Isaiah 5:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3651 [e]kênכֵּ֡ןOn thisAdj
2734 [e]ḥā-rāhחָרָה֩kindledVerb
639 [e]’ap̄-אַף־is the angerNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הof the LORDNoun
5971 [e]bə-‘am-mōwבְּעַמּ֜וֹagainst His peopleNoun
5186 [e]way-yêṭוַיֵּ֣טand he has stretched forthVerb
3027 [e]yā-ḏōwיָד֧וֹhis handNoun
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֣יוagainst themPrep
5221 [e]way-yak-kê-hū,וַיַּכֵּ֗הוּand has struckVerb
7264 [e]way-yir-gə-zūוַֽיִּרְגְּזוּ֙and did trembleVerb
2022 [e]he-hā-rîm,הֶֽהָרִ֔יםand the hillsNoun
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֧יand tornVerb
5038 [e]niḇ-lā-ṯāmנִבְלָתָ֛םtheir carcasses [were]Noun
5478 [e]kas-sū-ḥāhכַּסּוּחָ֖הtornNoun
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֣רֶבin the middleNoun
2351 [e]ḥū-ṣō-wṯ;חוּצ֑וֹתof the streetsNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־For allNoun
2063 [e]zōṯזֹאת֙thisPro
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
7725 [e]šāḇשָׁ֣בdo turned awayVerb
639 [e]’ap-pōw,אַפּ֔וֹHis angerNoun
5750 [e]wə-‘ō-wḏוְע֖וֹדbut stillSubst
3027 [e]yā-ḏōwיָד֥וֹhis handNoun
5186 [e]nə-ṭū-yāh.נְטוּיָֽה׃[is] stretched outVerb
Hebrew Texts
ישעה 5:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֡ן חָרָה֩ אַף־יְהוָ֨ה בְּעַמֹּ֜ו וַיֵּ֣ט יָדֹ֧ו עָלָ֣יו וַיַּכֵּ֗הוּ וַֽיִּרְגְּזוּ֙ הֶֽהָרִ֔ים וַתְּהִ֧י נִבְלָתָ֛ם כַּסּוּחָ֖ה בְּקֶ֣רֶב חוּצֹ֑ות בְּכָל־זֹאת֙ לֹא־שָׁ֣ב אַפֹּ֔ו וְעֹ֖וד יָדֹ֥ו נְטוּיָֽה׃

ישעה 5:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן חרה אף־יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל־זאת לא־שב אפו ועוד ידו נטויה׃

Links
Isaiah 5:25Isaiah 5:25 Text AnalysisIsaiah 5:25 InterlinearIsaiah 5:25 MultilingualIsaiah 5:25 TSKIsaiah 5:25 Cross ReferencesIsaiah 5:25 Bible HubIsaiah 5:25 Biblia ParalelaIsaiah 5:25 Chinese BibleIsaiah 5:25 French BibleIsaiah 5:25 German Bible

Bible Hub
Isaiah 5:24
Top of Page
Top of Page