Ezra 3:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘ă-nūוַֽ֠יַּעֲנוּAnd they sang together by courseVerb
1984 [e]bə-hal-lêlבְּהַלֵּ֨לin praisingVerb
3034 [e]ū-ḇə-hō-w-ḏōṯוּבְהוֹדֹ֤תand giving thanksVerb
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֙to the LORDNoun
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹב[he is] goodAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֥ם[endureth] foreverNoun
2617 [e]ḥas-dōwחַסְדּ֖וֹhis covenant loyaltyNoun
5921 [e]‘al-עַל־towardPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֡םthe peopleNoun
7321 [e]hê-rî-‘ūהֵרִיעוּ֩shoutedVerb
8643 [e]ṯə-rū-‘āhתְרוּעָ֨הshoutNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāhגְדוֹלָ֤הwith a greatAdj
1984 [e]ḇə-hal-lêlבְהַלֵּל֙when they praisedVerb
3068 [e]Yah-weh,לַֽיהוָ֔הthe LORDNoun
5921 [e]‘alעַ֖לbecausePrep
3245 [e]hū-saḏהוּסַ֥דthe foundationVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
עזרא 3:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽ֠יַּעֲנוּ בְּהַלֵּ֨ל וּבְהֹודֹ֤ת לַֽיהוָה֙ כִּ֣י טֹ֔וב כִּֽי־לְעֹולָ֥ם חַסְדֹּ֖ו עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וְכָל־הָעָ֡ם הֵרִיעוּ֩ תְרוּעָה֙ גְדֹולָ֤ה בְהַלֵּל֙ לַֽיהוָ֔ה עַ֖ל הוּסַ֥ד בֵּית־יְהוָֽה׃ ס

עזרא 3:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב כי־לעולם חסדו על־ישראל וכל־העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית־יהוה׃ ס

Links
Ezra 3:11Ezra 3:11 Text AnalysisEzra 3:11 InterlinearEzra 3:11 MultilingualEzra 3:11 TSKEzra 3:11 Cross ReferencesEzra 3:11 Bible HubEzra 3:11 Biblia ParalelaEzra 3:11 Chinese BibleEzra 3:11 French BibleEzra 3:11 German Bible

Bible Hub
Ezra 3:10
Top of Page
Top of Page