Zechariah 14:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְ֠הָיָהand shall beVerb
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
5518 [e]sîrסִ֨ירpotNoun
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֜םin JerusalemNoun
3063 [e]ū-ḇî-hū-ḏāh,וּבִֽיהוּדָ֗הand in JudahNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֚דֶשׁholinessNoun
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֣הto the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֙אוּ֙and shall comeVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2076 [e]haz-zō-ḇə-ḥîm,הַזֹּ֣בְחִ֔יםthey who sacrificeVerb
3947 [e]wə-lā-qə-ḥūוְלָקְח֥וּand takeVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֖םof them themPro
1310 [e]ū-ḇiš-šə-lūוּבִשְּׁל֣וּand boilVerb
  ḇā-hem;בָהֶ֑םinPrep
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and noAdv
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֨הthere shall beVerb
3669 [e]ḵə-na-‘ă-nîכְנַעֲנִ֥יthe CanaaniteAdj
5750 [e]‘ō-wḏע֛וֹדmoreSubst
1004 [e]bə-ḇêṯ-בְּבֵית־in the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הof the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֖וֹתof hostsNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hū.הַהֽוּא׃and in thatPro
Hebrew Texts
זכריה 14:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָיָה כָּל־סִ֨יר בִּירוּשָׁלִַ֜ם וּבִֽיהוּדָ֗ה קֹ֚דֶשׁ לַיהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות וּבָ֙אוּ֙ כָּל־הַזֹּ֣בְחִ֔ים וְלָקְח֥וּ מֵהֶ֖ם וּבִשְּׁל֣וּ בָהֶ֑ם וְלֹא־יִהְיֶ֨ה כְנַעֲנִ֥י עֹ֛וד בְּבֵית־יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות בַּיֹּ֥ום הַהֽוּא׃

זכריה 14:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כל־סיר בירושלם וביהודה קדש ליהוה צבאות ובאו כל־הזבחים ולקחו מהם ובשלו בהם ולא־יהיה כנעני עוד בבית־יהוה צבאות ביום ההוא׃

Links
Zechariah 14:21Zechariah 14:21 Text AnalysisZechariah 14:21 InterlinearZechariah 14:21 MultilingualZechariah 14:21 TSKZechariah 14:21 Cross ReferencesZechariah 14:21 Bible HubZechariah 14:21 Biblia ParalelaZechariah 14:21 Chinese BibleZechariah 14:21 French BibleZechariah 14:21 German Bible

Bible Hub
Zechariah 14:20
Top of Page
Top of Page