Lamentations 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2399 [e]ḥêṭחֵ֤טְאhas grievouslyNoun
2398 [e]ḥā-ṭə-’āhחָֽטְאָה֙sinnedVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םJerusalemNoun
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֖ןthusAdj
5206 [e]lə-nî-ḏāhלְנִידָ֣הremovedNoun
1961 [e]hā-yā-ṯāh;הָיָ֑תָהshe isVerb
3605 [e]kāl-כָּֽל־AllNoun
3513 [e]mə-ḵab-bə-ḏe-hāמְכַבְּדֶ֤יהָthat honored herVerb
2107 [e]hiz-zî-lū-hāהִזִּיל֙וּהָ֙despise herVerb
3588 [e]kî-כִּי־becauseConj
7200 [e]rā-’ūרָא֣וּthey have seen herVerb
6172 [e]‘er-wā-ṯāh,עֶרְוָתָ֔הּnakednessNoun
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
1931 [e]הִ֥יאshePro
584 [e]ne-’en-ḥāhנֶאֶנְחָ֖הsighsVerb
7725 [e]wat-tā-šāḇוַתָּ֥שָׁבand turnsVerb
268 [e]’ā-ḥō-wr.אָחֽוֹר׃backwardSubst
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חֵ֤טְא חָֽטְאָה֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם עַל־כֵּ֖ן לְנִידָ֣ה הָיָ֑תָה כָּֽל־מְכַבְּדֶ֤יהָ הִזִּיל֙וּהָ֙ כִּי־רָא֣וּ עֶרְוָתָ֔הּ גַּם־הִ֥יא נֶאֶנְחָ֖ה וַתָּ֥שָׁב אָחֹֽור׃ ס

איכה 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חטא חטאה ירושלם על־כן לנידה היתה כל־מכבדיה הזילוה כי־ראו ערותה גם־היא נאנחה ותשב אחור׃ ס

Links
Lamentations 1:8Lamentations 1:8 Text AnalysisLamentations 1:8 InterlinearLamentations 1:8 MultilingualLamentations 1:8 TSKLamentations 1:8 Cross ReferencesLamentations 1:8 Bible HubLamentations 1:8 Biblia ParalelaLamentations 1:8 Chinese BibleLamentations 1:8 French BibleLamentations 1:8 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:7
Top of Page
Top of Page