D Sälm 123
De Bibl auf Bairisch
1Ayn Wallfartslied: I schaug zo dir eyn n Himml nauf, daa aufhin, wo dein Troon ist.

2Ayn Knecht richtt si an n Bauern aus, ayn Dirn geet naach dyr Bäurinn. Yso schaugnd mir auf ünsern Got, önn Herrn; er sei üns barmig.

3O Trechtein, bi üns gnaedig ietz! Üns glangt s von n Hoon der Spötter.

4De Stoltzn habnd üns gnueg verachtt. Dö Hoohfart, nän, ietz glangt s üns!

Psalm 122
Top of Page
Top of Page