Numbers 34:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
3947 [e]lā-qə-ḥūלָקְח֞וּhave receivedVerb
4294 [e]maṭ-ṭêhמַטֵּ֨הFor the tribeNoun
1121 [e]ḇə-nêבְנֵ֤יof the sonsNoun
7206 [e]hā-r-’ū-ḇê-nîהָראוּבֵנִי֙of ReubenAdj
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתaccording to the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām,אֲבֹתָ֔םof their fathersNoun
4294 [e]ū-maṭ-ṭêhוּמַטֵּ֥הand the tribesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
1410 [e]hag-gā-ḏîהַגָּדִ֖יof GadNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתaccording to the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām;אֲבֹתָ֑םof their fathersNoun
2677 [e]wa-ḥă-ṣîוַחֲצִי֙[their inheritance] and halfNoun
4294 [e]maṭ-ṭêhמַטֵּ֣הthe tribesNoun
4519 [e]mə-naš-šeh,מְנַשֶּׁ֔הof ManassehNoun
3947 [e]lā-qə-ḥūלָקְח֖וּhave receivedVerb
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯām.נַחֲלָתָֽם׃their inheritanceNoun
Hebrew Texts
במדבר 34:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י לָקְח֞וּ מַטֵּ֨ה בְנֵ֤י הָראוּבֵנִי֙ לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֔ם וּמַטֵּ֥ה בְנֵֽי־הַגָּדִ֖י לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם וַחֲצִי֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה לָקְח֖וּ נַחֲלָתָֽם׃

במדבר 34:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני־הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃

Links
Numbers 34:14Numbers 34:14 Text AnalysisNumbers 34:14 InterlinearNumbers 34:14 MultilingualNumbers 34:14 TSKNumbers 34:14 Cross ReferencesNumbers 34:14 Bible HubNumbers 34:14 Biblia ParalelaNumbers 34:14 Chinese BibleNumbers 34:14 French BibleNumbers 34:14 German Bible

Bible Hub
Numbers 34:13
Top of Page
Top of Page