Song of Solomon 4:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5782 [e]‘ū-rîע֤וּרִיAwakeVerb
6828 [e]ṣā-p̄ō-wnצָפוֹן֙O northNoun
935 [e]ū-ḇō-w-’îוּב֣וֹאִיand come youVerb
8486 [e]ṯê-mān,תֵימָ֔ןsouthNoun
6315 [e]hā-p̄î-ḥîהָפִ֥יחִיblow onVerb
1588 [e]ḡan-nîגַנִּ֖יmy gardenNoun
5140 [e]yiz-zə-lūיִזְּל֣וּthereof may flow outVerb
1314 [e]ḇə-śā-māw;בְשָׂמָ֑יו[that] the spicesNoun
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֤אcomeVerb
1730 [e]ḏō-w-ḏîדוֹדִי֙Let my belovedNoun
1588 [e]lə-ḡan-nōw,לְגַנּ֔וֹinto his gardenNoun
398 [e]wə-yō-ḵalוְיֹאכַ֖לand eatVerb
6529 [e]pə-rîפְּרִ֥יfruitsNoun
4022 [e]mə-ḡā-ḏāw.מְגָדָֽיו׃his pleasantNoun
Hebrew Texts
שיר השירים 4:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ע֤וּרִי צָפֹון֙ וּבֹ֣ואִי תֵימָ֔ן הָפִ֥יחִי גַנִּ֖י יִזְּל֣וּ בְשָׂמָ֑יו יָבֹ֤א דֹודִי֙ לְגַנֹּ֔ו וְיֹאכַ֖ל פְּרִ֥י מְגָדָֽיו׃

שיר השירים 4:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃

Links
Song of Solomon 4:16Song of Solomon 4:16 Text AnalysisSong of Solomon 4:16 InterlinearSong of Solomon 4:16 MultilingualSong of Solomon 4:16 TSKSong of Solomon 4:16 Cross ReferencesSong of Solomon 4:16 Bible HubSong of Solomon 4:16 Biblia ParalelaSong of Solomon 4:16 Chinese BibleSong of Solomon 4:16 French BibleSong of Solomon 4:16 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 4:15
Top of Page
Top of Page