Jeremiah 5:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7751 [e]šō-wṭ-ṭūשׁוֹטְט֞וּRun you to and froVerb
2351 [e]bə-ḥū-ṣō-wṯבְּחוּצ֣וֹתthrough the streetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֗םof JerusalemNoun
7200 [e]ū-rə-’ū-וּרְאוּ־and seeVerb
4994 [e]נָ֤אnowInj
3045 [e]ū-ḏə-‘ūוּדְעוּ֙and knowVerb
1245 [e]ū-ḇaq-šūוּבַקְשׁ֣וּand seekVerb
7339 [e]ḇir-ḥō-w-ḇō-w-ṯe-hā,בִרְחוֹבוֹתֶ֔יהָin her openNoun
518 [e]’im-אִם־ifConj
4672 [e]tim-ṣə-’ūתִּמְצְא֣וּyou can findVerb
376 [e]’îš,אִ֔ישׁa manNoun
518 [e]’im-אִם־IfConj
3426 [e]yêšיֵ֛שׁthere beSubst
6213 [e]‘ō-śehעֹשֶׂ֥ה[any] that executesVerb
4941 [e]miš-pāṭמִשְׁפָּ֖טjudgmentNoun
1245 [e]mə-ḇaq-qêšמְבַקֵּ֣שׁthat seeksVerb
530 [e]’ĕ-mū-nāh;אֱמוּנָ֑הthe truthNoun
5545 [e]wə-’es-laḥוְאֶסְלַ֖חand I will pardonVerb
  lāh.לָֽהּ׃toPrep
Hebrew Texts
ירמיה 5:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שֹׁוטְט֞וּ בְּחוּצֹ֣ות יְרוּשָׁלִַ֗ם וּרְאוּ־נָ֤א וּדְעוּ֙ וּבַקְשׁ֣וּ בִרְחֹובֹותֶ֔יהָ אִם־תִּמְצְא֣וּ אִ֔ישׁ אִם־יֵ֛שׁ עֹשֶׂ֥ה מִשְׁפָּ֖ט מְבַקֵּ֣שׁ אֱמוּנָ֑ה וְאֶסְלַ֖ח לָֽהּ׃

ירמיה 5:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שוטטו בחוצות ירושלם וראו־נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם־תמצאו איש אם־יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה׃

Links
Jeremiah 5:1Jeremiah 5:1 Text AnalysisJeremiah 5:1 InterlinearJeremiah 5:1 MultilingualJeremiah 5:1 TSKJeremiah 5:1 Cross ReferencesJeremiah 5:1 Bible HubJeremiah 5:1 Biblia ParalelaJeremiah 5:1 Chinese BibleJeremiah 5:1 French BibleJeremiah 5:1 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:31
Top of Page
Top of Page