2 Kings 7:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְח֕וּand They tookVerb
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֖יtherefore twoNoun
7393 [e]re-ḵeḇרֶ֣כֶבchariotNoun
5483 [e]sū-sîm;סוּסִ֑יםhorsesNoun
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חand sentVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֧יafterAdv
4264 [e]ma-ḥă-nêh-מַחֲנֵֽה־the hostNoun
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֛םof the SyriansNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֖רsayingVerb
1980 [e]lə-ḵūלְכ֥וּGoVerb
7200 [e]ū-rə-’ū.וּרְאֽוּ׃and seeVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְח֕וּ שְׁנֵ֖י רֶ֣כֶב סוּסִ֑ים וַיִּשְׁלַ֨ח הַמֶּ֜לֶךְ אַחֲרֵ֧י מַחֲנֵֽה־אֲרָ֛ם לֵאמֹ֖ר לְכ֥וּ וּרְאֽוּ׃

מלכים ב 7:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחו שני רכב סוסים וישלח המלך אחרי מחנה־ארם לאמר לכו וראו׃

Links
2 Kings 7:142 Kings 7:14 Text Analysis2 Kings 7:14 Interlinear2 Kings 7:14 Multilingual2 Kings 7:14 TSK2 Kings 7:14 Cross References2 Kings 7:14 Bible Hub2 Kings 7:14 Biblia Paralela2 Kings 7:14 Chinese Bible2 Kings 7:14 French Bible2 Kings 7:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:13
Top of Page
Top of Page