Ruth 2:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3950 [e]wat-tə-laq-qêṭוַתְּלַקֵּ֥טso she gleanedVerb
7704 [e]baś-śā-ḏehבַּשָּׂדֶ֖הin the fieldNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ;הָעָ֑רֶבeveningNoun
2251 [e]wat-taḥ-bōṭוַתַּחְבֹּט֙and beat outVerb
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3950 [e]liq-qê-ṭāh,לִקֵּ֔טָהshe had gleanedVerb
1961 [e]way-hîוַיְהִ֖יand it wasVerb
374 [e]kə-’ê-p̄āhכְּאֵיפָ֥הabout an ephahNoun
8184 [e]śə-‘ō-rîm.שְׂעֹרִֽים׃of barleyNoun
Hebrew Texts
רות 2:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתְּלַקֵּ֥ט בַּשָּׂדֶ֖ה עַד־הָעָ֑רֶב וַתַּחְבֹּט֙ אֵ֣ת אֲשֶׁר־לִקֵּ֔טָה וַיְהִ֖י כְּאֵיפָ֥ה שְׂעֹרִֽים׃

רות 2:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותלקט בשדה עד־הערב ותחבט את אשר־לקטה ויהי כאיפה שערים׃

Links
Ruth 2:17Ruth 2:17 Text AnalysisRuth 2:17 InterlinearRuth 2:17 MultilingualRuth 2:17 TSKRuth 2:17 Cross ReferencesRuth 2:17 Bible HubRuth 2:17 Biblia ParalelaRuth 2:17 Chinese BibleRuth 2:17 French BibleRuth 2:17 German Bible

Bible Hub
Ruth 2:16
Top of Page
Top of Page