Jeremiah 20:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tî,וְנָתַתִּ֗יMoreover I will deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־over allNoun
2633 [e]ḥō-senחֹ֙סֶן֙the strengthNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתof thisPro
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3018 [e]yə-ḡî-‘āhיְגִיעָ֖הּthe laborsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3366 [e]yə-qā-rāh;יְקָרָ֑הּthe precious thingsNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
214 [e]’ō-wṣ-rō-wṯאוֹצְר֜וֹתthe treasuresNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
5414 [e]’et-tênאֶתֵּן֙will I giveVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דinto the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem,אֹֽיְבֵיהֶ֔םof their enemiesNoun
962 [e]ū-ḇə-zā-zūmוּבְזָזוּם֙and that shall spoil themVerb
3947 [e]ū-lə-qā-ḥūm,וּלְקָח֔וּםand take themVerb
935 [e]we-hĕ-ḇî-’ūmוֶהֱבִיא֖וּםand carry themVerb
894 [e]bā-ḇe-lāh.בָּבֶֽלָה׃to BabylonNoun
Hebrew Texts
ירמיה 20:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֗י אֶת־כָּל־חֹ֙סֶן֙ הָעִ֣יר הַזֹּ֔את וְאֶת־כָּל־יְגִיעָ֖הּ וְאֶת־כָּל־יְקָרָ֑הּ וְאֵ֨ת כָּל־אֹוצְרֹ֜ות מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֶתֵּן֙ בְּיַ֣ד אֹֽיְבֵיהֶ֔ם וּבְזָזוּם֙ וּלְקָח֔וּם וֶהֱבִיא֖וּם בָּבֶֽלָה׃

ירמיה 20:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי את־כל־חסן העיר הזאת ואת־כל־יגיעה ואת־כל־יקרה ואת כל־אוצרות מלכי יהודה אתן ביד איביהם ובזזום ולקחום והביאום בבלה׃

Links
Jeremiah 20:5Jeremiah 20:5 Text AnalysisJeremiah 20:5 InterlinearJeremiah 20:5 MultilingualJeremiah 20:5 TSKJeremiah 20:5 Cross ReferencesJeremiah 20:5 Bible HubJeremiah 20:5 Biblia ParalelaJeremiah 20:5 Chinese BibleJeremiah 20:5 French BibleJeremiah 20:5 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 20:4
Top of Page
Top of Page