Micah 5:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֩And shall beVerb
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֨יתthe remnantNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַעֲקֹ֜בof JacobNoun
1471 [e]bag-gō-w-yim,בַּגּוֹיִ֗םamong the GentilesNoun
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֙רֶב֙in the middleNoun
5971 [e]‘am-mîmעַמִּ֣יםpeopleNoun
7227 [e]rab-bîm,רַבִּ֔יםof manyAdj
738 [e]kə-’ar-yêhכְּאַרְיֵה֙as a lionNoun
929 [e]bə-ḇa-hă-mō-wṯבְּבַהֲמ֣וֹתamong the beastsNoun
3293 [e]ya-‘ar,יַ֔עַרof the forestNoun
3715 [e]kiḵ-p̄îrכִּכְפִ֖ירas a young lionNoun
5739 [e]bə-‘eḏ-rê-בְּעֶדְרֵי־among flocksNoun
6629 [e]ṣōn;צֹ֑אןof sheepNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רwhoPrt
518 [e]’imאִםifConj
5674 [e]‘ā-ḇarעָבַ֛רhe go throughVerb
7429 [e]wə-rā-masוְרָמַ֥סand both treads downVerb
2963 [e]wə-ṭā-rap̄וְטָרַ֖ףand tears in piecesVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
5337 [e]maṣ-ṣîl.מַצִּֽיל׃to rescueVerb
Hebrew Texts
מיכה 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֩ שְׁאֵרִ֨ית יַעֲקֹ֜ב בַּגֹּויִ֗ם בְּקֶ֙רֶב֙ עַמִּ֣ים רַבִּ֔ים כְּאַרְיֵה֙ בְּבַהֲמֹ֣ות יַ֔עַר כִּכְפִ֖יר בְּעֶדְרֵי־צֹ֑אן אֲשֶׁ֧ר אִם עָבַ֛ר וְרָמַ֥ס וְטָרַ֖ף וְאֵ֥ין מַצִּֽיל׃

מיכה 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי־צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃

Links
Micah 5:8Micah 5:8 Text AnalysisMicah 5:8 InterlinearMicah 5:8 MultilingualMicah 5:8 TSKMicah 5:8 Cross ReferencesMicah 5:8 Bible HubMicah 5:8 Biblia ParalelaMicah 5:8 Chinese BibleMicah 5:8 French BibleMicah 5:8 German Bible

Bible Hub
Micah 5:7
Top of Page
Top of Page