French BibleLeviticus 25:50 German Bible

Bible Hub
Leviticus 25:49
Top of Page
Top of Page