2 Chronicles 26:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֣עַשׂ ׀And he madeVerb
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֨םIn JerusalemNoun
2810 [e]ḥiš-šə-ḇō-nō-wṯחִשְּׁבֹנ֜וֹתenginesNoun
4284 [e]ma-ḥă-še-ḇeṯמַחֲשֶׁ֣בֶתinventedNoun
2803 [e]ḥō-wō-šêḇ,חוֹשֵׁ֗בby cunning menVerb
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֤וֹתto beVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4026 [e]ham-miḡ-dā-lîmהַמִּגְדָּלִים֙the towersNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
6438 [e]hap-pin-nō-wṯ,הַפִּנּ֔וֹתthe bulwarksNoun
3384 [e]lî-rō-wלִירוֹא֙to shootVerb
2678 [e]ba-ḥiṣ-ṣîm,בַּֽחִצִּ֔יםarrowNoun
68 [e]ū-ḇā-’ă-ḇā-nîmוּבָאֲבָנִ֖יםand stonesNoun
1419 [e]gə-ḏō-lō-wṯ;גְּדֹל֑וֹתgreatAdj
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֤אand spreadVerb
8034 [e]šə-mōwשְׁמוֹ֙And his nameNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־far abroadPrep
7350 [e]lə-mê-rā-ḥō-wq,לְמֵ֣רָח֔וֹקfar abroadAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6381 [e]hip̄-lîהִפְלִ֥יאhe was marvelouslyVerb
5826 [e]lə-hê-‘ā-zêrלְהֵעָזֵ֖רhelpedVerb
5704 [e]‘aḏעַ֥דuntilPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2388 [e]ḥā-zāq.חָזָֽק׃he was strongVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַשׂ ׀ בִּירוּשָׁלִַ֨ם חִשְּׁבֹנֹ֜ות מַחֲשֶׁ֣בֶת חֹושֵׁ֗ב לִהְיֹ֤ות עַל־הַמִּגְדָּלִים֙ וְעַל־הַפִּנֹּ֔ות לִירֹוא֙ בַּֽחִצִּ֔ים וּבָאֲבָנִ֖ים גְּדֹלֹ֑ות וַיֵּצֵ֤א שְׁמֹו֙ עַד־לְמֵ֣רָחֹ֔וק כִּֽי־הִפְלִ֥יא לְהֵעָזֵ֖ר עַ֥ד כִּֽי־חָזָֽק׃

דברי הימים ב 26:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש ׀ בירושלם חשבנות מחשבת חושב להיות על־המגדלים ועל־הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד־למרחוק כי־הפליא להעזר עד כי־חזק׃

Links
2 Chronicles 26:152 Chronicles 26:15 Text Analysis2 Chronicles 26:15 Interlinear2 Chronicles 26:15 Multilingual2 Chronicles 26:15 TSK2 Chronicles 26:15 Cross References2 Chronicles 26:15 Bible Hub2 Chronicles 26:15 Biblia Paralela2 Chronicles 26:15 Chinese Bible2 Chronicles 26:15 French Bible2 Chronicles 26:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 26:14
Top of Page
Top of Page