Isaiah 10:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1471 [e]bə-ḡō-wבְּג֤וֹיnation himNoun
2611 [e]ḥā-nêp̄חָנֵף֙against a hypocriticalAdj
7971 [e]’ă-šal-lə-ḥen-nū,אֲשַׁלְּחֶ֔נּוּI will sendVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and againstPrep
5971 [e]‘amעַ֥םthe peopleNoun
5678 [e]‘eḇ-rā-ṯîעֶבְרָתִ֖יof my wrathNoun
6680 [e]’ă-ṣaw-wen-nū;אֲצַוֶּ֑נּוּwill I give him a chargeVerb
7997 [e]liš-lōlלִשְׁלֹ֤לTo captureVerb
7998 [e]šā-lālשָׁלָל֙the spoilNoun
962 [e]wə-lā-ḇōzוְלָבֹ֣זand to takeVerb
957 [e]baz,בַּ֔זthe preyNoun
  [ū-lə-śî-mōw[וּלְשִׂימֹו -  
  ḵ]כ] -  
7760 [e](ū-lə-śū-mōw(וּלְשׂוּמֹ֥וappointVerb
  q)ק) -  
4823 [e]mir-māsמִרְמָ֖סto tread them downNoun
2563 [e]kə-ḥō-merכְּחֹ֥מֶרlike the mireNoun
2351 [e]ḥū-ṣō-wṯ.חוּצֽוֹת׃of the streetsNoun
Hebrew Texts
ישעה 10:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּגֹ֤וי חָנֵף֙ אֲשַׁלְּחֶ֔נּוּ וְעַל־עַ֥ם עֶבְרָתִ֖י אֲצַוֶּ֑נּוּ לִשְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ וְלָבֹ֣ז בַּ֔ז [וּלְשִׂימֹו כ] (וּלְשׂוּמֹ֥ו ק) מִרְמָ֖ס כְּחֹ֥מֶר חוּצֹֽות׃

ישעה 10:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בגוי חנף אשלחנו ועל־עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז [ולשימו כ] (ולשומו ק) מרמס כחמר חוצות׃

Links
Isaiah 10:6Isaiah 10:6 Text AnalysisIsaiah 10:6 InterlinearIsaiah 10:6 MultilingualIsaiah 10:6 TSKIsaiah 10:6 Cross ReferencesIsaiah 10:6 Bible HubIsaiah 10:6 Biblia ParalelaIsaiah 10:6 Chinese BibleIsaiah 10:6 French BibleIsaiah 10:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:5
Top of Page
Top of Page