2 Chronicles 29:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hūיְחִזְקִיָּ֣הוּHezekiahNoun
4427 [e]mā-laḵ,מָלַ֗ךְbegan to reignVerb
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםtwentyNoun
2568 [e]wə-ḥā-mêšוְחָמֵשׁ֙and [when he was] fiveNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֤יםand twentyNoun
8672 [e]wā-ṯê-ša‘וָתֵ֙שַׁע֙and nineNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םAnd nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof his motherNoun
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֖ה[was] AbijahNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־the daughterNoun
2148 [e]zə-ḵar-yā-hū.זְכַרְיָֽהוּ׃of ZechariahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְחִזְקִיָּ֣הוּ מָלַ֗ךְ בֶּן־עֶשְׂרִ֤ים וְחָמֵשׁ֙ שָׁנָ֔ה וְעֶשְׂרִ֤ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו אֲבִיָּ֖ה בַּת־זְכַרְיָֽהוּ׃

דברי הימים ב 29:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יחזקיהו מלך בן־עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אביה בת־זכריהו׃

Links
2 Chronicles 29:12 Chronicles 29:1 Text Analysis2 Chronicles 29:1 Interlinear2 Chronicles 29:1 Multilingual2 Chronicles 29:1 TSK2 Chronicles 29:1 Cross References2 Chronicles 29:1 Bible Hub2 Chronicles 29:1 Biblia Paralela2 Chronicles 29:1 Chinese Bible2 Chronicles 29:1 French Bible2 Chronicles 29:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:27
Top of Page
Top of Page