2 Kings 14:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qaḥוְלָקַ֣חAnd he tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2091 [e]haz-zā-hāḇ-הַזָּהָב־the goldNoun
3701 [e]wə-hak-ke-sep̄וְ֠הַכֶּסֶףand silverNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3627 [e]hak-kê-lîmהַכֵּלִ֜יםthe vesselsNoun
4672 [e]han-nim-ṣə-’îmהַנִּמְצְאִ֣יםthat were foundVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּית־in the houseNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֗הThe LORDNoun
214 [e]ū-ḇə-’ō-ṣə-rō-wṯוּבְאֹֽצְרוֹת֙and in the treasuresNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouseNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְof the kingNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֖תandAcc
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יhostagesNoun
8594 [e]hat-ta-‘ă-ru-ḇō-wṯ;הַתַּֽעֲרֻב֑וֹת.. .. ..Noun
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֖שָׁבand returnedVerb
8111 [e]šō-mə-rō-w-nāh.שֹׁמְרֽוֹנָה׃to SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַ֣ח אֶת־כָּל־הַזָּהָב־וְ֠הַכֶּסֶף וְאֵ֨ת כָּל־הַכֵּלִ֜ים הַנִּמְצְאִ֣ים בֵּית־יְהוָ֗ה וּבְאֹֽצְרֹות֙ בֵּ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ וְאֵ֖ת בְּנֵ֣י הַתַּֽעֲרֻבֹ֑ות וַיָּ֖שָׁב שֹׁמְרֹֽונָה׃

מלכים ב 14:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקח את־כל־הזהב־והכסף ואת כל־הכלים הנמצאים בית־יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה׃

Links
2 Kings 14:142 Kings 14:14 Text Analysis2 Kings 14:14 Interlinear2 Kings 14:14 Multilingual2 Kings 14:14 TSK2 Kings 14:14 Cross References2 Kings 14:14 Bible Hub2 Kings 14:14 Biblia Paralela2 Kings 14:14 Chinese Bible2 Kings 14:14 French Bible2 Kings 14:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:13
Top of Page
Top of Page