Joshua 3:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḵə-ḇō-wוּכְב֞וֹאand cameVerb
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֤יas they who boreVerb
727 [e]hā-’ā-rō-wnהָֽאָרוֹן֙the arkNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןJordanNoun
7272 [e]wə-raḡ-lêוְרַגְלֵ֤יand the feetNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּֽהֲנִים֙of the priestsNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֣יthat boreVerb
727 [e]hā-’ā-rō-wn,הָֽאָר֔וֹןthe arkNoun
2881 [e]niṭ-bə-lūנִטְבְּל֖וּwere dippedVerb
7097 [e]biq-ṣêhבִּקְצֵ֣הin the edgeNoun
4325 [e]ham-mā-yim;הַמָּ֑יִםof the waterNoun
3383 [e]wə-hay-yar-dên,וְהַיַּרְדֵּ֗ןfor JordanNoun
4390 [e]mā-lêמָלֵא֙overflowsVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1415 [e]gə-ḏō-w-ṯāw,גְּדוֹתָ֔יוhis banksNoun
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe timeNoun
7105 [e]qā-ṣîr.קָצִֽיר׃of harvestNoun
Hebrew Texts
יהושע 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְבֹ֞וא נֹשְׂאֵ֤י הָֽאָרֹון֙ עַד־הַיַּרְדֵּ֔ן וְרַגְלֵ֤י הַכֹּֽהֲנִים֙ נֹשְׂאֵ֣י הָֽאָרֹ֔ון נִטְבְּל֖וּ בִּקְצֵ֣ה הַמָּ֑יִם וְהַיַּרְדֵּ֗ן מָלֵא֙ עַל־כָּל־גְּדֹותָ֔יו כֹּ֖ל יְמֵ֥י קָצִֽיר׃

יהושע 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכבוא נשאי הארון עד־הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על־כל־גדותיו כל ימי קציר׃

Links
Joshua 3:15Joshua 3:15 Text AnalysisJoshua 3:15 InterlinearJoshua 3:15 MultilingualJoshua 3:15 TSKJoshua 3:15 Cross ReferencesJoshua 3:15 Bible HubJoshua 3:15 Biblia ParalelaJoshua 3:15 Chinese BibleJoshua 3:15 French BibleJoshua 3:15 German Bible

Bible Hub
Joshua 3:14
Top of Page
Top of Page