Job 19:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8581 [e]ti-‘ă-ḇū-nîתִּֽ֭עֲבוּנִיabhorredVerb
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
4962 [e]mə-ṯêמְתֵ֣יfriendsNoun
5475 [e]sō-w-ḏî;סוֹדִ֑יmy inwardNoun
2088 [e]wə-zeh-וְזֶֽה־and they whomPro
157 [e]’ā-haḇ-tî,אָ֝הַ֗בְתִּיI lovedVerb
2015 [e]neh-pə-ḵū-נֶהְפְּכוּ־are turnedVerb
  ḇî.בִֽי׃inPrep
Hebrew Texts
איוב 19:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּֽ֭עֲבוּנִי כָּל־מְתֵ֣י סֹודִ֑י וְזֶֽה־אָ֝הַ֗בְתִּי נֶהְפְּכוּ־בִֽי׃

איוב 19:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תעבוני כל־מתי סודי וזה־אהבתי נהפכו־בי׃

Links
Job 19:19Job 19:19 Text AnalysisJob 19:19 InterlinearJob 19:19 MultilingualJob 19:19 TSKJob 19:19 Cross ReferencesJob 19:19 Bible HubJob 19:19 Biblia ParalelaJob 19:19 Chinese BibleJob 19:19 French BibleJob 19:19 German Bible

Bible Hub
Job 19:18
Top of Page
Top of Page