Jeremiah 3:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֣תAt that timeNoun
1931 [e]ha-hî,הַהִ֗יאAt thatPro
7121 [e]yiq-rə-’ūיִקְרְא֤וּthey shall callVerb
3389 [e]lî-rū-šā-limלִירוּשָׁלִַ֙ם֙JerusalemNoun
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthe throneNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
6960 [e]wə-niqw-wūוְנִקְוּ֨וּand shall be gatheredVerb
413 [e]’ê-le-hāאֵלֶ֧יהָuntoPrep
3605 [e]ḵālכָֽל־allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֛םthe nationsNoun
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁ֥םfor the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3389 [e]lî-rū-šā-lim;לִירוּשָׁלִָ֑םto JerusalemNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neitherAdv
1980 [e]yê-lə-ḵūיֵלְכ֣וּshall they walkVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֔וֹדany moreSubst
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֕יafterAdv
8307 [e]šə-ri-rūṯשְׁרִר֖וּתthe imaginationNoun
3820 [e]lib-bāmלִבָּ֥םheartNoun
7451 [e]hā-rā‘.הָרָֽע׃of their evilAdj
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 3:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא יִקְרְא֤וּ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙ כִּסֵּ֣א יְהוָ֔ה וְנִקְוּ֨וּ אֵלֶ֧יהָ כָֽל־הַגֹּויִ֛ם לְשֵׁ֥ם יְהוָ֖ה לִירוּשָׁלִָ֑ם וְלֹא־יֵלְכ֣וּ עֹ֔וד אַחֲרֵ֕י שְׁרִר֖וּת לִבָּ֥ם הָרָֽע׃ ס

ירמיה 3:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל־הגוים לשם יהוה לירושלם ולא־ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע׃ ס

Links
Jeremiah 3:17Jeremiah 3:17 Text AnalysisJeremiah 3:17 InterlinearJeremiah 3:17 MultilingualJeremiah 3:17 TSKJeremiah 3:17 Cross ReferencesJeremiah 3:17 Bible HubJeremiah 3:17 Biblia ParalelaJeremiah 3:17 Chinese BibleJeremiah 3:17 French BibleJeremiah 3:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:16
Top of Page
Top of Page