Jeremiah 9:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־ForPrep
2022 [e]he-hā-rîmהֶ֨הָרִ֜יםthe mountainsNoun
5375 [e]’eś-śāאֶשָּׂ֧אwill I take upVerb
1065 [e]ḇə-ḵîבְכִ֣יa weepingNoun
5092 [e]wā-ne-hî,וָנֶ֗הִיand wailingNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
4999 [e]nə-’ō-wṯנְא֤וֹתthe dwelling placesNoun
4057 [e]miḏ-bārמִדְבָּר֙of the wildernessNoun
7015 [e]qî-nāh,קִינָ֔הa lamentationNoun
3588 [e]כִּ֤יBecauseConj
3341 [e]niṣ-ṣə-ṯūנִצְּתוּ֙they are burned upVerb
1097 [e]mib-bə-lî-מִבְּלִי־noSubst
376 [e]’îšאִ֣ישׁoneNoun
5674 [e]‘ō-ḇêr,עֹבֵ֔רcan pass throughVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֖וּ[men] can hearVerb
6963 [e]qō-wlק֣וֹלthe voiceNoun
4735 [e]miq-neh;מִקְנֶ֑הof the livestockNoun
5775 [e]mê-‘ō-wp̄מֵע֤וֹףboth the birdsNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֙יִם֙of the heavensNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־andPrep
929 [e]bə-hê-māh,בְּהֵמָ֔הthe beastNoun
5074 [e]nā-ḏə-ḏūנָדְד֖וּare fledVerb
1980 [e]hā-lā-ḵū.הָלָֽכוּ׃they are goneVerb
Hebrew Texts
ירמיה 9:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־הֶ֨הָרִ֜ים אֶשָּׂ֧א בְכִ֣י וָנֶ֗הִי וְעַל־נְאֹ֤ות מִדְבָּר֙ קִינָ֔ה כִּ֤י נִצְּתוּ֙ מִבְּלִי־אִ֣ישׁ עֹבֵ֔ר וְלֹ֥א שָׁמְע֖וּ קֹ֣ול מִקְנֶ֑ה מֵעֹ֤וף הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְעַד־בְּהֵמָ֔ה נָדְד֖וּ הָלָֽכוּ׃

ירמיה 9:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־ההרים אשא בכי ונהי ועל־נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי־איש עבר ולא שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד־בהמה נדדו הלכו׃

Links
Jeremiah 9:10Jeremiah 9:10 Text AnalysisJeremiah 9:10 InterlinearJeremiah 9:10 MultilingualJeremiah 9:10 TSKJeremiah 9:10 Cross ReferencesJeremiah 9:10 Bible HubJeremiah 9:10 Biblia ParalelaJeremiah 9:10 Chinese BibleJeremiah 9:10 French BibleJeremiah 9:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 9:9
Top of Page
Top of Page