Isaiah 14:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]ū-lə-qā-ḥūmוּלְקָח֣וּםand shall takeVerb
5971 [e]‘am-mîmעַמִּים֮the people themNoun
935 [e]we-hĕ-ḇî-’ūmוֶהֱבִיא֣וּםand bring themVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4725 [e]mə-qō-w-māmמְקוֹמָם֒their placeNoun
5157 [e]wə-hiṯ-na-ḥă-lūmוְהִֽתְנַחֲל֣וּםand shall possessVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּֽית־the houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
5921 [e]‘alעַ֚לinPrep
127 [e]’aḏ-maṯאַדְמַ֣תthe landNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏîmלַעֲבָדִ֖יםas maleNoun
8198 [e]wə-liš-p̄ā-ḥō-wṯ;וְלִשְׁפָח֑וֹתand handmaidsNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָיוּ֙and they shall take themVerb
7617 [e]šō-ḇîmשֹׁבִ֣יםcaptivesVerb
7617 [e]lə-šō-ḇê-hem,לְשֹֽׁבֵיהֶ֔םwhose captivesVerb
7287 [e]wə-rā-ḏūוְרָד֖וּand they shall rule overVerb
5065 [e]bə-nō-ḡə-śê-hem.בְּנֹגְשֵׂיהֶֽם׃over their oppressorsVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 14:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְקָח֣וּם עַמִּים֮ וֶהֱבִיא֣וּם אֶל־מְקֹומָם֒ וְהִֽתְנַחֲל֣וּם בֵּֽית־יִשְׂרָאֵ֗ל עַ֚ל אַדְמַ֣ת יְהוָ֔ה לַעֲבָדִ֖ים וְלִשְׁפָחֹ֑ות וְהָיוּ֙ שֹׁבִ֣ים לְשֹֽׁבֵיהֶ֔ם וְרָד֖וּ בְּנֹגְשֵׂיהֶֽם׃ ס

ישעה 14:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחום עמים והביאום אל־מקומם והתנחלום בית־ישראל על אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לשביהם ורדו בנגשיהם׃ ס

Links
Isaiah 14:2Isaiah 14:2 Text AnalysisIsaiah 14:2 InterlinearIsaiah 14:2 MultilingualIsaiah 14:2 TSKIsaiah 14:2 Cross ReferencesIsaiah 14:2 Bible HubIsaiah 14:2 Biblia ParalelaIsaiah 14:2 Chinese BibleIsaiah 14:2 French BibleIsaiah 14:2 German Bible

Bible Hub
Isaiah 14:1
Top of Page
Top of Page