Isaiah 49:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]way-yā-śemוַיָּ֤שֶׂםAnd he has madeVerb
6310 [e]פִּי֙my mouthNoun
2719 [e]kə-ḥe-reḇכְּחֶ֣רֶבswordNoun
2299 [e]ḥad-dāh,חַדָּ֔הlike a sharpAdj
6738 [e]bə-ṣêlבְּצֵ֥לIn the shadowNoun
3027 [e]yā-ḏōwיָד֖וֹof his handNoun
2244 [e]heḥ-bî-’ā-nî;הֶחְבִּיאָ֑נִיhas he hid meVerb
7760 [e]way-śî-mê-nîוַיְשִׂימֵ֙נִי֙and madeVerb
2671 [e]lə-ḥêṣלְחֵ֣ץshaft meNoun
1305 [e]bā-rūr,בָּר֔וּרa polishedVerb
827 [e]bə-’aš-pā-ṯōwבְּאַשְׁפָּת֖וֹin his quiverNoun
5641 [e]his-tî-rā-nî.הִסְתִּירָֽנִי׃has he hidVerb
Hebrew Texts
ישעה 49:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֤שֶׂם פִּי֙ כְּחֶ֣רֶב חַדָּ֔ה בְּצֵ֥ל יָדֹ֖ו הֶחְבִּיאָ֑נִי וַיְשִׂימֵ֙נִי֙ לְחֵ֣ץ בָּר֔וּר בְּאַשְׁפָּתֹ֖ו הִסְתִּירָֽנִי׃

ישעה 49:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני׃

Links
Isaiah 49:2Isaiah 49:2 Text AnalysisIsaiah 49:2 InterlinearIsaiah 49:2 MultilingualIsaiah 49:2 TSKIsaiah 49:2 Cross ReferencesIsaiah 49:2 Bible HubIsaiah 49:2 Biblia ParalelaIsaiah 49:2 Chinese BibleIsaiah 49:2 French BibleIsaiah 49:2 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:1
Top of Page
Top of Page