2 Chronicles 15:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֞אAnd he brought intoVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6944 [e]qā-ḏə-šêקָדְשֵׁ֥יhad dedicatedNoun
1 [e]’ā-ḇîwאָבִ֛יוthe things that his fatherNoun
6942 [e]wə-qā-ḏā-šāwוְקָֽדָשָׁ֖יוand intoVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתinto the houseNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm;הָאֱלֹהִ֑יםof GodNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֥סֶףsilverNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇוְזָהָ֖בand goldNoun
3627 [e]wə-ḵê-lîm.וְכֵלִֽים׃and vesselsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֵ֞א אֶת־קָדְשֵׁ֥י אָבִ֛יו וְקָֽדָשָׁ֖יו בֵּ֣ית הָאֱלֹהִ֑ים כֶּ֥סֶף וְזָהָ֖ב וְכֵלִֽים׃

דברי הימים ב 15:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא את־קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים׃

Links
2 Chronicles 15:182 Chronicles 15:18 Text Analysis2 Chronicles 15:18 Interlinear2 Chronicles 15:18 Multilingual2 Chronicles 15:18 TSK2 Chronicles 15:18 Cross References2 Chronicles 15:18 Bible Hub2 Chronicles 15:18 Biblia Paralela2 Chronicles 15:18 Chinese Bible2 Chronicles 15:18 French Bible2 Chronicles 15:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:17
Top of Page
Top of Page