Jeremiah 4:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּי֩ForConj
6963 [e]qō-wlק֨וֹלa voiceNoun
2470 [e]kə-ḥō-w-lāhכְּחוֹלָ֜הas of a women in travailVerb
8085 [e]šā-ma‘-tî,שָׁמַ֗עְתִּיI have heardVerb
6869 [e]ṣā-rāhצָרָה֙The anguishNoun
1069 [e]kə-maḇ-kî-rāh,כְּמַבְכִּירָ֔הas of one givingVerb
6963 [e]qō-wlק֧וֹלthe voiceNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־of the daughterNoun
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֛וֹןof ZionNoun
3306 [e]tiṯ-yap-pê-aḥתִּתְיַפֵּ֖חַ[that] mourns herselfVerb
6566 [e]tə-p̄ā-rêśתְּפָרֵ֣שׂ[that] spreads herVerb
3709 [e]kap-pe-hā;כַּפֶּ֑יהָhandsNoun
188 [e]’ō-w-אֽוֹי־[saying] woe meInj
4994 [e]נָ֣אnowInj
  lî,לִ֔יtoPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5888 [e]‘ā-yə-p̄āhעָיְפָ֥הis weariedVerb
5315 [e]nap̄-šîנַפְשִׁ֖י[is] my soulNoun
2026 [e]lə-hō-rə-ḡîm.לְהֹרְגִֽים׃before murderersVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 4:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ קֹ֨ול כְּחֹולָ֜ה שָׁמַ֗עְתִּי צָרָה֙ כְּמַבְכִּירָ֔ה קֹ֧ול בַּת־צִיֹּ֛ון תִּתְיַפֵּ֖חַ תְּפָרֵ֣שׂ כַּפֶּ֑יהָ אֹֽוי־נָ֣א לִ֔י כִּֽי־עָיְפָ֥ה נַפְשִׁ֖י לְהֹרְגִֽים׃ פ

ירמיה 4:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה קול בת־ציון תתיפח תפרש כפיה אוי־נא לי כי־עיפה נפשי להרגים׃ פ

Links
Jeremiah 4:31Jeremiah 4:31 Text AnalysisJeremiah 4:31 InterlinearJeremiah 4:31 MultilingualJeremiah 4:31 TSKJeremiah 4:31 Cross ReferencesJeremiah 4:31 Bible HubJeremiah 4:31 Biblia ParalelaJeremiah 4:31 Chinese BibleJeremiah 4:31 French BibleJeremiah 4:31 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:30
Top of Page
Top of Page