Jeremiah 40:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֣םand likewiseAdv
3605 [e]kāl-כָּֽל־allNoun
3064 [e]hay-yə-hū-ḏîmהַיְּהוּדִ֡יםthe JewsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
4124 [e]bə-mō-w-’āḇבְּמוֹאָ֣ב ׀in MoabNoun
1121 [e]ū-ḇiḇ-nê-וּבִבְנֵֽי־and the sonNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּ֨וֹןamong the AmmonitesNoun
123 [e]ū-ḇe-’ĕ-ḏō-wmוּבֶאֱד֜וֹםthat in EdomNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֤ר - Prt
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in all [were]Noun
776 [e]hā-’ă-rā-ṣō-wṯהָֽאֲרָצוֹת֙the countriesNoun
8085 [e]šā-mə-‘ū,שָֽׁמְע֔וּheardVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֧ןhad leftVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־that the kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֛לof BabylonNoun
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֖יתa remnantNoun
3063 [e]lî-hū-ḏāh;לִֽיהוּדָ֑הfor JudahNoun
3588 [e]wə-ḵîוְכִי֙thatConj
6485 [e]hip̄-qîḏהִפְקִ֣ידhe had setVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֔םover themPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1436 [e]gə-ḏal-yā-hūגְּדַלְיָ֖הוּGedaliahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
296 [e]’ă-ḥî-qāmאֲחִיקָ֥םof AhikamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8227 [e]šā-p̄ān.שָׁפָֽן׃of ShaphanNoun
Hebrew Texts
ירמיה 40:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֣ם כָּֽל־הַיְּהוּדִ֡ים אֲשֶׁר־בְּמֹואָ֣ב ׀ וּבִבְנֵֽי־עַמֹּ֨ון וּבֶאֱדֹ֜ום וַאֲשֶׁ֤ר בְּכָל־הָֽאֲרָצֹות֙ שָֽׁמְע֔וּ כִּֽי־נָתַ֧ן מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֛ל שְׁאֵרִ֖ית לִֽיהוּדָ֑ה וְכִי֙ הִפְקִ֣יד עֲלֵיהֶ֔ם אֶת־גְּדַלְיָ֖הוּ בֶּן־אֲחִיקָ֥ם בֶּן־שָׁפָֽן׃

ירמיה 40:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם כל־היהודים אשר־במואב ׀ ובבני־עמון ובאדום ואשר בכל־הארצות שמעו כי־נתן מלך־בבל שארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את־גדליהו בן־אחיקם בן־שפן׃

Links
Jeremiah 40:11Jeremiah 40:11 Text AnalysisJeremiah 40:11 InterlinearJeremiah 40:11 MultilingualJeremiah 40:11 TSKJeremiah 40:11 Cross ReferencesJeremiah 40:11 Bible HubJeremiah 40:11 Biblia ParalelaJeremiah 40:11 Chinese BibleJeremiah 40:11 French BibleJeremiah 40:11 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 40:10
Top of Page
Top of Page