Isaiah 14:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּי֩ForConj
7355 [e]yə-ra-ḥêmיְרַחֵ֨םwill have mercyVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֗בon JacobNoun
977 [e]ū-ḇā-ḥarוּבָחַ֥רand chooseVerb
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙will yetSubst
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
3240 [e]wə-hin-nî-ḥāmוְהִנִּיחָ֖םand setVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
127 [e]’aḏ-mā-ṯām;אַדְמָתָ֑םtheir own landNoun
3867 [e]wə-nil-wāhוְנִלְוָ֤הand shall be joinedVerb
1616 [e]hag-gêrהַגֵּר֙the strangersNoun
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֔םwith themPrep
5596 [e]wə-nis-pə-ḥūוְנִסְפְּח֖וּand they shall cleaveVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ.יַעֲקֹֽב׃of JacobNoun
Hebrew Texts
ישעה 14:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ יְרַחֵ֨ם יְהוָ֜ה אֶֽת־יַעֲקֹ֗ב וּבָחַ֥ר עֹוד֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל וְהִנִּיחָ֖ם עַל־אַדְמָתָ֑ם וְנִלְוָ֤ה הַגֵּר֙ עֲלֵיהֶ֔ם וְנִסְפְּח֖וּ עַל־בֵּ֥ית יַעֲקֹֽב׃

ישעה 14:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ירחם יהוה את־יעקב ובחר עוד בישראל והניחם על־אדמתם ונלוה הגר עליהם ונספחו על־בית יעקב׃

Links
Isaiah 14:1Isaiah 14:1 Text AnalysisIsaiah 14:1 InterlinearIsaiah 14:1 MultilingualIsaiah 14:1 TSKIsaiah 14:1 Cross ReferencesIsaiah 14:1 Bible HubIsaiah 14:1 Biblia ParalelaIsaiah 14:1 Chinese BibleIsaiah 14:1 French BibleIsaiah 14:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 13:22
Top of Page
Top of Page