Ezra 4:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3705 [e]kə-‘an,כְּעַ֗ןnowAdv
3046 [e]yə-ḏî-a‘יְדִ֙יעַ֙it knownVerb
1934 [e]le-hĕ-wêלֶהֱוֵ֣אBeVerb
4430 [e]lə-mal-kā,לְמַלְכָּ֔אto the kingNoun
1768 [e]דִּ֠יthatPrt
2006 [e]hênהֵ֣ןifInj
7149 [e]qir-yə-ṯāקִרְיְתָ֥אcityNoun
1791 [e]ḏāḵדָךְ֙thisPro
1124 [e]tiṯ-bə-nê,תִּתְבְּנֵ֔אbe buildVerb
7792 [e]wə-šū-ray-yāhוְשׁוּרַיָּ֖הand the wallsNoun
3635 [e]yiš-taḵ-lə-lūn;יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּןset upVerb
4061 [e]min-dāh-מִנְדָּֽה־tollNoun
1093 [e]ḇə-lōwבְל֤וֹtributeNoun
1983 [e]wa-hă-lāḵוַהֲלָךְ֙and customNoun
3809 [e]לָ֣א[again then] will they notAdv
5415 [e]yin-tə-nūn,יִנְתְּנ֔וּןdo payVerb
674 [e]wə-’ap-pə-ṯōmוְאַפְּתֹ֥םand the revenueNoun
4430 [e]mal-ḵîmמַלְכִ֖יםof the kingsNoun
5142 [e]tə-han-ziq.תְּהַנְזִֽק׃[so] and you shall damageVerb
Hebrew Texts
עזרא 4:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּעַ֗ן יְדִ֙יעַ֙ לֶהֱוֵ֣א לְמַלְכָּ֔א דִּ֠י הֵ֣ן קִרְיְתָ֥א דָךְ֙ תִּתְבְּנֵ֔א וְשׁוּרַיָּ֖ה יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּן מִנְדָּֽה־בְלֹ֤ו וַהֲלָךְ֙ לָ֣א יִנְתְּנ֔וּן וְאַפְּתֹ֥ם מַלְכִ֖ים תְּהַנְזִֽק׃

עזרא 4:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה־בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק׃

Links
Ezra 4:13Ezra 4:13 Text AnalysisEzra 4:13 InterlinearEzra 4:13 MultilingualEzra 4:13 TSKEzra 4:13 Cross ReferencesEzra 4:13 Bible HubEzra 4:13 Biblia ParalelaEzra 4:13 Chinese BibleEzra 4:13 French BibleEzra 4:13 German Bible

Bible Hub
Ezra 4:12
Top of Page
Top of Page