Judges 16:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֥אAnd calledVerb
8123 [e]šim-šō-wnשִׁמְשׁ֛וֹןSamsonNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֖הGODNoun
559 [e]way-yō-mar;וַיֹּאמַ֑רand saidVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יO LordNoun
3068 [e]Yah-wehיֱהֹוִ֡הto the LORDNoun
2142 [e]zā-ḵə-rê-nîזָכְרֵ֣נִיremember meVerb
4994 [e]נָא֩I prayInj
2388 [e]wə-ḥaz-zə-qê-nîוְחַזְּקֵ֨נִיand strengthen meVerb
4994 [e]נָ֜אI prayInj
389 [e]’aḵאַ֣ךְonlyAdv
6471 [e]hap-pa-‘amהַפַּ֤עַםonceNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםO GodNoun
5358 [e]wə-’in-nā-qə-māhוְאִנָּקְמָ֧הand be avengedVerb
5359 [e]nə-qam-נְקַם־avengedNoun
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֛תthat I may at onceAdj
8147 [e]miš-šə-ṯêמִשְּׁתֵ֥יfor my twoNoun
5869 [e]‘ê-nayעֵינַ֖יeyesNoun
6430 [e]mip-pə-liš-tîm.מִפְּלִשְׁתִּֽים׃of the PhilistinesAdj
Hebrew Texts
שופטים 16:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֥א שִׁמְשֹׁ֛ון אֶל־יְהוָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֡ה זָכְרֵ֣נִי נָא֩ וְחַזְּקֵ֨נִי נָ֜א אַ֣ךְ הַפַּ֤עַם הַזֶּה֙ הָאֱלֹהִ֔ים וְאִנָּקְמָ֧ה נְקַם־אַחַ֛ת מִשְּׁתֵ֥י עֵינַ֖י מִפְּלִשְׁתִּֽים׃

שופטים 16:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא שמשון אל־יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם־אחת משתי עיני מפלשתים׃

Links
Judges 16:28Judges 16:28 Text AnalysisJudges 16:28 InterlinearJudges 16:28 MultilingualJudges 16:28 TSKJudges 16:28 Cross ReferencesJudges 16:28 Bible HubJudges 16:28 Biblia ParalelaJudges 16:28 Chinese BibleJudges 16:28 French BibleJudges 16:28 German Bible

Bible Hub
Judges 16:27
Top of Page
Top of Page