2 Chronicles 29:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2490 [e]way-yā-ḥêl-lūוַ֠יָּחֵלּוּNow they beganVerb
259 [e]bə-’e-ḥāḏבְּאֶחָ֞דon the first [day]Adj
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁof the monthNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wnהָרִאשׁוֹן֮firstAdj
6942 [e]lə-qad-dêšלְקַדֵּשׁ֒to sanctifyVerb
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְי֧וֹםand on the dayNoun
8083 [e]šə-mō-w-nāhשְׁמוֹנָ֣הeighthNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏeš,לַחֹ֗דֶשׁof the monthNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֚אוּcameVerb
197 [e]lə-’ū-lāmלְאוּלָ֣םthey to the porchNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
6942 [e]way-qad-də-šūוַיְקַדְּשׁ֥וּso they consecratedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯ-בֵּית־the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3117 [e]lə-yā-mîmלְיָמִ֣יםdaysNoun
8083 [e]šə-mō-w-nāh;שְׁמוֹנָ֑הin eightNoun
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְי֨וֹםand on the dayNoun
8337 [e]šiš-šāhשִׁשָּׁ֥הsixNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֛רand tenthNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֥דֶשׁin the monthNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wnהָרִאשׁ֖וֹןfirstAdj
3615 [e]kil-lū.כִּלּֽוּ׃they finishedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יָּחֵלּוּ בְּאֶחָ֞ד לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשֹׁון֮ לְקַדֵּשׁ֒ וּבְיֹ֧ום שְׁמֹונָ֣ה לַחֹ֗דֶשׁ בָּ֚אוּ לְאוּלָ֣ם יְהוָ֔ה וַיְקַדְּשׁ֥וּ אֶת־בֵּית־יְהוָ֖ה לְיָמִ֣ים שְׁמֹונָ֑ה וּבְיֹ֨ום שִׁשָּׁ֥ה עָשָׂ֛ר לַחֹ֥דֶשׁ הָרִאשֹׁ֖ון כִּלּֽוּ׃ ס

דברי הימים ב 29:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחלו באחד לחדש הראשון לקדש וביום שמונה לחדש באו לאולם יהוה ויקדשו את־בית־יהוה לימים שמונה וביום ששה עשר לחדש הראשון כלו׃ ס

Links
2 Chronicles 29:172 Chronicles 29:17 Text Analysis2 Chronicles 29:17 Interlinear2 Chronicles 29:17 Multilingual2 Chronicles 29:17 TSK2 Chronicles 29:17 Cross References2 Chronicles 29:17 Bible Hub2 Chronicles 29:17 Biblia Paralela2 Chronicles 29:17 Chinese Bible2 Chronicles 29:17 French Bible2 Chronicles 29:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:16
Top of Page
Top of Page