Genesis 24:53
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yō-w-ṣêוַיּוֹצֵ֨אAnd brought forthVerb
5650 [e]hā-‘e-ḇeḏהָעֶ֜בֶדthe servantNoun
3627 [e]kə-lê-כְּלֵי־jewelsNoun
3701 [e]ḵe-sep̄כֶ֨סֶףof silverNoun
3627 [e]ū-ḵə-lêוּכְלֵ֤יand jewelsNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָב֙of goldNoun
899 [e]ū-ḇə-ḡā-ḏîm,וּבְגָדִ֔יםand garmentsNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֖ןand gave [them]Verb
7259 [e]lə-riḇ-qāh;לְרִבְקָ֑הto RebekahNoun
4030 [e]ū-miḡ-dā-nōṯ,וּמִ֨גְדָּנֹ֔תand precious thingsNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןhe gaveVerb
251 [e]lə-’ā-ḥî-hāלְאָחִ֖יהָto her brotherNoun
517 [e]ū-lə-’im-māh.וּלְאִמָּֽהּ׃and to her motherNoun
Hebrew Texts
בראשית 24:53 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּוצֵ֨א הָעֶ֜בֶד כְּלֵי־כֶ֨סֶף וּכְלֵ֤י זָהָב֙ וּבְגָדִ֔ים וַיִּתֵּ֖ן לְרִבְקָ֑ה וּמִ֨גְדָּנֹ֔ת נָתַ֥ן לְאָחִ֖יהָ וּלְאִמָּֽהּ׃

בראשית 24:53 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויוצא העבד כלי־כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה׃

Links
Genesis 24:53Genesis 24:53 Text AnalysisGenesis 24:53 InterlinearGenesis 24:53 MultilingualGenesis 24:53 TSKGenesis 24:53 Cross ReferencesGenesis 24:53 Bible HubGenesis 24:53 Biblia ParalelaGenesis 24:53 Chinese BibleGenesis 24:53 French BibleGenesis 24:53 German Bible

Bible Hub
Genesis 24:52
Top of Page
Top of Page