Job 5:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]lā-śūmלָשׂ֣וּםTo set upVerb
8217 [e]šə-p̄ā-lîmשְׁפָלִ֣יםthose who be lowAdj
4791 [e]lə-mā-rō-wm;לְמָר֑וֹםon highNoun
6937 [e]wə-qō-ḏə-rîm,וְ֝קֹדְרִ֗יםthat those who mournVerb
7682 [e]śā-ḡə-ḇūשָׂ֣גְבוּmay be exaltedVerb
3468 [e]ye-ša‘.יֶֽשַׁע׃to safetyNoun
Hebrew Texts
איוב 5:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָשׂ֣וּם שְׁפָלִ֣ים לְמָרֹ֑ום וְ֝קֹדְרִ֗ים שָׂ֣גְבוּ יֶֽשַׁע׃

איוב 5:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃

Links
Job 5:11Job 5:11 Text AnalysisJob 5:11 InterlinearJob 5:11 MultilingualJob 5:11 TSKJob 5:11 Cross ReferencesJob 5:11 Bible HubJob 5:11 Biblia ParalelaJob 5:11 Chinese BibleJob 5:11 French BibleJob 5:11 German Bible

Bible Hub
Job 5:10
Top of Page
Top of Page