Micah 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4549 [e]wə-nā-mas-sūוְנָמַ֤סּוּAnd shall be moltenVerb
2022 [e]he-hā-rîmהֶֽהָרִים֙the mountainsNoun
8478 [e]taḥ-tāw,תַּחְתָּ֔יוunder himNoun
6010 [e]wə-hā-‘ă-mā-qîmוְהָעֲמָקִ֖יםand the valleysNoun
1234 [e]yiṯ-baq-qā-‘ū;יִתְבַּקָּ֑עוּshall be cleftVerb
1749 [e]kad-dō-w-naḡכַּדּוֹנַג֙as becomeNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יbeforeNoun
784 [e]hā-’êš,הָאֵ֔שׁthe fireNoun
4325 [e]kə-ma-yimכְּמַ֖יִםas the watersNoun
5064 [e]mug-gā-rîmמֻגָּרִ֥ים[that are] poured downVerb
4174 [e]bə-mō-w-rāḏ.בְּמוֹרָֽד׃a steep placeNoun
Hebrew Texts
מיכה 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָמַ֤סּוּ הֶֽהָרִים֙ תַּחְתָּ֔יו וְהָעֲמָקִ֖ים יִתְבַּקָּ֑עוּ כַּדֹּונַג֙ מִפְּנֵ֣י הָאֵ֔שׁ כְּמַ֖יִם מֻגָּרִ֥ים בְּמֹורָֽד׃

מיכה 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃

Links
Micah 1:4Micah 1:4 Text AnalysisMicah 1:4 InterlinearMicah 1:4 MultilingualMicah 1:4 TSKMicah 1:4 Cross ReferencesMicah 1:4 Bible HubMicah 1:4 Biblia ParalelaMicah 1:4 Chinese BibleMicah 1:4 French BibleMicah 1:4 German Bible

Bible Hub
Micah 1:3
Top of Page
Top of Page