1 Samuel 18:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qā-ḥê-hūוַיִּקָּחֵ֥הוּAnd tookVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֖וּלSaul himNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםwho day himNoun
1931 [e]ha-hū;הַה֑וּאwhoPro
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
5414 [e]nə-ṯā-nōw,נְתָנ֔וֹdo would let himVerb
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֖וּבgo no more homeVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃of his fatherNoun
Hebrew Texts
שמואל א 18:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּחֵ֥הוּ שָׁא֖וּל בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא וְלֹ֣א נְתָנֹ֔ו לָשׁ֖וּב בֵּ֥ית אָבִֽיו׃

שמואל א 18:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃

Links
1 Samuel 18:21 Samuel 18:2 Text Analysis1 Samuel 18:2 Interlinear1 Samuel 18:2 Multilingual1 Samuel 18:2 TSK1 Samuel 18:2 Cross References1 Samuel 18:2 Bible Hub1 Samuel 18:2 Biblia Paralela1 Samuel 18:2 Chinese Bible1 Samuel 18:2 French Bible1 Samuel 18:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 18:1
Top of Page
Top of Page