Jeremiah 9:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־YetConj
8085 [e]šə-ma‘-nāhשְׁמַ֤עְנָהhearVerb
802 [e]nā-šîmנָשִׁים֙O you womenNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
3947 [e]wə-ṯiq-qaḥוְתִקַּ֥חand receiveVerb
241 [e]’ā-zə-nə-ḵemאָזְנְכֶ֖םlet your earNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־the wordNoun
6310 [e]pîw;פִּ֑יוof his mouthNoun
3925 [e]wə-lam-mê-ḏə-nāhוְלַמֵּ֤דְנָהand teachVerb
1323 [e]ḇə-nō-w-ṯê-ḵemבְנֽוֹתֵיכֶם֙your daughersNoun
5092 [e]ne-hî,נֶ֔הִיwailingNoun
802 [e]wə-’iš-šāhוְאִשָּׁ֥הand every one herNoun
7468 [e]rə-‘ū-ṯāhרְעוּתָ֖הּneighborNoun
7015 [e]qî-nāh.קִינָֽה׃lamentationNoun
Hebrew Texts
ירמיה 9:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־שְׁמַ֤עְנָה נָשִׁים֙ דְּבַר־יְהוָ֔ה וְתִקַּ֥ח אָזְנְכֶ֖ם דְּבַר־פִּ֑יו וְלַמֵּ֤דְנָה בְנֹֽותֵיכֶם֙ נֶ֔הִי וְאִשָּׁ֥ה רְעוּתָ֖הּ קִינָֽה׃

ירמיה 9:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־שמענה נשים דבר־יהוה ותקח אזנכם דבר־פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה׃

Links
Jeremiah 9:20Jeremiah 9:20 Text AnalysisJeremiah 9:20 InterlinearJeremiah 9:20 MultilingualJeremiah 9:20 TSKJeremiah 9:20 Cross ReferencesJeremiah 9:20 Bible HubJeremiah 9:20 Biblia ParalelaJeremiah 9:20 Chinese BibleJeremiah 9:20 French BibleJeremiah 9:20 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 9:19
Top of Page
Top of Page