Ezekiel 46:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇə-ḇō-wוּבְב֨וֹאBut shall comeVerb
5971 [e]‘am-עַם־when the peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץof the landNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֮the LORDNoun
4150 [e]bam-mō-w-‘ă-ḏîmבַּמּֽוֹעֲדִים֒at the appointedNoun
935 [e]hab-bāהַבָּ֡אhe who enters inVerb
1870 [e]de-reḵ-דֶּרֶךְ־by the wayNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֨עַרgateNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-wnצָפ֜וֹןof the northNoun
7812 [e]lə-hiš-ta-ḥă-wōṯ,לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֗תto worshipVerb
3318 [e]yê-ṣêיֵצֵא֙shall go outVerb
1870 [e]de-reḵ-דֶּרֶךְ־by the wayNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
5045 [e]ne-ḡeḇ,נֶ֔גֶבof the southNoun
935 [e]wə-hab-bāוְהַבָּא֙and he who entersVerb
1870 [e]de-reḵ-דֶּרֶךְ־by the wayNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
5045 [e]ne-ḡeḇ,נֶ֔גֶבof the southNoun
3318 [e]yê-ṣêיֵצֵ֖אshall go forthVerb
1870 [e]de-reḵ-דֶּרֶךְ־by the wayNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-w-nāh;צָפ֑וֹנָהof the northNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7725 [e]yā-šūḇ,יָשׁ֗וּבdo returnVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֤רֶךְby the wayNoun
8179 [e]haš-ša-‘arהַשַּׁ֙עַר֙of the gateNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherebyPrt
935 [e]בָּ֣אhe came inVerb
  ḇōw,ב֔וֹinPrep
3588 [e]כִּ֥יforConj
5226 [e]niḵ-ḥōwנִכְח֖וֹover againstSubst
  [yê-ṣə-’ū[יֵצְאוּ -  
  ḵ]כ] -  
3318 [e](yê-ṣê.(יֵצֵֽא׃shall go forthVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
יחזקאל 46:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְבֹ֨וא עַם־הָאָ֜רֶץ לִפְנֵ֣י יְהוָה֮ בַּמֹּֽועֲדִים֒ הַבָּ֡א דֶּרֶךְ־שַׁ֨עַר צָפֹ֜ון לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֗ת יֵצֵא֙ דֶּרֶךְ־שַׁ֣עַר נֶ֔גֶב וְהַבָּא֙ דֶּרֶךְ־שַׁ֣עַר נֶ֔גֶב יֵצֵ֖א דֶּרֶךְ־שַׁ֣עַר צָפֹ֑ונָה לֹ֣א יָשׁ֗וּב דֶּ֤רֶךְ הַשַּׁ֙עַר֙ אֲשֶׁר־בָּ֣א בֹ֔ו כִּ֥י נִכְחֹ֖ו [יֵצְאוּ כ] (יֵצֵֽא׃ ק)

יחזקאל 46:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובבוא עם־הארץ לפני יהוה במועדים הבא דרך־שער צפון להשתחות יצא דרך־שער נגב והבא דרך־שער נגב יצא דרך־שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר־בא בו כי נכחו [יצאו כ] (יצא׃ ק)

Links
Ezekiel 46:9Ezekiel 46:9 Text AnalysisEzekiel 46:9 InterlinearEzekiel 46:9 MultilingualEzekiel 46:9 TSKEzekiel 46:9 Cross ReferencesEzekiel 46:9 Bible HubEzekiel 46:9 Biblia ParalelaEzekiel 46:9 Chinese BibleEzekiel 46:9 French BibleEzekiel 46:9 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 46:8
Top of Page
Top of Page