Isaiah 44:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]mê-qîmמֵקִים֙That confirmsVerb
1697 [e]də-ḇarדְּבַ֣רthe wordNoun
5650 [e]‘aḇ-dōw,עַבְדּ֔וֹof his servantNoun
6098 [e]wa-‘ă-ṣaṯוַעֲצַ֥תand the counselNoun
4397 [e]mal-’ā-ḵāwמַלְאָכָ֖יוof His messengersNoun
7999 [e]yaš-lîm;יַשְׁלִ֑יםperformesVerb
559 [e]hā-’ō-mêrהָאֹמֵ֨רthat saidVerb
3389 [e]lî-rū-šā-limלִירוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
3427 [e]tū-šāḇ,תּוּשָׁ֗בyou shall be inhabitedVerb
5892 [e]ū-lə-‘ā-rêוּלְעָרֵ֤יand to the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
1129 [e]tib-bā-ne-nāh,תִּבָּנֶ֔ינָהyou shall be buildVerb
2723 [e]wə-ḥā-rə-ḇō-w-ṯe-hāוְחָרְבוֹתֶ֖יהָand the decayed placesNoun
6965 [e]’ă-qō-w-mêm.אֲקוֹמֵֽם׃I will raise upVerb
Hebrew Texts
ישעה 44:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵקִים֙ דְּבַ֣ר עַבְדֹּ֔ו וַעֲצַ֥ת מַלְאָכָ֖יו יַשְׁלִ֑ים הָאֹמֵ֨ר לִירוּשָׁלִַ֜ם תּוּשָׁ֗ב וּלְעָרֵ֤י יְהוּדָה֙ תִּבָּנֶ֔ינָה וְחָרְבֹותֶ֖יהָ אֲקֹומֵֽם׃

ישעה 44:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האמר לירושלם תושב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם׃

Links
Isaiah 44:26Isaiah 44:26 Text AnalysisIsaiah 44:26 InterlinearIsaiah 44:26 MultilingualIsaiah 44:26 TSKIsaiah 44:26 Cross ReferencesIsaiah 44:26 Bible HubIsaiah 44:26 Biblia ParalelaIsaiah 44:26 Chinese BibleIsaiah 44:26 French BibleIsaiah 44:26 German Bible

Bible Hub
Isaiah 44:25
Top of Page
Top of Page